CKRONICON RHYTH.MICUM MA JTJ. Si
I Vilsnak a) the Tyske Herra alia,
XIIII Landzherra lofvade honora hielpa,
Konung Carl aff Sverige fördärfya ok stielpa.
Ther med togo tlie hvar annar i händer
Ok svoro för thet helga Blod b) alla i sänder,
At ingen skulde fran androm vijka,
Förärt the hafFde vunnit Konung Carl ok hans
Rijke.
Tha giorde the Svenske stoor omaka
The nronga Godz, Konung Christoffer lot taka
Fra Ångilska ok Holländere:
Ther legdis tha med Sollanäre, c )
Ok all then Sverikis Rikis Ränta
Som Konung Christoffer lot til Danmark hänlpfa,
Brukade the Danska tira sva ringa,
Ok meente Svenska under tvinga.
The Budh Konung Carl til Norge sände,
Komura igen med svadana ände,
At Nordman honom Huldskap sade,
Thera Breff the ther a hade
Bade aff Erkebiskopin ok Here Herre,
The bruto thet togh med stora Oähre*
The hyllade sidan Konung Christiern,
Ok sattes moot Konung Carl til värn:
Then menuga Almogen i Norges Rijke
Loto sik ey fra Konung Karl vijke,
The ville häller Döden fanga,
Ån nogon tijd fra Konung Karl ganga.
Moot Valborgmässa sände Danske en Skara,
Ok loto them i Sunnerboo d) fara,
The skinnade, brände ok giorde mord ,
För än Konung Karl viste aff ett ord,
Han meente Friden skulde hafva blifvit,
Som Danske hade svorit ok skrifvit:
Om Sancta Valburga Dag, g)
Skulle vara Däktingan i Halmstad,
Inga förvarning han aff them fick
For än XIIII Daga äpter Branden gick:
Strax han sporde the här lade ok brände,
Sitt Folck han til Västergöthland sände,
Ok lot thet sidan sva förvara,
At the finge ey värre ther med fara.
Go. GOTHLAND INTAGES AF DE DANSKA. GOtH-
LANDIA A DANIS OCCUPATUR.
îloming Christiern sidan reda sik giorde,
Ok ville sik til Gottland forde,
Her Oloff Axelson a) f ör sik sände,
At see hvat han kunde tlier ände;
Han hade mang Skip ok litit Folck,
Mang obemannat Kogh ok Hoick.
Tha Her Green thet förnam
a) line peregrinationes religiosæ insfitin inci-
piebant ans i 38 ï. v. Langebek T. 1 . p. 192.
b) Sanguis liic pretiosus Vilsnachi servabatur
& multis inclaruit miraeulis.
c) Soldater, milites mercenarih
d, Territorium Smaiandise*
i3r
At Her Olaff til Västfagarnä b) kom,'
Han tha strax til honom reed,
Ok däktingade med honom thässaleed:
At Danske skulde Husit holla,
Ok Svenska Stadm ok Landit voila:
Ther med skuldit alt i goda vara,
The Danske skulde frij i Hampne fara;
Ok föra pa Husit hvat the ville,
Iiigin skulde them thet förspille.
Om Midsominar äpter skullé sainmän komma,
Alf baden Rijken the Viiseste ok fromnia,
Hvilket Rijke the tha finne
Som med rätta kan Gottland vinne;
Thet skal tha faat altsamman fritt
Ok behollat til evinnelik tijd.
A tan meen lofvade Däner ther thä
Ok besiglade ther kostelik Breff oppa
Ok svoro sva trolika holla ville :
Marig dyr Fed the ther förspille.
Sidan foro the Danske i Harnpnen in,
Med all ther a Mackt ok Hofva sin,
All ther a Skipp för Husit lade,
Ok färde opp hvat the i them hade,
Bade aff Yäria ok sva aff Kost
Thet tyckte Svenska vara ingen Lost,
Som opta hade Vagit sitt Lijff i nöd,
At Her Green them tholkit böd.
Storlika thet moot thera Vilia gick,
At Herra Olaff then Däktingan fick;
The hade thera Lijff ospart;
Ok bade Land ok Staden vahrdt.
Ån mj'cket mera them förtrööt,
Her Olaff alia thera Skärma c) opbrot;
Her Green förbod alla ther moot svara;
Hvar ey ville K. Karls Förrädare vara:
Hade the andre Svenske vijst sin vada
At Green ville them sva förrada,
Vist hade the honom slagit ihäl,
Ok hollit sva Landit med bättre skäl,
Tha Olaff hade kommit sin Vilia til ände,
Snart budh han til Konung Christian sände;
Ok bad honom komma ey seen:
Han faar alt Gottland utan mcen.
Konungen giorde som Olaff sagde,
Med sin Skipp strax in i 'Hampnen îagde,
The Svenske behagade illa tha,
The- Danske hade allé Harnesk oppa,
Vid VIM. kunde the vara,
Then macht Konung Christiern hade thä ra.
The sampnades pa Klirtten d) i alla ände,
The Svenske budh til them sände,
Ok loto Konungen spöria tha,
Om then Däktingan skall fasta staa?
Hart
e) Die 1 Maji.
n) Tliölt.
V) Portus Gothiandîæ.
c) Förskansningar, munimenta.
d) Portus &- paroecia Gothiandiæ. v. Tuneld,
Qeogv. Sv. P. 5 . p. 189.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.