100
XXXII. STORA
rimchrônikan.
Thet bytte Svenska som them borde,
Hade Herre Trulle tagit sik til yaar
För Konung Erikz gambla paar
Ok engen Däktingan med honum gangit,
Vthan han hade strax Vissby fangit,
Tha haden snart fatt en ända :
Än han lot sik med Falskheet vända,
Ok giorde med Konung Erik Däktingan sva,
Honom först Borkholm ok Öland faa:
Sidan ville Konung Erik faa honom igen
Vissby Huus utan meen,
Ok ther med skuldit i Fridi staa,
The aff Husi t motte i Stadin gaa.
Konung Erik fick sik sva ath spijsa,
Ok kom sik ther med til lijsa,
Haden först faat Öland i sina händer
Sva meenten behollat bade i sänder;
Han däktingade i rätta nöd,
Honum brast tha bade Oöl och Bröd,
Ther til Kött ok annar spijsa
Tha däktingade han sik sva til lijsa:
LX Hasta slog han i salt,
Hans Fetalia h) ato them alt,
Alla Fastana the Kött förnöta,
The hade ey Fisken vider bota.
Danske lagde tha aff Stad
Moot Vissby, som Konung Christiern bad,
Gudh gaff them Snöö ok stoort Vader,
At somme motte ey thes bäder;
Try stoor Skipp the miste ther tha,
Vid halff fämpte hundrade Mam') ther oppa;
The andra siglade Gottland när ,
Sva at the finge spÖria thär,
At the Svenske Staden hade ,
Therföre the ater ath Danmark lade,
Tha thet moot Julen leed,
Konung Karl sina Erikzgata reed,
I hvaria Lagsagu, som Lagen lyda,
Manskap ok Hyllnung honam alla biuda,
Om Julen han i Skara var,
Ok sva strax apter til Stockholm faar,
I Skara bestäite han thet sva
V. Slott lot han byggia tha,
Skageholm, k) Romblaborg /) ok Öresteen, m)
Kynnahobn ») ok Eekholmo) Danska til meen,
Ok fick them som han trodde bäst tha
Med Spijssning ok väria nog ther uppa.
Sva fick han the Tijdende ther
Huru thet a Gottland gangit är: p)
Illa behagar Konungen tha,
At Her Börger hade däktingat sva
h) Vitalianer, Kapare.
i) Codd. i. 4. XC. Cod. 6, 5oo.
k) In Vestrogothia, territorio Vadsbo & pa-
roeeia Finneryd, ubi adhuc prædium equestre
hoc nomine insignitur.
/) In Smolandia, territorio Tveta, dlmidio
lliilliaris a Junecopia.
m) In Vestrogothia, territorio Mark & pa-
roecia Ôrby, hodie prædium Tribune Legionis
Elfsburgensis habitation! concessum.
Ok skreff Her Birger til sva raskelik,
At vakta sik för Konung Erikz svik,
Ok at honum undrade ganska stort,
Hvij sva vart däktingat honom osporr.
Konung Carl redde strax uth en Skara,
Her Magnus Green skulde af er Höfvitzman
vara,
Ok böd Konung Erik sva til,
Om ban them Vissby fanga vil,
The skulde honom ater lofva sva,
At Borkholm skulde han visselika faa:
Finge han thet ey voila,
The honom hvar ett Fängilse holla.
Tha Konung Erik thet hörde tok han til at le©
Ok giorde ther aff glens ok spee;
I skulin mik aldrik aff Vissby vända
Förän Borkholm är fritt i mina hända.
Strax pa Husit monde han gaa,
Ok bad sina Svena skiuta ok slaa.
Han hade tha sva spijsat sik
Han achtade ey huru thet gik:
Han hade ok med Danska öfverlakt,
Strax apter Paska q) kommo the med makt,
Sva stoor Skipp hade the tha,
At Svenske torde them ey läggia oppa,
Hart uthan för Slottit the ankar kaste,
Konung Erik strax in til them lat haste,
Med the bästa Haafyor han a tte-
The Danske honom visselika sade:
Villen them faa thet Fäste ,
The faa honom ater try godh Näste ,
Nyköping i Falster ok Rafsnborg r)
Alaholm ok Laland utan sorg.
Konung Erik fick them Vissby sva,
Ok kunde ey the Slotten faa,
Tha lofvade the honom utan meen
At faa honom Vissby igen.
The Danske foro tädan med thetta,
Konung Erik i Pomeren sidan opsätte:
Konung Erik tyckte thet vara meen
The Danske beholle en deel i Godzit igen :
The Danske angrade sidan opte
At the Konung Erik sva släpte,
Ok han ey til Danmark förde
Aled Hafvor ok alt thet honom tilhörde.
5g. K. CHRIS tia .v stämplar efter svenska.
KRONAN. R. CHRISTIANUS IN CORONAM
S VECICAM MACHlNATUR.
then samma Vinteren lot Konung Cliristiern
kall a,
Î
n) In Vestrogothia, territorio Kind 8z pa
ro ecia Frölunda.
o) In eadeni proviricia; sed incerto loco, v,
Rhyzelii SvioG. Munita p. 07. Edsliolm appel-
lat Lagerbrinq Hist. Svec. T. III. p. 444, quod
etjam in Vestrogothia prope Troiiliättan situm
1. c, putat Rhyzelius.
j >) Cod. 5. in margine: MCDXLIX.
ç) Die i5 Apriiis, i44g.
r) Codd. 1.4. 6. Ramborg, hodie Rendsburg.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.