CïIRONÎCON RHYTHMICUM MAJUS.
I2g
Alle the ther varo fingo nogh,
 hvar tolkit lians yilia til drogh,
Ther var tha ingom fatt v)
Thog giorde Bonder ther til engin Skatt:
Alt thet Konungen loth förgöra,
Loth han med sik aff Viborg föra,
Ok köpte til för sina Penninga,
Ok ingen Almoga therföre tvinga.
58 '. TAG TILL GOTHLAND. ZXPEDITIO IN GOTH-
LANDIAM.
Sidan foor Konungen til Stockholm igen,
Ok tänckte pa thet stora meen,
Som Rikit hade lidit aff Gottlande,
Han vilde them frälsa aff then vande :
Han redde tha uth en stooran Häär
Ok satte Her Magnus Green til Höfvitzman t här.
Han sätte til honum stora Troo
Ok för länte honum Abo o,
At han skulde hortoni tiies tröare vara,
Green hah lofvade sitt Lijff ey spara.
Han fick honom IIM. raska Män,
The fölgde Her Green alla i sän,
Riddare ok Svena hoo the äre,
Alla skulde Green lydoge vara.
Konungen sände ok tha några aff sitt Radh
In til Norges Män sva bradh,
Om the ville honom til Herra taga,
Han jätte them holla vid Rätt ok Laga,
Ok ville them hielpa ok förläna,
At the skulde honum alle tiän a :
Han böd ok them i Danmark sva,
Huru the Svenske hade keest honom tha.
Ok at han ville Rikena thet holla
A mädan Gudh mine honom E ifvit voila-
mera, han aff Dänir kraffde
Sverikis Skatt, som Konung Christoffer vth-
fördt haffde.
Her Greert tha ath Gottland tog,
Ok Konungen sielff til Borkholm drog 5
Tha Magnus siglade i Flänavijk, a)
Ther göra Laiidgaiig tröste han sik:
The gingo sidan for Vissby Stad,
Konung Erik var ey myckit glad,
Honum behagade full illa the gäste,
The byggde ther strax Tree Fäste,
Landit gick them strax tilhanda,
Ok gladdes at the blefvo uthatt mera Vanda.
The bado honom tha alla,
Sitt Folck igen aff Gottland kalla,
Ty thet hörer Danmarkz Rijke til :
c) Brist, defectus.
ri) Hic sinus apud Tuneld, Geogr. V. 2. p.
loi. frustra quæritur.
b) Adoîphi Ducis Holsattæ. Soror ejus He-
dcvig nupta Theodorico Fortunato, Coiuiti de
Oldenburg, R. Christiani I patri. ^
c) Die i Maji. Codex 12. Michelsmässo, me
Konungen svarade: han thet ey vil ;
Oss undrar at ider ord äre slijke,
Gottland liörer rätt til Sverikes Rijke.
Kortung Carl förstod ok tha alt,
At the Danske hade sik en Konung valdt,
Konung Christiern han heta mon,
Hertogens aff Holsten Systerson, b)
Ther med andades tha thet thäre,
I Halmstad skulde en Daktingan väre,
Ther näst om Valborgmässa c)
Ok bägge Rikenserts Radh ther mötas förvissa,
Ok a then gambla förbindning sik bada förlata,
Hon skulde blifva fast i alla mata.
Tha thet hart moot Hösten gick,
Til Stockholm skynde Konungen sik,
The Herrana pa Gottland Vare
Them lot Konungen mast hem fare:
Her Börger Truffe bleff ther Höfvitzman qvar,
Manger rasker Man när honum var,
Konungen sände them hyat the behöfva
Bade til Yäria ok til Föda.
The Danske Bxidh til Konung Erik säude,
Om han vilde til them vände ;
The ville honom undsättia sva,
The Svenske utaff Landet slaa.
Konung Erik lofvade them godt igen
The skyndade sik tadart ey seen,
Ok there Herra vider Vara d)
Hvat them Konung Erik svara.
Strax the Danske the Tijdende sporde
En storan hoop the reda giorde
Som Gottland skulle unsatta,
Thet batade them tha ey ett Vätta, e)
Tha the Svenske the Tijdende sporde,
Konung Erik med the Danske giorde,
The svoro Ville Vissby faa
Aller the vilde i Dödin gaa.
The giorde stareka Stega ok langa,
Manliga the ath Muren ganga;
Om Sancta Barbara Natt f) klifvo the in med
liste ,
Sva at thet ingen i Staden viste,
Förän inne varo mästadeel,
Tha fick Konung Erik mera oheel. g)
En stoor deel hans Folck the gripo,
Somme oppa Husit lüpo
Blötte förutan alla Väria,
At the Svenske skulle them ey häria.
At the motte thera Godz behaffa,
Thet tmte Svenske them tha alla :
Hvat Konung Erik ok hans tiihörde,
29 Septembris.
(I) Underrätta, narrare.
e) Aisintet, nihil.
f) Die 4 Decembris.
Ob el, olycka, in-
g) Hel, Lycka, félicitas,
fortunium.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.