128
XXXII. STORA RIMCHRÔNIKAN
Helge Likarna Dagh f) kom han til Stock
holm in,
Ther gladdes manga i thet sinn,
Bade Qvinnor sva ok Män,
The takkade Gudh tha alla i sän,
Ok sagde alla oppenbar,
The hoppadis fanga bättre Aar.
Tha Marsken kom, vart sva stort ragna,
Thess var o alle Svenske fägna,
Thet hade ey rägnat alle the Vaar,
Thet var ok tha thet största Oaar,
Sva at Span Miöl XII öre galt,
Mangen Menniska ledh tha svalt.
Marsken strax in i Stadin far,
Ok bemannade the bäste Huus ther var
Ok skreff strax i samma stunda,
At alla skulde sik tijt skynda;
Riddare ok Köpstadzmän ok Svena
Sva ok aff Almogen Meena,
Biskopa, Klärker ok Prelata,
The ville tha ther före taga
Rikensens bästa ok bestanda,
At thet motte komma aff vanda,
Ok ater til Rikensens gamble Laga:
Menheten thet alle väl behaga.
MootMidsommeren kommo the ther alle samman
Thet gick Her Bengt ok Her Nils aff gamman.
Mästedeelen ville liälst vid Marsken blifva,
The vjlle thera macht ey öfvergifva,
För än ther vordo rätt Konunga-vaal.
Sidan vart ther ett annat Taal,
Sva at the ville göra elfter Sverikes Lagh,
Ok välia en Konung nästa dagh
I Sancta Gertruda Gille-stuga; g)
Tha fingo somme storan ahuga:
Som huile med Her Nils ok Her Benkt,
En thera eller thera Son hade the til Ko
nung tänckt.
The vara tha alle paa Stockholms Borg,
Ok hade för Marsken toppelig h) Sorg.
Tha Electus i) annit k) ther til daga,
At Svenske ville Marskin til Konung hafva,
Han stod ther moot livat han gath,
Ok haffde til Marsken mycket liaat,
At lians Fader then macht umgick;
Strax aff Husit skynde han sik
Ok til Stäkit, ther bleff han,
Til thes thet väl til ända kom.
Ther med lycktades tha then dela
The lato sik alle för Marsken fela, /)
/) Die 20 Maji.
g) Domus Convivii S. Gertrudis, coi Sanctæ
Templum Stockholmense Teutonicum postea di-
eatum.
h ) Föga, parum.
t) Arcliiepiscopus Joannes JBenedicti.
k) Codex 12. förnam. i 5 . hörde.
l) Fidem publicum dare, explicat h. v. Ihre,
ni) Sociari, conspirare. Idem.
n) Codex li. Tva, quod rectum,
o' Codes 12. K. Karl! Knvtzson.
Jag tacher Gud min Skapere kär
Ok ville med flera ena Lina draga, m)
• Hvat Here radde skulde them behaga,
Om morgonen arla kommo alla ther til rade
Ok bado Gudh innerlik om sina nade,
At the motte tha raka före
Thet som Rikit nyttogt vare.
Tva Biskopa ok tva Riddare skulde thet göra,
Hvars Mans Röste the hemelika hora,
Hvem han ville til Konung nämpna,
Ok strax tha opskrifva all the ämpne :
Then mäste Rösten som fanger ther,
Han skal tå Konung vare här.
En dyreste Eed skulde hvar sväria,
At äpter sitt Samvit bästa välia
Then han veet Rikena nyttigst duga,
Thet ey lata för Frändskap eller rädduga.
Tree n) ok LX. Röster fick Marsken thäre.
Thog ey vtan Tre i Valit ähre,
Then ene fick Tree, then andre fäm,
Sädan ropade Menheetena i sän :
Vij vilia aldrik annar Ilerra hafva,
Vthan blifva vid Marsken alla daga.
Tha toko the the Edla Man
Konungz Nampn lagde the a han ,
Thera Konung ok Herra vara,
Ok hyllade honom alle thära, o)
Ok ledden sva i Kyrkiona in,
Ok sungo Te Deum i thet sinn:
Om Torssdagen p) var sva stadfäst
Om Manedagen q) var S. Johannis dag ther näst ,
Tha Electus sporde huru thet gick,
Snart til Stockholm skynde han sik,
Ok lofvade med dyra Eede thäre,
Paa Konungsens bästa altijd vare;
Alt thet godt han lofvade tha
Yare här förlängt at skrifva fra :
Konungen länte lionum i samma stund
Bade Oland r) ok Norund,
Thet han skulde förfinnat ok see
Thet Konungen honom godt undte.
Konung Carl foor til Upsala uthan Meen
Ok liylladis S. Päders Afftan r) a Mora Steen,
Ok kröntes i Domkyrekiana S. Peders dag ^
Tree ok XXX til Riddara slog.
Om Morgouin vigdes Erkebiskopin ok sang
thäre:
Visitationis ther näst u) giordes Drotningen
ähre :
Erkebiskopin krönte henne tha,
Sva ärlika monde thet Hofvit staa,
Alle
FÖr alle sine nadhe han galf mig här,
När de Svenske män alle öfverens dr oge,
Mig hyllade oc til Konung loge ,
Ledde the mig 8cc.
p) Die 2i Junii.
q) In diem Dominicain hoc anno incidit Fe-
stum Johannis Baptistæ. Pilgram, Calend. Med.
Ævi. p. 66.
r) Duo territoria in Uplaudia.
s) Die 28 Junii.
t) Die 29 ejusdem.
u) Die 2 Julii.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.