CHRONICQN RHYTHMICUM MAJUS.
Thet bläste omkull sva manger Skog
Ok inongen Skorsten niderslog.
Ok bläste bort thet ingen viste
Hvart stenana flugu bland Skog ok Qviste:
Ther bläste tha bort sva mangt ett taak,
Thet var mangom stoort omaak;
Alle som vare för thet Väder,
The svoro, at Fänden var thet mäder.
Konung Christolfer var midelmata hög
Ok i ondom radom mycket slög;
Hans Fader var Härtog i Bäyara-Land
Hans Moder Hertoga Hotter aff Pommerska
Strand, c)
Han var ganska feet a Lijff;
Hvar han kunde nogra skynda til Kijff,
Ther om lagde han sik alla vinn,
Han var mykkit hastog i sitt sinn;
Tiiäst alla Nätter ölver Minnat han drack,
Skörheet ok Boyerij var hans sak;
Boveri at öiva var hans sijdh,
Sväria ok dubbla var ok hans ijdh:
En dag förlänten väl fyra ett Lään,
At han kunde göra hvar annan til Ovän, d)
All then ondska han plägade drifva
Vare här langt aff skrifva:
Dygd veet jak ey aff honom sigia
Lygn at skrifva är bättre tigia.
Alt thet Drottningen ok han umginge
Intet Barn the samman finge, e)
5j. c Ar t. knutson vXljes till konung.
CAROLUS CANUTI REK ELIG1TUR.
Q
Otrax effter Konungen utan dvala
Doo Erkebiskopin alT Upsala.
The Domherra varo ey seen,
Keeste strax en annan igen,
Thet var Her Bengt Jönssons Son alf Salistom,
Mäster Jönis han lieeta mon ;
Ok sänden til Påven ok Concilium tha
Om confirmationem ther uppa:
Pafven ok Concilium the ey eens draga,
Ty lot han Stadfästilse af them badom laga. a)
The Svenske Herra i Jönaköpung äre
Sporde Konungen dÖder vare,
The vordo strax til rada sva,
At the keeste tva Höfvismän tha,
Herra Bengt Jönisson b) ok hans Broder,
Han heet Her Nils ok var ey goder;
c) Johannes Dux Palatin atus Superjoris, Tjx.
Catharina DucisPomerani Vratislai Vllfilia. Hüh
ners Geneal. Tab. i53. Inde recti u, Christopherus
PalaLinus appellatur.
d) Codex antiquus apud Lagerbring T. 4. p.
3^8, not.
Trem län ten väl eet län
At han kunde göra hvars annan ooväa.
e) Cod. 12 . Ther med endades sa mitt lift
Aff fonde sott och ey aft kiiT.
Her Benet Jönsson oc bans brodher Her Niels
Jönsson styrde bâde for ryket: ty Kong Cristo-
fer satte them i sin stadh medium han var i Dan
mark. The styrde fra Xllpde dag Juki och in
197
Thet kärde Köpmän mahg en dâgh,
Han skötte ey Rijkif eller Lagh;
Thera Godz loth han i Siön borttakä ,
A hvar hans Svena them rakat
The skulde nu Rijkit förestaa
Til thes alle kunde hudh faa,
Ok komma samman i en Skara;
Ok Rikensens bästa batter förvara.
Hade Marsken tha varit i Rikit inne,
The haffde honom keest i thet sinne,
At staa för Rikit som han förra giorde;
Full bradelika lian thet sporde,
Alla hans Vänner honom tha förkynde,
At han skulde sik i Rikit skyn do,
Ty at the som skulde Rikit föresta,
The vare hans störste Ovänner tha.
Konungen drog them fram i stora macht,
At fördärfva Marsken äpter sin acht,
Å när han foor til främmande Landa
Rikit befolde han them förstanda;
Ty Rikensens Män ey annat radh finne,
Vtlian keeste them a tliet sinne.
Tha Marsken thenna Tijdende sporde,
Kostelika lian sik reda giorde,
Bade med Folck, Skipp ok Spijs,
The honum sago, gafvo thes Prijs;
Vidh VI1I.C Riddara ok Svena haden med sik,
Ty han ville fara säkerlik:
Om Pingxdaga c) foor han frän Vi borg,
Ok kom t il Sandhampn vthan sorg
Een 05 väster i Yiborgz Lään ther är, d)
En lians Tienare mötte honom t här,
Ok förde honom til ett Breff,
Som Priorissan aff Calmarna honom tilskreff.
Marskin laas thet Brefvit bratt,
Lydandes, at i theras Clöster teddes Jula natt
Ene Gudelika Menniskie sva,
At innan thef_ nästa Arit tha
Skulle Marsken Konung i Sverike vara
Hon skulle honom thet kungöra uthaii fara;
Giorde han ey Gudz villi a sva
Tha skulde han hämpd therföre faa.
Fiärde Dag Juul é) skreffz thet Breff,
Konung Christolfer än tha bedreff
Alt thet honom väl monde behaga,
Engin trodde sva stakkote vara hans daga.
Tha Marsken förstod Brefvit sva,
Storlika undrade han ther oppa.
Hel-
til heliga likame tid (23 Maj i) ther til Marsken
Her -Karl kom frä Finland oc bleff se dl um Kong
vaider &c.
c) Cedex 12 add it:
Som min Son kom erchebiskopsdÖme til banda
Sa achtade jag för ryket stânda.
Thet gick. ta ey soin jag vu de.
Ty Marsken Her Karl mig thet fra, skilde.
b) Oxenstierna.
c) Die i3 Maji.
d ) Insula inter provriontoHürtr Porkala St si-
nom Borgoënsem. Tuneld , T. ifS*
e) Die gS De centbris i44".

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.