126
XXXII, STORA RIMCHRÔNIKAX,
Strax the Herra the faro athskilde,
Konung Eriks Fetalia g) röfvade hvat the vilde.
Tha Konung Christoffer tädan vände,
I Cahnare tänkte han lände;
\ädrit försätten i then stund,
Hans Skipp stötte ok sank i grund,
Vthan för Ydöö h) pa en steen :
Thet gick Konungen mycket til meen,
Ther drunknade mang en rasker Man;
Med stora nödh tha räddades han
Sielfver med en Skipz-baat,
Ther var tha sva jämmerlik laat,
Hans bästa Clenodia han ther miste,
Ok Gull ok Penningå i manga kiste;
Sva blott kom han til Stäkeholm tha,
Han haffde ey uthan ena Tröya paa:
Tädan ok han til Calmarna faar,
Drottningen ther före honom var.
The foro strax til Danmark,
Sorgen var them tha sva stark:
Marsken siglade til Opland tha,
Flere Svenske giorde ok sva.
Sidan loth Marsken alle höra,
Sina Dotters Bryllop vilde han göra,
I Svartsiö om Michelsmässo ther näst,
Ok bad them alla vara hans gäst:
The giorde thet gärna allesamman
Ok hafde ther glädi ok gamman.
Then Marskens Dotter fick heet Erik Erikson , t)
Thet var en Jonkar skön ok from.
Ther var ok tha en Gråbröder, k)
Man sade honum vara Gudelik ok goder .
Then Broder sagde til Marsken tha:
Her Karl, i redin eder ther oppa
Innan try Aar här Konung vara,
Jak siger thet ider oppinbara,
Jak veet förvist thet är Gudz vilia
Konung Christoffer vid Rijket skilia.
Marsken svarade utan dvala :
Fader, i vachta val hvat i tala,
Far Konung Christoffer tolkit höra,
Yesselika later han ider förgöra.
Broderin svarade sva ther til:
Jak vander thet ey hoo thet höra vil,
Eller hoo thet grater eller leer,
Konung Christoffer kom b er aldrik til Syerike
inccr
Åpter Gudz Byrd XIIIIC A ar
XL. pa VI. om Michaelis /) thet var,
Tha thet Bryllop hade en ände,
Marsken ater til Viborg vände,
Ok bleff ther i goda roo,
Konungen ville han ey mera troo:
Han bygde sva kostlika pa thet Fäste.
g) Vitalianer, RÖfvare, ut supra-
h) Idasund. Åide supra.
i) Gylleristierna.
H Monachns Dominicanus.
l) Die 29 Septembris x 4 f 46 .
Thet sanna alla som ther gäste,
Ok giorde ther the sköniste Maak,
Andra förtryta them holla med Taak,
Ok lot them mura ok omkring fortinna ni)
At skönare Slott skal man ey finna;
Ok lot ther göra en Kroppadampn, ti)
Som aldrig ingen giorde för han.
Sidan huxade Konungen uppa
Huru han then skadan opfylla ma,
Aff all sin Rijke sampnar han Folck,
Ok lot taga mangen Kogh ok Hoick
Alf Holländer ok Engelske i Öresund
The Köpmän thet angra i langa stund,
Han fick ther Godz öfver alla mata,
Thes värre matte Köpmän lata,
Mäst alle the Huus i Köpmannahnffn vara,
Fyltes med Gråskinn ok Vax ok Köpmanna
Vahra,
All then Skatt Sverike hade förr räntat
Å r ar ok alt til Danmark hämptat:
Thet var om Hösten Helge Korss ti'jda, 0)
Julen apter ville Konungen rijda
Til Jönaköpung ok halda ther daga;
Thet matte Svenske illa behaga.
Somme aff them haden tänekt vid Lifvet skilia,
Flade thet gangit äpter hans vilia.
56 . K. CHRIS TOFHRS DÖD. R. CHRIS TOPHO RI
MORS.
Gudh skilde the Svenske aff then nödh,
Konungen bleff p a Hälsingi aborg död h,
Om Trättonde Jula dagh, 0)
Thet fiol mangom väl i lagh,
Som gärna vid Barka-Konungen ville vara åt
skilde ,
The sporde Tijdende som the vilde:
Aff ena Frisma b) fick han the soot,
Som engen kunde rada honum boot;
Til Roskikle the honum förde,
I Lucies Kyrkio the honum jorde.
Åpter Gudz B yrd XIIII.C Aar,
XL. pa thet VIII. thet var.
Om samma dag Konungen bleff död,
Tha led mangen stora nöd
Aff storm, Liungeld ok ondt Å r äder,
Svartabrödra i Skenninge sigia thet mäder,
Ostragaflan i thera Kirkio bläste nider
Illa gafvos Bröderne ther vider,
Ok hvalfvit i höga Choren niderslog,
Tva döda Muncka man ther uthclro«*-
Ratt som the böriade Högli-mässo
Ffingo the then skada förvisso ;
Thet Väder langt ginom Rikit giok,
Manger ther aff skada fick,
Thet
m) Spanska ryttare , tinftis muros instruere.
71 ) Cistern, aquae receptaculmn.
o Die i4 Septembris.
o) Die 6 Januarii
b) Böld, anthrax, ap os tema virulentum.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.