CHRONICON RHYTHMICUM MAJUS
ia3
Ok I ären bättre värder Crona bära,
Ok vij ider Tienare vära.
Marsken svarade honum ther til:
En Daare siglier som lian vil,
Naduge Herre, the raaga bättre tigia,
Ån afF svadana osanning sigia,
Hvar god man kan thet förstaa,
Til skönheet jak ey ider lijkna maa.
Tha Konungen ather i Stockholm är,
Drotzeten Her Christiern mötte honom ther,
Til Marsken han stora käre lade,
Huru han honum grijpit hade;
Hade Marsken ey tha sva klok varit,
Lifvandes haden ey tädan farit:
Nu svarade han ther med vijssdom sva,
At the koraino honum ängin saak oppa;
Konungen halî’de tha förgätit,
Thet han haffde Marsken jättit,
At aldrig skulle dömas hvaske lijtet eller stort,
Thet Marsken eller hans Tienare hafFde giordt.
Konungen gick sidan i alla stunde
Åpter Marskens förderlf hvat han kunde.
Med Däktingan trängde Drotzeten tha
Marsken Rasaborg /) i fyra Aar ifra,
I XIIII Aar Norrabotn ther til,
Then Däktingan gick som Drotzäten vil :
Vijborg skullen hafva uthan meen,
Ok om Valborgmässa g) faat Marsken igen.
Tha Marsken Konungsens Förrädilse fann,
Han redde sik tädan thet snaraste han kan,
Hvat han oppa Husit hade ,
Vthi sin Skip ban thet lade :
Om Simonis Sc Judæ h) fick Konungen thet Fäste,
Thet var bespijsat i all bäste,
I Ladugardiu lotli lian honum faa,
C. Uxar ok IIC. Faar ther blifvo tha
Ofver alt thet Konungen förtärt hade,
Sin vägh lian til Stockholm lade.
Ån gaff han honom M. Mark ther til,
För sanning jak thet sigia vil,
Til at köpa Yrther /) ok färska fijska mäder,
Han meente hans Hyllest fa thes bäder.
I samma tijd var thet sva,
At Marskens Hustro i Barnasäng Iaa,
Pä Svartsjö thet monde vara,
Marsken bad Konungen tijt fara:
Med all sin macht han tijt kom,
Ok hüllt Marskens Dotter till Christendom,
Alsköns glädi monde ther vara,
Ok kostelige Drycke nogh ospara,
Ther brast ingen livath han begäre
Å hvarioin livart han lyste förtäre.
Konungen foor til Stockholm igen :
Marsken skyndade sik ok ey seen
Til Stockholm i then samma tijda,
Ok loth sik strax til Aboo lijda.
Han kom tijt om S. Mortens apton k) sora han
ville,
Ok takkade Gudh som honom ok Konungen
åtskilde.
54 . KONUNGENS MAT TILE MARSKEN. REGIS
IN MARSCHUM O VI UM.
T"hen Vinteren reed Konungen sin Erikz gata,
Marskens värsta teddin i alla mata,
Hvar Marsken förtalade alle mästa,
Han var Konungsens Vän then alle bästa.
Konungen sidan Brelf Marsken sände,
Med första yppet Vatn til Stockholm stämde,
At komma tijt vid hans hylla,
Ok svara the honum hade at skylla:
Marsken svarade han kan thet ey ända,
Vthan han honum Legdeinän sända,
Som honum leegdo ok förvara,
Ok i Frijd för hans Ovänner vara.
Konungen sände honum en Bäyare ther,
Han heet Her Albricht Morer ,
Han lofvade Marsken vid Heder ok ähre,
Frijlige pa hans Legde fara,
Han var högst i Konungsens Rade,
Ty trodde Marsken hvat han sade.
Marsken loth strax redo göra
Spissning ok Väria i Skipin föra,
Try Märseskipp ok ATI annor Skip haden tha,
Ok VC. Riddare ok Svena oppa;
The fägerste Män a Fötter kunde gaa,
Sva kom Marsken til Stockholm tha.
Konungen honum väl undfick,
Marsken räddes tliog för hans svijk.
Konungen Morer til Marsken sande,
Ok sagde vilia med honom ände,
Thet them lago macht oppa;
Om morgonen millan III ok MII skulden til
honom gaa;
Ther skulde tha ingen vara när,
Vthan Tysken Her Albricht Morer.
Marsken giorde som Konungen bad,
Ok gick til honom i sitt Maak ;
Konungen bad honum strax tha,
Hart när sik sittia gaa:
Marsken thög ey sina Tokt glömde,
Vthan giorde som honum sömde. o)
Sidan bado the Marsken i manga matta,
Til Konungen sik fullelika förlata.
Konungen svor tha vider heder ok älira,
Pa Marskens skada aldre vara:
Marsken svor sva honum ater igen, *
Alla daga afväria hans meen,
Ok honum en Troo-Tienare vara,
Lijff ok Godz ther om ey spara.
Konungen tha aff Marsken begära,
Tha Klockan sioge VII ather vara tliäre;
Ther
/) Castrum in paroecia Karis Nylandian
g) Die i Maji.
ä) Die 28 O&obris.
i) Kryddor, aromata.
k) Die 10 Novembris.
«) Passade, conveniebat.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.