CHRQNICON KH Y T H MIC U M MAJUS,
Tijt, som en Gudeligen Jomfrv boor,
Hon var \ äl vid LXXX Aar ;
Vthaff tliet Huus hon tha i var,
Hade lion i XX Àar ey varit,
Thet hade Marsken vist förfarit.
Han sade til henne: mon thet vare Gudz yilia,
At jak skal mik fran Rijkit skilia?
Jak förnimmer pa alla Rikensens Män
The mena Konung Christoffer hafva än:
Hon svarade: jak siger ider i Troo,
Gudz vilia hafver jak förstandit sva,
Han hafver ider frälst i alle daga,
Ok vil ider til Sverikes Konung hafva.
Marsken svarade: huru skeer thet tha,
Om Rijkensens Radz vilia är ey sva?
The säya alla mothe mik ney,
Ok hylla Konung Christoffer, hvat jak vil el
ler ey.
Jomfrun svarade ater sva :
Tree plågor skal Rijkit therföre faa,
Stort örligh finna i alle ända,
Ok mista thera Godz ä livart the vända*,
Alf hunger skulo the thola nödh,
Ok manga ey hafva hvaske ööl eller brödh,
Ok manga otalika varda sva osall,
Â11' Hunger skulo the svälta ihäll ;
The tridie Pestilentia skal öfvergaa,
At manga Garda öde staa.
Sva skal Gudz vilia framfara,
Thera Konung skiilin i alt förty vara.
Oui the ider nu ti! Konung taga,
The plager vil Gudh them fördraga:
Göra the ok ey sva,
Visselika the Plågor skal them öfverga.
Marsken svarade henne ther till :
Om Gudh mik til Konung hafva vil,
Ok i thera vilia thet väl raka,
At the mik ther til äska ok taka,
Gange som Gudh skiuter them i liuga!
Aldrig vil jak them ther til truga.
Ett underligit Tekn vider foor,
I Vastena i Vårfru Chor,
Som Muneken Predikan hade,
Ett Mööbarn til sina Moder sade:
See Moder holken Gullkrona ther
Oppa Marskens Hufvud är!
Quinnan sva uppa Cronona saa,
Ok sagde strax för androm tha,
Thet ärende e) honom var tedt,
At skönare Crona haffde hon ey sedt.
Thèr kommo Rijkensens Män i Arboga samman,
Tha sagde Marsken them uthan gamman:
Käre Vänner, i hafven väl förfarit,
Huru jak hafver eder Höfvitzman varit,
Ok vi tin thet alle nogh,
I hvat bedröfvilse jak thet vider togh;
Tha i mik til Höfvitzman. keeste,
e) Jahrtekn, miracülum. Hane hüjus
significationem non habet Ihre m Glossar: o
Ï2Ï
Haffde vij ey ett Slott eller Fäste,
Ther vij mottom infara
Ok med vart Hufvud felige yara.
Jak tackar gärna Gudh thet hafver sva flytt,
Sverikis Rijke är nu alt fritt,
I Sverike finnes nu ingen sva,
Ther vil Rijkit mothe staa.
Hvat eder lyster nu företaga,
Thet skal ok mik väl behaga:
Thog hafver jak til eder ena bon,
Betänkin mik med svadana lön,
At jak ey tomber i större nöd,
Ok min barn gange ey äpter mik om bröd i
I vitin huru jak hafver vagit m it Lijrf,
Ok starklika standit i mangt kijff.
Jak är skyllug sva mangen Alan,
Näplika jak tliet betala kan;
Thet hafver jak giordt pa eder fromma,
At Rijkit skulde til Frijheet komma:
I tanken oppa at svara här til,
Mädan jak ider undvijka vik
Marsken uth för Dören gick,
Ok Rijkensens Män beradde sik;
The sände budh til honom tha
At vita hvat han ville äskia oppa?
Oin Finland bad han tha försant,
Ok Öland för en brukelig pant,
At lian motte thet hafva uthan meen,
Ok Öland lösas aff hans ärfva igen,
För XLM Mark Penninge.
The boden ater fran honom ginge,
Ok sagde huru han them svarade";
Alle sagde: thet ma val varde.
Marsken bado the ater ingaa,
Erkebiskopen sagde til honom sva:
Käre Her Mar sk, som i laten oss höra,
Ider vilia vij alle gärna göra,
Oss tykker Rijkit komber- aldre til laga,
Ytlian vij Konung Christoffer intaga;
Åpter eder Vilia viliom vij alla gaa,
B reff ok Insigil gifva eder ther oppa,
Ok takkom ider alla slätt,
I hafven oss hulpii til Lagh ok Rätt,
Ok kommet oss aff träldom ok onda,
Thet viliom vij förskylla i alla stunda.
02 . CBRlSTOFER AF eÄJERX TAGES tit KO.
IITTUG. CHRISTOPHORUS RAY'ARUS REX
ELKilTUR*
îeîi Däktiilgah the s va änclä ,
Til Konung Christoffer the tha sända,
At Breff ok vissan aff honom faa,
Om tolke Privilégia the äskade paa.
Ok at the ville honom bijda,
I Calmarna näst om Midsommars tijda. a)
Marsken ok tha til lionum sände
Ok künnogade honum aff then ände
Som
a) Die 24 Junii lbii.
XI- 3i.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.