CHB.ONICON RHYTHMICUM MAJUS.
”9
Thet full sik ey batter i lag,
Niels kom hem tliert samma das:
O
Jak vanter thet Gudz vilia vara,
At honum sknlde sva athfara;
Hoo som altijd far med svijk ok dant,
Thet rönis jo honom en tijd försant.
Om Tijssdagin the frail Marsken rijda,
Thorsdagin äpter om Middagz tijda,
Mellan Norköpuiig ok Söderköpung är en äng
Ther röntis manger en tröster a) dräng,
Nils ther Marskens Svena mötte,
Jak vante thet honum lijtet bötte:
Han unskade thet thok altijd för,
At Marskens Svena honom ther möta tor,
Han bidde thog ey thy,
Vthan flydde ath en By.
Hvat tänekte tha lians starcke Kämpa,
The kunde tha hvaske laat eller lämpa?
Förra förrymmadis b) altijd the,
At en var manligare än Marskens tre:
Liten stund the sik varde,
Marskens Svena them ey sparde,
Clayus Gravart ok Gödke Sälle,
Them the döda aff Hästana fälle ;
Bolken ok Basse gafvo opp sin anda:
Nichs stodh i stoor vanda,
Ok bad sva innerlika tha,
Sik för Lijif ok Sund staa,
Han ok hans Svena som vilde lifva,
Skulde sik alle til ûingne gifra.
Til Norköpuiig fördes Niclis tha
Ther doo han aff Pestilentia,
Hatt var siuker förän the han fanga,
Äpter Marskens vilia monde thet ganga:
Gudli giorde som han vilde,
Marsken ok honum väl åtskilde,
Gudh monde sielff honum then döden välia,
At han skulde Rijket ey meer qvälia.
Niclissa Svina sände Marsken tha,
Til Söderköpung thera Rätt at staa,
Förty the hade giordt mangen omaka:
IX theras Hufvudh sättes paa en Staka.
50 . MANS GRENS OROLIGHET. TURBÆ MAGNI
GREN.
ia moot Fastagang ledh, a)
Marsken moot Calmarna redh,
Magnus Green felade han til sik tha,'
Ok bad sik Stockholm til sik faa,
Han svarade ey görat uthan vanda,
Jak vil hollat til Konung Erikz handa.
Marsken svarade tha sva rätt,
Hvar är thet tu liafver mik jätt,
u) Djärf, intrepidus, audäxi
b) Skröto, jactitabant.
«) Die 7 Februarii i44o.
b) Die 6 Februarii.
e) Caroli Gumsehufvud, qui Caroli Canuti
Sororem Brigittam Bielke in matrimonio habmt.
Ok opta svorit, om tu matte lifva,
Med Rijkit ok mik ville tu blifva?
Tu liafver ok gifvit titt Breff oppa
Fran Rijkensens bästa aldrik gaa.
Magnus Green thet ey skötte,
Vthan Marsken saara hötte,
At komme han paa Ölande,
Han vilde göra honum vande.
Ther med Magnus ok Borkholm toghj
Marsken strax äpter drogh,
Ok lot thet bestalla i samma stunde,
At the aff Husit ey vthkomma kunde.
Fastagangx apton b) Marsken til Kalmarne kom,
Ett underligit Årende ther förnom
Aff then Byssamästare Rodenborg,
Honom ville skutit för Stäkeborg,
Han hade Budh til Marsken tha,
Ok lot honom förvissa förstaa,
At han aldreg helbrigdan nöth,
Sidan han ath Marsken sköth,
Ok at han leed sva bitter nödh,
Thog kunde han ey blifva dÖdh,
Förän han Marskens vänskap finge.
Birger Trulle och Göstaff c) bucht ginge,
The heta bade sva,
Som Kalmarna haffde aff Marsken tha,
Marsken svarade ok tykkit vara under,
Badli Gudh förlatan sine Synder,
Ok sagde: Hvat han dör eller lifver,
Gärna jak honom thet tilgifver.
Tha Rodenborg thetta sporde,
Badh Gudh löna at han sva giorde,
Ok sagde : faa mik liusit, d) nu ändas min vanda,
Ok gaff sva strax opp sin anda.
Birger ok Göstaff ater til Marsken vända,
Ok sagde honom aff Rodenborgz ända:
Alle undrade som thet förnomme,
Huru thet monde sva tilkomme.
Marsken lot sik tädan hasta,
Ok kom til Stockholm om Midfasta, e)
The tijdende fick han tha,
At Hanis Kröpelin doo i Aboa:
Thet var om Fastagangz tijda, fi)
Marsken lot sik sidan lijda,
Ok redde sik som han bäst gath,
Sva at han fölgde Ijsen ath^
Han fick Aboo utan slag,
Ok anammadit om Helge Korss dag. g)
Sidan fick han til sine hand
Castellaholm ok Aland.
Marsken thet ey illa behagar,
Han kom ater til’ Stockholm om Pingxdagar, h)
Ok foor til Oland med en här,
Som
d) Ex more Catholico candelas in manibus
morientium pouendi.
e) Die i5 Martii.
/) Die 7 Februarii. Cod. 5. i44o.
g) Die 5 Maji.
h ) Die i5 Maji.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.