XXXII. STORA RIMCHRÔNIKAN.
ii8
Biskopa, Prelata, Riddare ok Svena,
Köpstadzmän ok alle Meena.
Niels Stenson ok hans Broder the Breff sända,
The skulde sik ater til Rijkit vända,
Ok pa then dagen i Teige vara,
Felige tijt ok tädan fara.
Sva skildes the alle ath i thet sinne,
Ok funnos ater i Telje inne;
The ther sidan öfverlagde,
Konungen tienist ok Manskap vpsagde,
Ok skrefvo all hans Saak utlii ett Breff,
Som han moot Lagen i Rijket dreff:
Thet Brefvet loto the honom faa,
Han gladdes ey mykkit tha.
48. ÖFrERLRGGNING OM KONTTNGA VAL. DELI-
SERATIO DE REGE ELIGENDO.
»bidan sagde hvar annan i thet sinne,
Hyar skulom vij en Konung finne?
Ärkebiskopin svarade först tha:
Aff mitt Samvet siger jak sva,
Bäthre Radh kunnom vij ey raka,
Än vij Hertog Christoffer taka,
Then the i Danmark hafva vilia,
Tha törfve ey Rijken atskilia.
Tha monde the honom alle svara:
Mädan vij lifva skal thet ey vara ;
Vllaka var oss ey aff .Faath, a)
Mädan Vthländske hafva öfver oss raath,
Gudh late thet aldrig sva hårde gaa,
At the mera öfver oss rada faal
Sidan samtyckte the alla thäre,
Nakra stund skulde thet sva väre,
The ville uthan Konung vara;
Ok Marsken skulle för Rijkit svara,
Til thes the hade Rijkit fritt,
Ok Landen ok Slotten vare qvitt,
Vthaff Rijksens Fiende händer :
Thet samtyckte the alla i sänder.
I thet samma kom Niels thäre,
Her Boo, Her Benckt b) med honom äre,
Rijkensens Radh ther i millan gingo,
At the Marskens vänskap fingo:
The lofvade Marsken vtlian fara,
Stadelika med honom ok Rijkit vara
Ok lofvade honom fritt uthan vanda
Stäkeborg ok Kalmarne i sina handa;
The lofvade ok f^r Konungen ey tigia
Tiänist ok Manskap honum opsigia.
Thet hade ey halft sva gang
Hade the ey rädz Marskens tvang;
Ty monde tire Marsken Slotten fa,
Ööl eller Maat hade the ey ther oppa,
A huru thet hade gangit
Marsken hade them lijkaväl fangit.
Thermed skildes the thäre
d) Brist, defeetus.
I) Tres fratres e familia Natt ok Dag.
#) Die si Oetobris.
Hvar foor tijt som honom lyste väre,'
Marsken foor til Stockholm tha,
Ok redde sik uth som han mäst ma,
Han ville strax til Kalmara fara,
Ther ok uppa Öland vara :
Hans Broder Thure skulle med honom rijda:
I then resan fick han qvijda,
Ellofvatusend Jomfru dag c) rijdu the
Bade aff Nyköpung uthan vee,
Mellan Koolinord d) lago the then natt,
Ture fick ther sina Hälsot för bratt,
Tva nätter laa han siuker sva,
Then tridie Natt e) doo han tha.
Tha fick Marsken sva stoor qvijda,
Han gath ey för sorg länger rijda;
Alle Svenske thet saara käre ,
At han sva doo thäre:
Ty han var en Hälath til sitt Lijff,
Manlig bade i storm ok i strijd;
Med alle the han omgick,
Goda tyckie aff them fick:
Alle the honum dödan sporde,
Stoor qvijda them thet giorde,
Ok bado Gudh i Himmelrijk
Vara hans Siäl nadelik.
4g. NILS STEKSONS DÖD. OEITUS NICOLAI
STENO NIS.
»Sidan vart Marsken vaara,
At Niels vilde til Konungen fara,
Sva giorde ok hans Broder Her Boo,'
Ty motte them Marsken illa troo.
Nielsse Svena i Landit blifva,
Mycken oskäl the bedrifva;
The rijda i Östergöthlande,
Fattige Almogen giorde the vande,
The rijdu medh LX Hästa,
Sva omöglika the gästa:
The lago ey sva til en arman Man,
The fodrade jo II Hästa om en Span
Ok skonade ey mera sidan än för,
Hvar the rijdu slogo the opp dör,
Hvat them lyste the thet giorde;
Epter ingen the nokot sporde.
I IX Viker öffde the sva,
Engin Bättring kom ther oppa;
The meente vara sina egna Herra,
Ok liffde jo hvar dagh thes verra.
Omsider kom Marsken i huga,
Thet kunde ey sva länger duga,
Han bad sina Svena reda vara,
Ok til Östergöthland fara,
Han befalte them alla tha *
Niclis Stensons Svena grijpa ok slaa;
The Svena the ey länger bijda,
Marskens ärende the strax rijda:
Thet
d) Codices n. 12 . i4 addunt: ok Nykö«
pung.
*) Die 24 ejusdem.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.