XXXII* STORA RIMCHRONIKAN.
ii6
I otta Vikur laa Marsken ther,
Them til fördeel aff Husit thet ey är,
Ihe lijdu hunger ok törst,
Thet tyckte them var jämber aldraförst.
Ey manga daga sva förgingo,
At the ey sara eller döda fingo.
Madan Marsken ther laa,
Ey meer än en dödan monde han faa:
The voro ok ty bättre ey mange,
Ther han nionde sara fange.
Thure Marskens Broder kom thäre,
Sin vanda nionde han käre,
Huru Norska Elfvesborg belade ,
Ok hans_ Svena däktingat- hade:
At undsätten i thet ey innan Monat näste,
Normän skulde fa thet Fäste.
Starcka Gisslan the Nordmän sätte,
At the skulde halla thette,
Otta the bästa pa Elfvisborg vore tha,
Ther före til Gisslan staa.
Tha Marsken vart the Tijdende vahr,
Budli ok B reff hade han ospar
Til Nerika, Vässmän ok Västgölha,
En Dag vid Axavald hans Broder möta.
Elan fick ok sinom Broder thäre
Tuhundrade värande alf the ther äre,
Ok bad honom lifva uthan sorg,
The skulde väl vndsättia Elfvisborg. f)
Ok bad honom sielff ther när sik blifya,
Han svor han vilde ju med rijda.
Tha Tliure kom Axavald när,
Marskens goda Män mötte honom ther,
Han drog til Elfvisborg i then stunde,
Ok lot sik lijda thet masta han kunde.
Tha Nordmän thetta sporde,
The svoro then Gräsgäddan ey tijt torde,
Han var ey äldre än tuu Aar ok tinge, g)
Ty mente the honom engte duge.
Litet epter hände thet sek,
The jämbrade sik för Gäddans Leek :
Thure kom pa en äng Elfvisborg när,
Manlika sökte Nordmän thär,
Bade med Armbyrst ok sva med Spiut,
Ok hade manga Karrabyssor h) uth;
Thure gaff ey ther a acht,
Han sökte them med Krafft:
Illa gafvos ther Nordmän vider,
The fullo sva manga döda nider,
Somma fullo a Knä i samma stund,
Bade sta sik för lijff ok sund;
Somma flydde atli Skog ok Mossa,
The glömbde bade Säck ok Possa,
Harnisk ok Väria livat the ther hade
Epter sik i Skogen lade.
jO Cod. 5 Hadorph. insulse : lifvva uthan borg.
g) Natus itaque an. 1417.
/i) Stycken pa hjul, sclopeta bellica majora,
cpiæ curru vehebantur, apud veteres carrobalistæ.
v, Ihre in Glossaries. Cj^. Murberg in Actis
Ivan Vmreysa at Skin n ar ek 1 ipp an vände :
Sara Svänske epter honom rände,
Han sprang strax i sida Bata,
The ey kommo snart in the vordo vata;
Väl trettijo uthan för Baten hängde,
Sva sara Svenske them trängde.
The pa Barfrijdet voro, bode sta sik för lijff
ok sund,
Ok gingo aff i samma stund,
Vid tuhundrade ther slogo ok grijpo
The andra noga undslippo,
Häller matte the hemma skipt thera Flatkaka,
Â11 lijdit i Sveriki tolkin omaka:
The äta sva länge sura Sill,
För them län gis at tolkin spill, i)
Sidan satte Marsken i en dag,
Med them aff Husit i tolkit lag:
Om Nativitatis Mariae ther näste k)
Skulle the gaa aff thet Fäste,
Vtlian the fhes innan undsättning fa,
Marsken skulde hafva Husit tha,
Ok tlies innan ey aff Husit fara
Ok hvargens a Rijksens skada vara,
Gärna göra the aff Husit thet,
The hade ey mycket bärga sik med.
46. konungens och marskens underhand-
EINGAR. TRANS ACTIO NES REGIS ST CJU
ROLI CANUTE
Thet var om Sancte Olaffs tijda: a)
Marsken ville ther ey länger bijda,
Elan foor til Stockholm vtlian dvala,
Ok vilde med Rijkzens Radii tala,
Ok lot them til sik kalla:
The komma til honom alla.
Om vinteren förr Hanis Kräpelin skref
Til Marsken sva lydande Bref:
Kunde thet Marskens vilie vara,
Tha ville han til Konungen fara,
Elvat han kunde ther go dt göra,
Marsken skulde ey annat spöra.
Marsken skref: Thet ma väl vara,
Ok bad honom tijt fara,
Thet giorde han med första ypit vatne ,
Ån tha han thes lijtet balne.
Tha han kom när Konungen vara,
Ey lot han honom fra sik fara,
Konungens bud vara tog,
När Marsken fran Stäkeborg drog,
Tha han the Tijdende sporde,
Ehillsnart sik tijt forde,
Hanis Kröpelin foor med honom thär,
Niels Stenson ok sva är.
Konungen skreff Breff til alla ände,
Om-
Acad. Litt. Hum. Histor. & Antiqu. Tom. IV.
0 Längtar efter sådan olycka, antequani tal*
dispendmm desiderent.
b) Die 8 Septembris.
a) Die 29 Julii.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.