XXXII. STORA RIMCHRÔNIKAN.
H4
Thenna Oähra Niels giorde :
Tha tlie tre daga förlidne vara,
Epter Marskens Svena fra Husit fara,
N ici is flier ey länger bleff,
Sielff annor ok tingande tädan reed,
Vth genom Tivvst med hasta,
Alla Broor epter sik kasta.
Tha han kom til Eedz Kyrkia i) när,
Fyra Frälsismän greep han thär,
Ok tok them fran livat the äekte,
Hans troo ey länger räckte.
Sidan til Tuna k) reed han,
Ett Skipp ther för seg fan,
Han strax i thet Skeppet treen,
Foor til Öland ey seen:
Han ther ey länge var,
Vthan tädan ok til Gottland faar,
Konung Erik ther for sik fan,
Honum all ärinde berätte han,
Ok lofvade honom ther oppenbara,
Mädan han lifver, hans Tienare vara.
Honum fölgde ok tijt Her Boo hans Broder,
Han var ey heller Rijkeno goder.
Niels bad Konungen om hielp tha ,■
At han Stägeborg undsättia maa.
Thet ok ejiter hans vilia gick,
Tuhundrade Konungen honom fick,
Ok giorde honom til sin Marsk thäre,
Ofver alt Rijket mächtoger väre:
Ok fick honom mang Breif,
Som han om Rijken a skreff,
At alla skidde Niels höra ok svara,
Ty Rijksens Marsk skulde han vara.
Konungen gaff honom Penninga ok Gull,
Ok all Skipin med Spijssning full.
45 . ELFSB ORGS BELÄGRING AF NORRMANNEN
OCH STEGEBORGS AF CARL KNUTSON, OS-
JDIDIO ELF3BURGI A NORRVEGIS ET S TE-
GEBÜRGT A CAROLO CAN UTI.
Konungen skreff ok til Norman alla,
Elfvisborg skulde the bestalla;
Ivan Vmreyssa skulde Höfvitzman vara
Olaff Boock med honom ok fara,
The tva skulde alla Nordmän lyda,
Å hvat the them biuda.
The giorde strax som Konungen bad,
Ok ryckte för Elffzborg i stad,
Vid sex hundrade Hoffmän ok ey mera,
Ther til Köpstadzmän ok Bönder flera,
Ok byggia Burfrijd pa Skinnare Klippa,
Svoro Elfvisborg skulde ey slippa.
I tijo vekor the ther lago,
Thures Svena the illa plaga,
Alm ogen ther omkring the hylle,
At the med them halla skulle.
t
i) In territorio Norra Tjust Smolaudks.
k) In teritorio Tuna Smolandiæ»
a) Vexillum Danicum.
Sidan Niclis ey länger bijda,
Vthan lot sik til Stäkeborg lijda,
Ok foor för Suderköpung in,
Med Konungens Macht ok Hofva sin.
Tha Niels kom thär
Voro Marskens Svena ey när,
The Voro upp i Landet tha,
Thera Hästa pa Gräs gaa,
I Suderköpung var tha ey Hofman,
Vthan Bermans Svena ok han.
Ther kom tha INils med Danabroka, a)
Ok lotz tha vara kloka,
Ok lot Berman v ider vara,
At han skulde aff Staden fara,
Ok böd the Borgare i samma stund,
Thera Stad bränna i grund,
Vthan the göra hans vilia,
Ok sik strax fran Berman skilia.
Sidan däktingade Berman ther sva,
At han tädan felig fara ma,
Med Harnisk ok Väria han ther hade,
All sin Spissning ther qvar lade ,
Ok torde ther ey länger bijda,
Vthan lot sik til Ringstadaholm lijda.
Sidan sände Niels i alla Städer,
Danabroka folgde jo mäder,
Omkring Ös tergöthlande ;
The fattige Män giordes thet vande,
Sva lot han them gästa,
The stulu ok röfvade thera Häst a ,
Kyrkior ok Clostet the upslogo,
Hvat them lyste ther vthtogo; b)
Ok slogo Möbarn i Kyrkior til död ,
Gudh förbar me sik öfver tolkin nöd!
Goda Qvinnor the grijpa ok beskatta,
Vthöfver alla matta:
The sparde ey bränna eller röfva,
Alla ogärning the' nionde öfva.
Nils i Suderköpung vare,
Mädan the sva i Landit fare.
Tha Marsken thenna Tijdende sporde,
At Niels var kommen ok sva giorde,
Sina Svena lot han rede vara,
Ok med Skipp til Nyköpung fara.
Sidan the til Suderköpung ganga,
Ok meente ther Nielse fanga;
Thet haffde them ok väl viderfarit,
IlafTde ey Berman varit,
Hade han gitit sva länge bijdt,
At Marsken hade kommit tijt,
Tha Marskens Svena i Ostergöthland komma,
Tha meente liait vinna fromma,
Til Suderköping reed Marsken tha,
Ok meente ther Niels grijpa fa,
Ty han hade ey monga i ihet sinne
Ther i Staden när sik inne,
Hans
i) Codex 1 :
Ok sparde hvaske Kyrkior eller Closter
Mörde folk, som ej war loster.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.