CÄRONICON RHŸTHMICUM MAJUS
Hi
Drotzeten skulde med gaa,
Marske monde them tha befala,
Om Slotzlofven til Nielse tala,
Ok skrdde mana ther uppa,
At Niclis skulde honom Slottet faa.
Niels svarade: thet kan ey vära,
Jak vil thet halda med stoor ähra,
An i mana ther nu uppa,
Bättre Svar kunde the ey faa.
Med the Svar the fingo
I nästa Klokkarestufvo the tha gingo :
Tha sporde Marsken alla til rada,
Hvat bäst var göra vid tolkin vada?
The svarade lionom alle sva,
The förstodo sik ther intet uppa,
Sidan sagde Marsken med vreda huga :
Käre vänner, thet vil ey sva duga,
\ ij vardom ju nakat före at taka ,
Thetta äi-inde matte ändi hafva}
Meg tykker bäst rad aff alla,
Vij latom thessa Skalka bestalla,
At the ey mera ämpne faa,
Thetta Landet förderfva sva.
Marsken sagde til Bärman thare:
Här sunnan til skal tu väre,
Mina Svena jak tik faa vil,
Alt Stegeborgz Lään ther til.
Karl tu skalt här ok bijda.
Eestalla pa then norra sijda:
Hielp ok Folck ther til,
Jak tik nog skipa vil.
Karl svarade i samma stund:
Jak kan thet göra engalund,
För än jak taker mik thet uppa
Vil jak ider Ringstadaholm ater faa.
Om morgonen fick thet Marsken tlia,
Hvat Carls egit._var förden ther fra.
Tvadela aff spijssning lot hau qvar blifva tliär
Tridiungen unte han honom ther när.
Drotzen ok hans Son tha ey bijda,
Vthan loto sik strax til Viborg c) lijda,
Erengisl d) fick Ringstadaholm tha,
Marsken reed tädan fra.
Erengisl ok Barman drogo för Stageborg,
Sidan lick Niels mera sorg,
Marskens Svena varo ther mäder,
Niclisse behagade ey thes bäder,
Ok lagde sik hart uthe för then broo,
Niels tok fast rädas tho,
Ok begynte at däktinge
At han ena Sämio finge.
Thog hade Marsken budit svo,
At engen skulde Niels troo,
Ty han kände väl hans grund,
Ok hans falskheet sva mangalund:
Tog loto the sik dara,
e) Codex 3 & Iladorph. p erper am: Nyköping.
d) Nilsson Natt och Dag.
e) Bo Stensson Natt och Dag.
Sva manga som ther före vara:
Niels lot them förstaa,
Vilde epter Marskens Kärlek gaa,
Ok sagde: viste jak mik felig vara
Tha vilde jak med til Marsken fara 3
Vil han mik än ey fördärfva
Hans vilia vil jak värfva.
Erengisl Nielson svara:
Han vilde med til Marsken fara,
Ok föra honom tijt uthan meen,
Ok ater i sitt behald igen.
Niels svarade: thet kan ey vara,
Jak hafver för Marsken storan fara,
Min Broder e) vil jak tijt sända,
Plan skal f örst mitt ärinde ända •
Han skal aff Marsken förstaa,
Om jak kornber felig til ok fraa:
Vij viliom oss med Gudz hielp förlijka,
Ther om skulin i engte tvijka.
Ån vart ther förvissat sva
Til Palma-Syndag f) i daga staa,
Ther med skulde the fra Husit draga 5
Skärmar ok Värior the ther hafva,
Thet skulde alt i mak vara,
The aff Husit skulde thet ey förfara:
Sva skulde Niels a Slottit blifva,
Ok engin stadz i L audit rijda.
Thetta förvissade Niels tha ,
Thet skulde stadugt blifva sva;
Otta hans Svena ther före sagde, g)
Thet var illa the ey heller tagde.
Erengisl ok Erik h) ey länger bijda ,
At Ôrabro til Marsken rijda.
Han undfick them tha val,
Ok sporde med hvat skäl
The voro kompne thare,
Eller hvat thera värff äre?
Erengisl lot honom förstaa,
Huru Daktingan monde tilgaa.
Marsken svarade ok vredgades sara,
I hafven ider latit skamlika dara,
Jak känner Nielss then troolösa Man,
Troo halder aldrik han.
Tha svarade Erengisl ath 'thet sinne :
Jak tror at i skulin väl annat befinne,
Jak hafver vist hördt aff honom sva,
Aldre menar han moot ider staa.
Thet Sändebud lot Marsken för sik kalla,'
Ok hörde hans ärinde alla,
Höfvisklika monde han honom svara,
Niels skulde väl felig vara,
Til honom ok i sitt behald igen,
Thet matte han troo uthan meen.
Marsken monde ok tädan fara,
Ty han ville i Nyköpung vara.
Om samma Apton han sporde,
Thea-»
/) Die 3o Martii.
g) Gingo i borgen, Vadimomum prsestabant.
h) Berman.
n. 29.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.