CHRONICON RHYTHMICUM MAJUS.
Til Hälsingialand han thet skrefF,
Aff Marskens mun tliet monde liuda,
Hälsingia sva tilbiuda,
At the skulde Drotzeten lydoge vara,
Ok engom androm höra eller svara,
Haller thet bud han tijt sände,
Hans ärinde ther at ände:
Marskens Insigle han ther före tryckte.
Marsken thet saara förtyckte,
At Drotzeten i hans franvaro tliet giorde,
Ok honom ther om ey sporde.
Ther näst äpter monde Bröllopet vara,
The Herra alla til Stockholm fara;
Marsken undfick them med älira,
Ok bad them välkompne vära.
Om Lögerdagen the Brudar komma,
The vare undfangne med älira ok somma:
Marsken foor sielff uth moot them,
Med honom mang en Riddare ok Sven,
Pipare, Basunare ok alsköns leek
Man ther yfrit liörä feck.
Vid Grabrödraholm the först lände,
Mangt örs ok gangare Marsken tijt sände
Med dyra Sadla ok kostelik rede,
Ther vart tha glädi ok engen vrede:
A Gaturna var tha mykkit trang,
Ok aff Lekara mykkin bang.
Tha foro the paa Stockholms Fäste,
Manga glada ok välkompna Gäste,
Ato ok drukko ok gladdes fast,
Ty at them ther enkte brast,
Claret , e) Vijn, Miöd ok Must,
Maat ok Dryck var engen brust;
Sva mange rätta varo tlier,
Thet sanna the ther varo när,
Förgylte brinnende /) sva kostelik,
Thet maa man sigia sannelik;
Dantza ok leka var ympnot tliär,
r X'he unge Hälade rände med Spär, g)
Ok öffde tlier Dyst med mykkin krafft,
Ther lagx synder mangt Spärskafft;
Rijka gafvor skiptes thäre,
Med the goda Gäste ther äre;
Ther öffdes ok sva mangahanda käte,
At engin längte i tolken läte;
Alle the baste i Sverike äre,
Varo mast alla thäre,
Alf Biskopa, Prelata , Riddare ok Svena,
Fruger ok MÖör ok alla Menaf;
Thet Rum var ey a Husit tha,
Thet var jo fult mädan kunde i gaa,
Ok än mange a golfvet gingo
Som ey rum at sittia fingo.
I tolff daga monde thet Hofvet standa,
Ther var liogh glädi för utlian vanda.
f) Claret, apud Anglos purissimum vinum
Burdigaleuse. In Edda vero inter cerevisiæ ge
nera numera lur. Berch om de ^ äldre Svenskars
drycker in G jürw&Us Sv. Magazin, 1766. p. 10.
Tha som t hetta Bryllup var,
Var Marsken jämpna trettijo Aar,
Ok visselika a thet sinne,
Y ar han daga livaske meer eller minne:
Epter Gudz Byrd fiortonhundrade ok trettijo
atta Aar,
Söndagen epter Francisci dag thet var h ),
Thet full sik sva i lag
Lögerdagen var för Francisci dag.
58 . DROTSEN CHRISTER HILSSOVS F1EKDSKA
TILL CARL KHUTSOH. JDRO TSETI CHRIST !
HI NICOLAI cum carolo canxiti INI?*;
CITIÂ .
Sidan Drotzeten i thet Bröllop var,
Öffde han sin gamla par,
Ok hade med Biskopa rad ok acht,
At Marsken skilia fran sin macht;
Honom tyckte tha vara go dt vider taka,
Ok styra Rijket uthan omaka:
Marsken liafcle tok mangan ondan dag,
För an han kom thet i thet lag,
At all Almogen uthan fare,
Honom ok Rijkzens Radh lydoge vare.
The tänkte tha ett svijkligit sinne,
Huru the skulde Marsken öfvervinne,
Ok toko thet före sva,
At tolff aff Radit skulde samman gaa,
Ok Öfverväga Rijksens bästa,
Ok thet uth i ena Skript uthkasta:
The yppersta som thet skulde göre,
Förbundo sik alla med Drotzeten före,
Ok skepa honom Rijket epter hans vilia,
Ok Marsken tlier ifrån skilia.
Bland the tolff voro somme Marsken gode.
Strax the then falskheet förstode,
Marsken varnade the tlier vid,
At vackta sik för tolkit snid.
En dag the tolff sammankalla
Marsken, ok Rijksens Män alla,
The sagde: vij hafva liafft stoor omaka,
Ok kunnom doch ey här genom raka,
Vthan hvar siger oss aff’ alla acht,
At livat vij göra, skal blifva vid macht,
Ok besigla oss alla ett Breff ther uppa,
Vid heder ok älira ther aldre fran gaa.
Drotzeten vart tha snart at svara:
Mitt Insigle skal rede vara,
Hvat i besigla eller ända,
Aller skal jak ther fran vända,
Thet lofvar jak ider alle häre,
Bade vid heder ok äre.
Sidan sporde the Marsken til,
Hvat han ther til göra vil?
Han
f) Facklor faces. Prœterit Ihre in Gloss.
t) Glatveii , lansar, lanceæ.
)i) Die 5 Octobres. Natus itaque Carolus Ca-
ïiuti au. i 4 o 8 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.