io6
XXXII. STORA RIMCHRÔiNIKAR,
Drotzeten ok Marsken foro tijt tha,
Erkebiskopen skulle ok sva,
Biskopa ok Prelata mera,
Ther til Riddara ok Svena flera.
Erkebiskopen tha ey länger van, d)
Än til Nyköpung, ther doo han.
Gudh förbarme sik öfver hans Siäl !
Han styrkte gärna rätt ok skal.
Tha the Herra i Calmarna äre,
Alf Danska Radit mötte them thäre,
Erkebiskopen aff Lund ok Her Erik Kromedike
Her Marten Jönson ok flera slike: e)
Konungen monde them tijt sända,
Han» Årinde skulde the ther ända.
Konungen foor sielff aff Danmark,
Til Gottland med en hoop stark:
All then Skatt til Rijket hörde,
Konungen tha til Gottland förde j
Han hade ey dyrt f) äpter glömt,
Vthan tok alt thet i Folkan g) var gömt,
Sva ok Bössor ok Värjor med,
Til Vissborg förde lian alt thet.
The Danska loto thera Årinde förstaa,
At Konungen Daktingan ey lialla maa,
Vthan Svanske ville honom saktare h) göre ;
Ok unna Konungen try Slott ther före,
At faa the Danska hvem han ville,
The Svenskes Frijheet meente han ey spille.
Sidan tok Marsken förtryta,
At Konungen ville Daktingan bryta:
Ok svarade them ther til ,
At han thet ey göra vil.
Ther med skildes the tha.
An loth Marsken them förstaa,
Ville han än i Rijket fara,
Tha skulde Vthländske ey med honom vara,
The ville honom än gärna för Konung lialla,
Ok unna honom Landen ok Slotten i valla:
Thera Lagh meente the tha nyta,
Ok alzengte ther aff byta.
Marsken ok Drotzeten ther ey länger bijda,
Ath Upland loto the sik lijda.
cArl knutsovs Andra giftermål.
ROLI CANUTI ALTERUM CONNUBIUM.
Sidan tok Marsken huxa tippa,
Hvar han skulde Hustru faa,
Ok tok draga vilia til
Ena Jomfru, som jak sigia vil: a)
Hon var född aff goda ätt,
Tockt ok ähre gömpde hon rätt;
Gudh hade henne väl skapat,
Engin fägring a henne tapat,
Ok dygdeligen i alla mato,
CA
d) Kom, pertingebat. Præterit hunc no'
Item ihre in Gloss.
«) C fr. Hadorph. Alleg. p. 124.
/) Codices i, 4. Digert.
g) Iidem : Folan.
h) Forte; säkrare,
Bade med sinne ok med lato, b)
Marsken lot thet henna Fader förstaa:
Han tok ther ey länger berad uppa,
Sva gärna henne Marsken hafva vil,
Loto henne Fränder vilian til.
Sidan lot Marsken reda tha,
I Stockholm skulde thet Hofvit staa,
Marsken lot kring om Rijkit sända,
Ok böd. sik Gäster i alla ända;
Biskopa Prelata lot han kalla,
Fruger ok Jomfruer goda Män alla,
Bad them til Stockholm til sik komma,
Ok hafva ther skämtan med glädi ok fromma.
Nakra stund för Hofvit gick uppa,
Monde en dag i Teige staa, r)
Rijkzens Män vore ther alla mästa,
Biskopa, Riddara ok Svena the bästa,
Til Konung Erik budh tädan sände,
At the honom til rätta stämde,
Innan tolff vekor vid Morasten vara,
Ok them ther til rätta svara:
Om han thet ey göra vil,
Ett annat vilia the göra ther til ;
Ok vordo sva öfver ena,
At Konung Erik aldrik hylla mena,
Vthan han them alla slätt
Later niuta thera beskrefna Rätt:
Om uakor förra honom hylla ville ,
Åhra, Lijff ok Go dz skulde han förspille.
Tha thesse ärende ändat vare,
Drotzeten kärde sik sr a sa re,
För Rijkzens Radh sina nöda,
At han kunde sik ey föda,
Aff the Lääu han tha haffde,
Aff Marsken lian an mera kraffde :
Doch hade han Nyköpung med all sin Lääu,
Vijborg hade han ther til än,
Symetuna, Torstuna Härad, ok Lagund.
Asunda Härad ok Hagund,
Sva ok then Roden d) Biörnö i ligger,
Mera hielp han än tigger.
Tha han sva saara kärde sik,
Marsken honom Gästringaland fick:
Sidan sagde Marsken til Drotzeten ther,
Jak far ey länger vara här,
Til Stockholm jak fara vil,
Ok lata reda then kosten til,
Min Skrifvare ok Insigle later jak här q rar
Han skal taka eder var,
Ok besigla thet i honom befala,
Om the ärinde Rijksens Radii här tala,
Bade til Danmark ok Tyske Stader,
Marsken ok Drotzeten skildes ther mäder.
Drotzen lot tha göra Breff,
Til
a) Codex 12: Herr Orms dotter Jomfru Catrin
. , 1 y hon var både fager och lin.
Catharina filia Caroli Ormqnis in Bjur um It. Sert.
hj Later, seder, mores.
c) Hadorph. A lieg. p. io6.
d ) Roslagen.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.