CHRONiCON RH Y T H MI CU M HAJUS
IOO
Tha sagde Drotzeten i samma sinn :
The ord hafva vij i dagh här' hördt
Ther Dala Sändebud hafva framfördt,
Togh c) aff Gudz nadom thet varder väl gott,
Tog d ) sigia thesse alla uthan spott,
At the vilia aldre medan the lifva,
Ider nakon tijd ineer skatt gifva,
Förty, Son, jak sigia vil,
The sigia ther nakra saker ther til:
Vppa then första göra the skäl,
Tha i \id Skultuna förlijktes väl;
Sidan rijdu the i Västerars gästa,
Ther miste the thera Hästa.
Thet andra är som them förtyckte,
At idra Svena giorde ther ryckte,
At i ville med tusande Hästa tijt rijda,
Ty baro the för eder qvijda,
Ok sigia them vart lofvat i lie,
Bengt Gunnarson them förderfva ville,
Ok at han var en harder man,
Ther före slogo the han.
Vidh hvaria thera Drotzeten sagde,
Å s) vid ändan han thetta lagde,
At the vilde aldrig Marsken svara,
Ok aldrig mera honom lydoge vara.
Tha Drotzeten hadde vtlisagt,
Svarade Marsken med fulla acht ,
Ok sagde: Fader, maa jak nu svara?
Han sagde : thet maa väl vara.
Til thet förste som i röre,
At the vilia mik ey svara eller höre,
Ty the miste thera Hästa,
Tha the i Väster ars gästa:
Rijkzens Radh the väl veta,
Jak lot epter thera Hästa leta,
Alt theras ther jak kunne finna,
Fingo the igen bade meer ok minne,
Ok var mik ledt, Gudh thet viste,
At the ther en Penning miste.
Thet andra them förtyckte,
At mina Svena giorde ther ryckte,
Om the manga Hästa,
At jak ville them gästa:
Mina Svena inona här vara ,
Til thera brott skulo the svara ,
Som the ok sigia Bengt Gunnarson ville
Them alla fördärfva file:
Thet var hvaske rätt eller skäl,
At the slogen förty ihäl.
År här nakon honom skylla vill,
Ther vil jak fullelika svara til,
Hvat thet kostar Godz eller Lijfi,
Jak vil thet böta uthan Kijlf.
Til hvaria saak ther Marsken svara,
Ordstäfvet /) monde ju sva vara:
c) Åndock, quamvis.
ti) Likväl, tarnen.
e) Altid, semper. i
/) Slutet, conclusio. Alias proverbium, ord-
Vthan man kan thet sva finna,
At the honom med rätta öfvervinna,
The skulu honom lyda ok skatta tha,
Heller the skulo ullaka fa a.
Ån svarade Marsken tha med hasta:
Jak läter mik ey sva afikasta,
Jak skal för therom besvära,
Alla the mina Vänner ära.
Drotzeten mälte ok sukkade liarda,
Jak rädz här vil ey go dt aff varda.
Ther med skildes the tha ath sva,
At morgonen arla ater samman gaa.
Om morgonen Marsken Drotzetens bud fick,
Bradelika han til Drotzeten gick.
Drotzeten sagde til honom tha:
Vthi en Stufvo vilie vij gaa,
Ok see hvart thetta vil vijka,
Om vij kunno thet väl förlijka,
Sva at ther are cy monga näre,
Som höre thera käre.
Marsken var sva hrad g) til svara:
Käre Fader, läter them vara,
Ju flere the ära när,
Ju liufvare mik thet är;
Jak un thet väl at alla förfara,
Om jak är sva onder man siger mik vara:
Kaller them häller a Torgit uth,
Ok hören var arinde öfverliuth.
Tha Drotzeten fann thet vara vist,
At honom kunde ey hielpa hans list;
Han hade alt meent thet sva,
At han skulde Dalana faa,
Ok hans Son h) Västraars fangit,
Om hans vilia hade framgangit.
Sidan loth han sammankalla,
Vthi ena Stufvo alla,
Sva mange ther i Byn vare,
Ok hörde thera Årinde oppenbare.
Marsken sporde them ath med snille,
Hvat the honom skylla ville?
The svarade strax honom uthan spott,
Enkte skylla vij eder uthan gott.
Drotzeten mälte tha ther vider:
J gangen uth ok berader ider.
Ån sporde Marsken them annat sinn til,
Hvat the honom skylla vil?
The svarade tha ater med skäl,
Vij sk yllo m eder enkte uthan väl.
Ån svarade Drotzeten uthan gamman:
Beraden eder bättre ok gangen samman.
Marsken sagde tridie sinne :
Ar här nakor Man inne,
Ther mik hafver nakot til at tala,
Jak vil honom svara uthan dvala,
Ok aldre hädan gaa,
Hvat
språk. Præterit hane vocem Ihre in Glossario.
g) Klagomal, quereke.
h) Nicolaus Christierm Vase, Præfeclus de-
mum Aroske i465. e. Stiernman, Hofd. M. p.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.