»
94 XXXII. STORA RIMCHRÖNIKAN.
Spisning vart nogh opfördt med macht,
Med hundrade Okia tillijka,
Ther ville tha ingen vijka;
Hvar körde som han bast gatli:
Nogh fick Marsken Foder ok Maa*t,
Ther til Ööl ok allahanda,
Han hade sidan minder vanda.
Suudagen om Apton kom Marsken thäre,
Han monde ther ey länger vare
Ån til at thet mörki a tog,
Tha saa han at thet var nog,
Kost ok Foder bade:
Sidan loth han epter Svena rade,
Hundrade ok tiugu qvarre blifva:
Sielff monde han til Stockholm rijda.
Thet voro tröste n ) Kälade fromma,
The räddes lijtet Pukans komma.
Bengt Gunnarson o) bleff Flöfvitzman,
Ty at Marsken trodde val han:
Fyratijo Hästa loth han ther blifva,
The alla andra med Marsken drifva.
Som dagh och natt var lijka,
Monde Marsken tädan vijka:
Om morgonen arla för Sool vpgar,
Marsken än vid Stockholm är,
Erik Puke them thet vara tyckte,
Therföre the Porten aterlyckte.
Tha Marsken thetta saa,
Sva söriande vart han tha,
Ty han viste the i Staden väl,
Som Erik radde thet darasp eel:
Marsken bad sitt Folck bijda,
Jak vil främpst för Porten rijda,
När mina Svene varda thes vare,
At jak är här uthan fore,
Bradelika the Porten upslaa,
Å huru them kan gaa :
The döö elles alle i thet sinn,
Eller jak komber ath Porten inn.
Marsken tha för Porten rände:
The honom alle görlika p) kände,
The loto up Porten, bodo honom infara,
Ok baden alle välkommin vara.
Drotzeten uth moot honom gick,
Ok sagde: Son, huru gar tik?
Han svarade: Gudh ma väl berada,
Här varder ey än myckin skada.
Han sagde sidan Drotzeten hvart ord,
Huru Erik hafde moot honom giordt;
Huru Erik monde svärja,
At han ville Drotzeten härja.
Drotzeten dröfdes q) tha saara;
Marsken svarade: i liafven ey fara.
n) Tröst, djerf, audax.
o) Codex i. Knutson.
p ) Noga, accurate.
q) JBedröfvades, contristabatur.
r) Amnis Arbogensis tum congelatus.
s Mulium disputât Ihre , Gioss. SvioG. T. i.
p. 446, ut probet, hane esse jurandi formulam
pro fem under, quinque vuliiera Christi, quam
Engte uthan tänken uppa
Huru vij mera Folk faa,
Ok at the brått rede vara,
Jak vil strax moot Pukan fara.
Sidan skrefvo the i alla ände,
At the alle Marsken Folck sände.
I Staden var han pa Bursprake,
Ok kunnade alla sina sake,
Huru Erik giorde han skade,
Moot thet goda han honom giordt hade.
Sidan sporde han uppenbare,
Om the ville honom til hielp vare?
Ok halla honom thette’J
Som the honom jätte,
Tha the keesten til Höfvitzmau?
The svarade alle han :
Hvat the haffde sakt, ville the halla,
Mädan the matte Lifvet valla ;
Hvart han ville fara
Ville the honom til hielp vara ;
Ok lofvade honom alle i sänder
Hundrade Män til händer,
Somme med Släda, somme med Häst,
At fölgia som the kunne bäst.
Erkiebi skopp en skrelf ok Marsken til,
At han honom möta vil
Med en fager skara ;
The skulde alla rede vara,
Å riar Marsken biuder
Pa then stad hans Breif liuder.
Marsken redde sik i otta daga ,
Sva monde han fra Stockholm draga.
Nu vil jak om Marken tigia :
Ok aff Pukan mera sigia:
Tha Puken the Tijdender feek,
At Marsken til ryggia veek,
Han baad Almogen til sik gaa,
Ok sagde til them pa Arboga aa : r)
Käre Vänner jak förstaar,
At Marsken oss intet god är,
Vthan vil oss skada hvar han ma,
Ty vilie vij moot honom sta;
Vilien i mik trolika hielpa,
Honom ok hans vilia vi stielpa,
Mädan han vil Rijket qvälia,
Viliom vij oss en Konung välia:
Ok siger jak ider uthan fara,
Eder Konung vil jak ey vara,
Vij viliom ther til en Bonde faka,
Hvem Sancte Erik unner oss raka.
Ok sättium honom uppa Morasteen uthan skam,
Ok krönan ther i Fänners nampn. r)
Puken begynte myckit truga,
Ok
etiam sententiam sustinet, in Actis Acad. Litt.
Hum. T. 5. p. i4i. Ingenue autem fatemur,ju-
randi formant apud plebejos usitatam, war fem-
under, quam in. probatione rei adfert, nos nus-
piam ex illorum ore audivisse. Cfr. p. 5y5. Ad
fidem promus est, Auctorem, qui ex partibus
Caroli fuit, ex indignatione, in nomine diaboli coro-
nandum, quein electuri essent, regem, scripsisse.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.