XXXII. STORA RIMCHIIÔnIKAN.
9 °
Skulle honom för Konung halle.
Han lofvade them ather slätt,
Halla thera beskrefna Rätt;
Ok begynte ther thet med them sya,
Tva Svenske ßck han Calmara tha,
Her Bengt Stenson och Her Boo the Bröder
bade, e )
Skulde thet Slottet hafva ok rade;
Ok skulde Konungen näst om Michilsmissa
Vara i Suderköpung förvissa,
Svenske skulde honom ok möta tha,
Ok Konungen Rijket ater faa.
The bode Konungen i Calmara bijda
Til S. Michels tijda,
Mädan ville the til Stockholms fare,
Ok kundgÖra hvad som däktingat vare.
2g. MÖTE I SÖDERKÖPING. CONVENTUS SUDEr2
COPIÆ.
Ilonungen loth ath Gottland gaa,
The Svenske foro ath Stockholm tha,
Ok lato ther sammankalla
Rijkzens Män the ypperste alla,
Ok lato them förstaa ther,
Huru i Calmara däktingat är.
The Svenske tyckte väl vara,
Ok redde sik til Suderköpung fara,
Thet leed fast ath then tijd,
At Konungen skulle komma tijt :
Doch räddes han for svik,
Ty sände han bud för sik,
Ilerman von Vagen a) ok flera vare
Som thet Budskap skulle fare,
Med Sex ok tiugu paa en Snäckia:
En Storm monde thera Resa stäckia
Tha the litit fr a L audit komma,
Börjades them jämmer ok ey fromma,
Stormen slog them tha,
Seglet fra thera Raa,
The lato länsa b) i samma stund,
Vagen slog them nider i grund.
Nagot epter ville Konungen fara
Til Suderköpung med sin Skara:
Tha han mitbodais c) kommin är,
Storan Storm fick han ther,
Thet var moot midnatta tijda,
Tha fick han ok hans stoora qvijda,
Ther siglade tha hvar annan i grund,
Somme förginges ok annorlund:
Konungen förde ther ena Lyckte
Full-bratt han henne slyckte.
Emädan liuset i henne brann,
Trängde sik alle om han,
e) Natt och Dag.
a) Codices i. 4. Hagen.
b) Fälla segel, vela contraliere. Terminus
nauticus.
e) Codex i. Mith Sundis:' medio freto.
tl) Aldrig, numquam.
«) Ex his constat, auäorera contemporaneum
Thet var om ena morke HÖst-natt,
Ty miste thet lifvet mangen bratt.
Sidan skildes the alle ath,
Hvar foor tijt som han gath.
Somme kommo i Suderköpungz skär,
Ok somme ther hvarien när; d)
Somme in i Calmare sund,
Somme sunko för Öland i grund.
Mik svor en, at han sant viste,
At Konungen tha tuhundrade miste; t)
Hade Konungens Styrman tha ey varit,
Onda Resa hade han farit.
Han vände tha ater tilbaka,
Tijt han tröste Gottland raka,
Ok kom under KarlsöÖ /) med vanda,
Ok tackade Gudh han kom til landa.
Med thet ena Skip kom han thäre,
All the annor ifra honom äre.
Ån blåste Märsen honom ifra,
Jak tror han gläddes ey mycket tha.
The Herrar voro i Suderköpinge,
Annar tijdende the ey finge,
Ok ingen viste sannare ther
V than Konungen förgången Ur.
The med honom i Stormen vare,
Hade ok then samma fare,
The kommo til Suderköpung med nöd,
Ok kastade öfver Bord 051 ok Bröd ,
Marsken uppa Nyköpung bidde,
Konungsens ofärd han litet qvidde, g)
Tha han hörde huru Konungen gick,
Til Suderköpung skyndar han sik,
Erik Puke med lionom reed,
Ok lofvade honom trolieet.
Tha lian kom öfver Kalmard,
Monge hade pa honom yard,
The Herrar mötte honom thäre,
Han undfick them med ähre,
Bade Smalenninga ok VeStgötha,
Sva ok the Östgötha,
Sva reed han til Suderköpungz by,’
Thera Hästa giorde mycken gny,
Basunara ok Lekara för honom rijda,
Han kom sva in föruthan qvijda.
Drotzeten ok the Danske vore ey ther,
Doch voro the uppa ena mijla när,
I en hampn som Jursnäs h) heter,
Hon fins ther än hoo henne leter;
Ok budade strax Marsken til
At han til them komma vil.
Tha the ther uthe samman komma,
Svenske ok Danske Hälade fromma,
The
fuisse.
/) Binæ insulæ, major minorque, stora och
lilla Carlsöarne, dimidio niilliaiis a Gothlandia
distantes.
g) Beklagade, conquerebatur.
h~) Prædium Pa.sforis in Mogata prope Su-,
dercopiain. Lagerbring , T. IV. p. i66.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.