88
xxxir. stora uimchrônikan.
At thet skulde i frijdi sta,
Millan Konungen ok Rijksens Män.
Yttermera var thet ramat än
Om all the Slott bestallad voro,
At the som lago ther fore ,
Skulle the, sva qvarre vara,
Ok the aff Slotten ey affara :
Doch skulle ingen ther annan hata;
Ok skulle pa Slotten köpa lata
Färskan maat, som man kurine pröfva,
At the uppa Slotten jo behöfva,
Ok vart ther sva stadfäst,
At pa S. Oloffzdag ther näst, f)
Skulle Konungen i Calm are vara,
Ok Svenske tsjt mot honom fara,
Ther skulle the förenas med minne g ) ok med
rätta,
För Danske ok Städerna om thera trätta.
Tha thet var audit thäre
Marsken giorde the sändebud ähre,
Med Kost, Foder ok goda rede,
Ân meer gönst han them tedde,
En stoltz Hingxt hvar thera gaff'
The prijsade alle hans loff.
Sidan foor Fler Marten ater hem,
i hen Radman aff Lybeka fölgde honom igen:
Then Borgmästaren aff Hamborg ok Kröpelin
Foro med Marsken til Stockholm in,
At kungöra the a Husit ähra,
Huru tue med Svenske Öiver ena ära.
27 . FUSES StXmPFTKGAR. FURU ZNS 1 DIÆ.
ädan Marsken til Vadstena var,
Dreff än Puken sin onda par, n)
Han haffde i acht ok all sin vilia,
At Marskin vid L if vit skilja,
Han skreff sin Breff til Engilbriktz Svepa,
Ok bad the skulle honom tiena,
Han lofvade them nog gälla ok gifva,
Om the ville med honom blilYa ;
Ty the voro intet ännu athskilde
Ok haffde än Orabro som the vilde.
Han loth them sin vilia lörstanda,
At tire skulde Aiarsken sla eller l'a 1 î r> n
0 y
Ok skreff: Varde vij vid Iionom skilde,
An matte vij rada som vij vilde.
Ty ther voro ok somme the
Som med honom haffde sik svorit ee. b)
Åt alle niuta hvat the värfve,
Ok ville samman döö ok honom fördärfve.
Doch torde the ey rada oppa
Marsken gripa eller sia;
/) Die 29 Julii.
g) Förlikning, composition
«) List, fraus, technæ. Inde illparîg»
I) Codex 1. Ed.
c) Slå, ferire, pngnare. Island. Beria.
d) Herre-Staket seu Södra Staket, fretum in
ter terrain continentem & insulam Värindö, prope
Ty livar han for i Landit fram,
Folgde honom sva mang rasker man,
Ther var ey godt mote härja, c )
The ville sik manlika varia.
Ther Erik ater sporde,
At the hans vilia ey göra torde,
Tänkte han ater pa ena nya fund,
Hans ondska var sva margalund,
Pluru han matte Marsken kränkia;
Flärstäkit d) lot lian ater sänkia,
Thet loth han göra förty
Thet Marsken skulle the ledena fly,
Ok ater om Tälje fara,
Ther meente han för honom vara,
Ok loth tijt Engilbriktz Svena kalla
The skulde honom ther möta alla.
Illa giorde Erik Puke tha,
Flan ville Marsken förrada sva,
Ty the skildes vänner ath,
Marsken tänkte the hafde varit sath.
Nagre Marskens vänner voro thess vara, e)
Ok bado honom ey om Tälie fara,
Ty foor han tijt som ater var sänkt
Thet haffde Erik tha otänkt;
Han loth opränsat en litin stund,
Ok löste mang en Steen aff grund,
At ther var ater en god leed,
Til hata di up ok yfrit bred:
Ok kom til Stockholm med then liste,
At Erik ey förra viste,
An lian var i then Stad,
Thess vart han ey mycket glad.
Marskens vänner gladdes alle igen,
At han var väl kommin hem,
Ox lofvade Gudh honom var väl gangit.
At han hade sva sin vilia faneit
Erik var ok tha ey seen,
Gick till Marsken ok lotz vare hans vän :
Marsken giorde honom dygd ok ähra,
Ok mente han skulde bättre vära;
Ok bod honom sidan som förr till gäst,
Ok plägaden som han kunde bäst.
En dag bad Erik Marsken tha,
Til gäst med honom gaa,
Goda Män ok Qvinnor voro ther när.
Marskens Syster/) var ok ther,
Marsken lofrade Erik tha,
At han ville til honom gaa,
Tha bidde han thet längste han gaat,
Alt til Erik hade fangit sik maat.
Tha the Bröd ok Maat uthboro,
Ok mast alle druckne voro,
Mar-
Sacellnm Bo, ita appellatur, ut discernatur a
Biskops-Siäket, Norra seu AlmareStäk in paroe-
cia Vplandiæ Nas in insula Mäleri.
e) Varsamme, cauti.
/) Margareta Bielke, uxor Nicolai Stenonis
Natt oclx Dag. Filia Margaretas Sparre & Ste
nonis Turonis JBielke, vitrici It. Caroli Canuti,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.