CHRONICON RHYTHMICUM MAJUS.
87
Ty Marsken lot honom sielfver byggia.
Herre Gudh, tu som i Himnierijke boo,
Vnn henne Siäl med tik roo!
Jomfru Mariä med tin milda Nade,
Tu hielp henna Siäl frati allan vade!
Epter henne hade Marsken barn ey flere,
Ån en Dotter ok hon var ej mera b)
Ån uppa sitt fierde Aar,
Hans enda barn hon tha var.
Sidan led fast ath Pingesdaga,
At Marsken skulle Nyköpung hafva:
Han lot sin Skipp all reda vara,
Som han vilde tijt med fara.
Tha Erik Puke thet sporde,
At Marsken sik reda giorde,
Tha huxade han a idkelika uppa,
Huru han matte fly thet sva,
At han matte till Nyköpung sielff fara,
Ok Marsken skulle hemma vara.
En dag bad han Erkebiskopen sammankalla
Rijksens Radh ok Frijborne Män alla,
Ok tok thet sva til vara,
At Marsken skulle tlier ey nar vara •
Ok sagde sva til them thäre:
Thet kan ingaledis nytta väre,
At Marsken far alf thenna by,
Thet siger jak eder förty,
At i lijden honom här hälst alla,
Å huru all ting kunna falla:
Thet ärendit kan väl en annar ände,
Å hvem eder lyster tijt at sände.
The trodde thet alla vara vist,
Ok achtade ey hans falska list,
Ok bado strax Marsken till sin ganga,
Ok loto honom thet förstånd a.
Marsken sporde them strax thet
Hvat mening the hafde tlier med?
The monde tha honom svara:
Her Marsk, när i hädan fara,
Tha fölger Folkit myckit. eder,
Vij torfvom thet här bätter veder.
Marsken vart sva brat til svara:
Mina värja vil jak väl förvara,
Hafven therföre ingen qvijda,
Ther skal ingen skada lijda.
Tha svarade Erick ginstan mäst:
I farin ey til Skipz; heller med häst.
Marsken svarade: jak kan ey sva,
Mina hästa alla i Gräset ga.
Erikz svar voro ey sene,
Jak vil fa eder nog bade häste ok Svene*
Marsken svarade med tuchtigt sinne,
Lät the Svene blifva här inne,
Jak vil doch hafva med mik faa,
Ey mera än tva bata sma.
Skip ok folk later jak här vara;
Jak vil vth öfver vid Teige c) fara.
Tha Erik kunde thet engalunda ände
Then resan för Marsken omvände,
Tha hafde han stadelig ackt vppa,
At lata Marsken i Teige sia,
Ty at han hafde tha sielf Teige inne.
En Marskens vän fick thet förfinne.
Sidan ville Marsken ey länger bijda,
Loth sik alt thet han kunde lijda,
Ok hvijltes hvasken stund eller daga,
För än han lothbatana öfver vid Teige d) draga.
För än Erik fik bestält sin vilja
Tha mande then sva langt athskilja,
At Marsken achtade ey hans onda fund,
Gudh gömde honom väl i alla stund.
26 . MÖTZ I VADSTEXA. COKVEXTUS VADSTEh’T.
ïa itet för än Marsken ville af fara,
Hans Kröpelins breff kompne vara,
At om Pingesdaga ther näst, a)
Skulle Danske komma til Vadstena med hast.
Med Städers sändebud tve,
Af Lybekc och Hamborg voro the,
Aff Lybcke Tynne Hadelvärck en Radman,
Aff Hamborg Peter Wille heet han,
En Borgmästare han var ther,
Med Her Marten b) och Kröpelin kommo the ther.
Tha vart Rijkzens Radh sva öfverena
At Marsken skulle sielff til Vadstena,
Ok fleere Rijkzens Radh ther komma,
At däktinga för Rijkzens fromma.
Marsken kom til Nyköpung brott,
Ok äskade strax vppä thet Slott,
The svarade : later var dag c) vth ga,
Sidan skolen i thet väl fa.
Marsken laa ther i otta daga,
The Danske thet sara klaga,
At the engin vndsättning finge,
Ty matte the aff husit gange.
Marsken antvärdade thet sin man,
Joan Carlson ct) svä heet han,
Ok bemannade väl thet fäste
Ok bespijsadit i thet bäste.
Sidan foor til Vastena han,
Ilonom fölgde mangen ärlig man,
Biskopa, Riddare och Svena,
The Rijket ok honom med troo mena.
Ther motte honom the sändebuda,
Ok loto theras ärinde luda, e)
Ok vor do föreente sva,
b') Cod. 5 8 C ex éo Hadorphius perperam: i
Norrige. Christina enim. Caroli & Brigittæ hlia,
nata erat i454, nitpto i446 Erico Erna Gyllen-
stierna, R. Sveciæ Senatori,
c) Södertelge, Telga australis, Oppidum bu-
dermanniæ. . , ,
d) Mare Balihicum a Madero lacu exiguus
isthmus prope Telgani separat.
«) Die 27 Maji.
b) Mârieu Jonsson Riddare.
Hadorphii Alleg.
p. io 6 <
c) Stillestând, induciæ.
d) v. Stiernmans Höfd* Minne, p. 99“
e ) Ljuda , soiiare.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.