86
XXXIÏ. STORA
RIMCHRÔNIKAtf.
Han ok hans ath doren ginge,
Tha han nionde dören naka, d)
En hans Sven rykte honom tilbaka,
Ok sagde: Erick i tanken vppa,
For hvar skull monde vij hijt ga?
Erick svarade i then rijd : e)
Mik tyker thet är ey tijd.
Tha svarade Svenen: som tu vill,
Mädan tu höter, hugger han til.
Erick lagde ey acht ther ath,
Han gick bort tädart, hvart han gath.
Rijkzens Radii thet lör händer togo,
At förlijkat med en fogo.
Ther näst epter om Midfasta tijda, /)
Tha kam Joan Carlson til Stockholm rijda,
Ther fan han Marsken och Rijkzens Rad,
Sitt ärende sagde han them bratt:
Jak hafver med Fienderna a Nyköpung talat,
Finge Marsken them bevaiat, g)
Han skulle med them väl Sva daktinge,
At the honom Nyköpung finge,
Ok hafver jak hördt them allom svärja,
At mädan the lifva, vilja the värja,
At Engilbricht h) skal thet aldre faa,
Ehuru thet kan gaa.
Rijkzens Radh honom tha svara:
Marsken skal med tig tijt fara.
Lijtet lor then samma tijden
Var Erick Puke i Landet rijdin.
Marsken honom vthsände
Rijkzens ok hans bästa ai ände; i)
Lata Timber ok Spijssning inkomma,
Thet var alt giordt för Rijkzens fromma,
Erick Puke thet ärendit omvände,
Ok fik sik ther annat ärende,
Ok talade med Almogen sva,
At the skulle med honom sta;
Ok sagde: i vachtert ider för then vada,
Marsken ok Rijkzens Rad eder förrada:
I lyden mik häller alleslätt,
Jak vil hallä ider vid skäl och Rätt.
Almogen viste ey aff hans list,
Ok tänkte thet alt vara vist;
Ty lofvade the honom tha,
At the ville med honom sta.
Mädan the sva daktinge,
Ett ondt bud hans Svena finge,
The komm o ther i stora nöd,
Aff them vore mange slagne til död.
The hade för husit ett hald,
Ok bygt til värja i ett staid, k)
Arla /) om morgonen thet sva skedde,
The Danske them ett homod m) tedde.
(i) Naka, appropiiiquare.
e) Tid, tempus. Islandice Hrid.
f) Die 25 Martii.
F ) Handla med dem, cum illis nfcgotiari. Ihre
in voc. Bewara.
h') F orte Engelbrechts män, Engelbrecti as-
seclse. Ipse enim jam erat mortuus.
The med Baneer ok macht vthganga,
Slogo ok grepo them til länga
Ok eklin sidan ijStallen tände,
Mäst Erickz Puka värja il) vpbrände.
Marsken kom ok släckte i samma stund,
Annars hade Stadin brunnit i grund.
An hade Erick häller hemma varit,
Sitt folck ok värja bätter forvarit.
För then skuld honom sva illa gick,
At han foor med falsk ok svik.
Sidan then Eldin var sva slyckt
Ok Marsken hade med Radet samtyckt,
At han ville til Nyköpung rijda,
Ty ville han ey länger bijda.
Han reed strax til thet fäste,
Ok dagtingade som han kunne bäste.
I otta Vikor skulle thet i goda staa,
Millan honom ok them, pa Husit laa:
Om the ok thes förinnan ey undsättning faa,
Tha skulle alle aff Husit gaa,
Ok Marskenom antvarda thet Slott,
Ok frij til theras fara bort.
Then Däktingan giordes Syndagen epter Mid
fasta: o)
Sidan lot Marsken ater til Stockholm hasta.
25 . CARL KNUTSOKS GEMALS DÖD. OEITUS
CONJUGIS CAROLI CANUTI.
jTha han kom ater i then Stad,
Vart han ekke mykkit glad,
Hiertlig sorg monde han tha finna,
Ty han fann sina ädla Dandeqvinna a)
At liggia tha rede sva när,
At intet lijff i henne är.
Flans hierta fick tha aff sorg ett slag,
Hon doo än then samme dag.
Then ädle Qvinna dygdelik ok rene,
Henne kände väl Riddare ok Svene,
Til ähra ok dygd var hon vijs,
Bland Dandeqvinnor bar hon prijs:
Gudh haffde henne väl skapat,
Ok engin fägring a henne tapat;
Til alla var hon dygdelijk,
Ty angradeS henne död margfalielijk.
Marsken lot henne ther begaa,
Aff Munka ok Prästa han mäst kunde fa,
Ok sidan i ena kista sia,
I Grabrödra Clöster sattes hon tha.
Ett jämpte Aar stod hon ther inne :
Sidan fördes tädan then Edle Qvinne,
Ok in till Vadstena,
Ther begroffs then ädle rena.
I Varfrv Koor mon hon liggia,
Ty
i) Afgöra, perficere.
i) Ladugård, bovile.
/) Bittida, mane.
m) Anfall, in.sultos,
n ) Vapen, arma.
o) Die i Aprilis.
a) Brigitta Bielke, filia Turonis Stensson.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.