84
XXXII. STORA
RIMCHRÔXIKAN
Gick Vppa Husit ok fik sik maat :
Han plägade honom väl i alla mate,
Engilbrecht meente the skildis sate b)
Ok tok sik ey til vara,
Vtan huxade til Stockholm fara,
Ok lot tva Bata reda göra,
Ok sik sielfvan til stranden föra?
Ey mera macht ha'ffde han tha,
Han lot sik lypta til Häst ok fraa •
I Baten lot han läggia sik,
Ok vaktade sik för engin svik.
Hart för Gökzholm c) for han fram,
Til nästa Holma d) han ther fan,
Ther lot han föra sik til landa,
Ok fruktade för ingahanda :
Vthan trodde pa then Feligheet, e)
Her Bengt haffde honom tedt.
En liten Eld the ther upbötte, f)
Liten varma han ther nötte,
Litzla stund han ther ar,
Magnus Bengtson kom strax ther,
Til then Holma ther Engelbrecht laa,
Ginstan Engelbrecht Baten saa,
Han sagde nu magen i alla see
Ân vil Her Bengt mik vänskap thee,
Ok biuda mik hem til sin,
Jak gitter doch ey för Krankdomen min,
Engilbricht sände bud til stranda,
At vijsa hvar bäst var läggia til landa,
The lagde thera Baat vid then strand :
Magnus Bengtson sprang strax a Land,
Ginstan han tijt ganga,
Han saa Engilbricht standa,
Ok stödde sik vid sina Krykke,
Ok farade g) för ingen stycke.
Magnus Bengtson talade til honom sva,
Ma jak en frijd i Sverike faa?
Engilbricht svarade med kraneka macht,
Tin Fader hafver mik en felig dag sagt,
Jak hoppas han hafver tik berätt
Then stora Frijd, han hafver mik jätt.
Magnus Bengtson haffde en Axe i hände,
Ther med giorde han Engilbrichtz ände:
Han högg ath honom ok ey hötte:
Engilbricht tha före sik bötte h),
Med then Krykkia han haffde i händer,
Try finger högg han aff honom i sänder.
Engilbricht sik tha omvände:
Magnus fölgde epter med vreda liände,
Han högg honom annat sinn
l) Förlikte, réconciliât!,
c) Prædium equestre in paroecia Stora Mäl-
iösa Nericiæ , familiæ Natt och Dag olim pro
prium.
(I) Hæe insula , milliare cum dimidio Örebroa
distans, adhuc Engelbrechtsliolmen nuneupatur»
Tuneld Geogr. V. i. P. 2. p. 57,
e) Lagd, stillestând, salvipassus, induciae.
f) Up tände, accendebat. v. Ihre Gloss, in v.
Bâta.
p) Frugtade, timebat.
Sva diupt ett Saar i Halsen in;
Thet tridie hugg han hugg tha,
Sva thet monde genom Hiärnan ga.
Engilbricht störte nider moot en steen,
Hans Hufvudpanna sloo han sva kleen,
Sva monde han Döden niuta!
Sidan the manga Pijla vthi han skiuta.
Väl matte han hafva thet fördragit,
Engilbricht haffde opta för Rijkit Lijfvet vagit,
För lians baste ok andre flere:
Han nööt thet doch ey thes mere.
Herre Gudh ther i Himmerike boo,
Lät honom niuta thet han var Sverike troo!
Jomfru Maria, med sin heliga Bön
Tu hielp hans Siäl til Himmerikis Lön!
Alle Gudz Helgon i Himmerik
Bidin för honom evinnelik!
Tha then Halade tolde denna nöd,
Tha han vart sva slagin til död,
Epter Gudz Byrd Fiortonhundrade Aar,
Tr etti jo ok sex, för Inventionis Crucis i) thz var.
Sidan han Engilbricht sva slog
Hans Hustru ok Godz ok Svene han tog,
Han monde them til Giöckzholm föra,
Her Bengt ville ther ey mot giora.
Albricht Peccatel k) tiänte Engilbricht tha,
Then tijd Magnus Bengtson monde honom sia f
Magnus grep honom til fanga,
Ok hafden pa Giökzholm i tvanga,
Han nödde han siden fara med sik ,
Ok sagde, Örabroo skal tu skeppa l) mik,
I natt vele vij ther vara;
Sik at du Engilbrichtz ärinde fara.
Han giorde som Magnus sagde:
I förborgen för Örebroo sik lagde,
Albricht ropade i thett sinn,
Ok bad Vächtaren hjelpa sik in,
Ok bad säya Fougten ok Portenäre,'
At han liafde Engilbrechtz ärinde thäre,
The skulle Vpläse och vid honom tala,
Ok hafva ther med engin dvala.
Then Vächtare lot Fougten första,
Ginstan monde Fougten pa varning ga,
Han sagde: Albricht du varder bijda,
Til i morgon bittijela,
Jak läser ey thet Huus vpp i nat,
Thet ma tu vetta för sant.
Ther med Magnus thet förnam,
Thet han ey yppa Husit kam ,
Sidau lot han tädan ga,
In
Ii) Satta emot, aliquid ohtendere ad vitaix-
dum ietum.
1 ) Codices 1, 4. addunt Fredagen - - Die 27
Aprilis. Dies 4 Maji, qui Eugelbrecto fatalis vul
go traditur, in diem Veneris post Inventionem
Crucis ca,dit.
k) Inter Regni Senatores subscripsit compo-
sitioni cum R. Erico an. i4o5. Hadorphii, Alleg.
P* 99-
l) Skaffa, comparare.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.