/
CHRON1CON RHYTHMIC UM MAJUS. 83
Han ville honom gärna Husit fa a,
Ok Ett tusend Rinske Gyllen gille
Han för Husit hafva ville.
The samp tyckte som the vilde ,
Engilbricht honom fran Husit skilde ,
Ok var tha ey seen,
Ok reed til Tranarpa Yadh igen.
Ok giorde den Däktingan en ände ,
Ok sidan til Lagaholm återvände.
Skanuiiga sände sin Budh ok tijt,
Ok funno , at the voro Lagaholm qvitt,
Engilbricht fick tha Lagaholm en Man,
Arfvid Svan, sva heet ban,
Ok lot sik tädan lijda ;
Til Halmstada mondcn rijda,
Ok the Borgara uth til sik kalla,
Ena Däktingan med them halla.
En Borgmästare sporden til,
Hvad Engilbricht göra vil ?
Budit svarade honom sva,
At han meente Stadin fa:
Tyke Hiord heet Borgamästaren ther
Han svarade ett ord (var honom thes värr)
Amädan jak ma standa,
Thenna Stadin kommer ey i hans handa.
Sidan skulde han sik omwända,
Stort vnder monde honom hända:
Hans Been brast ofwan tvärt sunder,
T het var them allom under.
Sidan han til the andra sagde:
Gudh thenna Hämpn a mi k lagde,
/ak vil eder ther til rada,
J gifven eder i Engilbrechtz nada;
Eller blifven i förderfvade i grund,
Han winner doch Stadin i samma stund.
J magen thet a mik märkia,
Gudh vil the Svenske stärkia.
Thet var engin i thenna Stad,
Som hardare stod moot thet Engilbricht bad;
Ty är jak kommen i thenna nöd,
Visselika känner jak min död.
Sidan doo han innan dagar tree:
Tha the andre Borgare thet see,
At Gudh sände honom sva starka plaga,
Engelbrecht the sidan intaga.
Staden lot han väl bemanne ,
Ok vaktan väl fran onde granne.
Sidan vilde Engilbrecht til Vardberg fara,
Bestalla thet ok tagat til vara. r)
My ckit F olk lagde han thära,
Herr Boo skulle Höfvitzman wära,
Hèr Broder Svenson ok Berman mader,
At the skulde förvares bäder. /)
Tädan foor han til Elfvensborg,
s) Codices 15. i4. Bestella, at thet togis til
Vt ' Iidera: Förvaras tlies bäthr. Cfr. Lager-
bring, T. 4. p. 128 . not.
u) Vadimonimum pro R. Erico præsüUt an.
Matth is van Kalen «) kom thet til sorg.
Han loth honom vtli til sik kalla,
Daktingan med honom at halla ;
Han bad sik Elfvensborg fa,
Mattliis sagde sik thet ey göra ma-
The grepo thet tha i lag,
At thet skulle standa i dag,
Matthis skulle ey i Landet fara,
Eller med länit sik bevara;
Then Däktingan ther med blef.
Engelbrecht strax tädan reed,
In för Axavalla,
Ok lot thet bestalla.
24. EKGEZBRECTS ÄrÖBDi CÆ t)ES EitQELBRECTXt
E n stor siuka lik han thä,
Ok reed ther med til Örebroo;
Then siukdom giorde honom qvijda,
Med stoora nöd monde han rijda,
Tha han tijt kommin är,
Rijkzenz Radz bref fik han ther,
Han skulle til Stockholm fara,
Ok vtan töfning när them vara.
Her Bengt Stenson hade budh vppo
At Engelbrecht var kommen til Örebroo ,
Han lot sik leyda för honom i stad,
Engilbrecht giorde som han bad:
I byn kommo the ther til orde,
Her Bengt Engilbrecht atsporde,
Om han matte med nade blifva,
I Rätten ville han sik gifv a ?
Engilbrecht svarade honom tha:
Her Bengt, ville i göra sva;
Aff mik skolen i ey ondt förmoda,
Jak vill eder göra häller til goda.
The thet förvissade genstan thäre;
At ingen skulle a annars skade vare:
Bade skulle the komma till Rätta
För Rijkzens Radh om ihera trätta.
Om Pingesdaga a) til rätta ganga,
I fiortou daga epter i fridi standa.
Fler Bengt lofvade för sin Son ok för sik,
At dagin skulle standa vtan swijk,
Thet lofvade med honom entera tva,
Sone Pederson ok Giermund the heete sva:
Engilbrecht lofvade honom theslike igen,
AfF honom eller hans ey finna meen;
Ey hans Son eller nakra i hans bröd
Skulle alf lionom eller hans fanga nöd:
Thet lofvade ok för honom tva,
Joan Anderson ok Kättil the heeta sva.
Engilbrecht bad Her Bengt ther näst,
At komma pä Husit ok vara hans Gäst,
Her Bengt han gjorde som Engilbrecht bad,
Gick
i 459< v. Alleg. Hadorphii ad Chrom Rhythm, p»
137. Nicolaus de Kain , Episcopus Scareusxs obiit
an i586. Ugslas RädsLängd, P. 5.p. 3i. fthyzelii
Episcop. P. 1 p» 174.
<1) Die 27 Maji.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.