/
82
XXXII.
STORA RIMCHRÔN1KAN.
At Svänske liade sik moot Konungen sätt;
The redde sik strax i thet sinne,
At the ville Grimshus g) vinne,
The vo do öfver the grafva
Ok meente thet Husit hafva,
The kommo lönika i Portstufvan k) in,
Ok toko sik före ett upsättis sinn. i)
Tha the hörde Vächtaren alfbläste,
Ginstan ther epter Husit opläste,
Nils Svena med spänt Armborst uthginge,
Ok Slotzens Port med them finge,
The tryckte sik in ok voro manga,
Huusfougten gripo til fanga,
Konung Erikz Folck the affdrifva,
Ok sielfve the vid Grijmshuus blifva,
Sidan Engilbricht fran Calraarne vände,
I Blekinge ville han lände.
Tha han kom för Sillabroo, Æ)
Ther lago för honom alla Blekingzboo,
The Hoffmän hörde tha för en gny
Huru Borgare uthaff Rotnaby i)
Sildabro sönder kasta,
The Hoffmän toko fast at hasta;
Lupo med Häste öfver then Broo ;
The Borgare rympde ok Blekingzboo,
Ther lago pa bada sijda
Döde ok sare i svida.
Engilbricht lot stinga opp en Hatt,
The grijpa en frijd ther sammanbratt,
The däktinga ok voro thes ena,
The Borgare ok Bönder mena,
Engilbricht the ther hylla,
Ok fick Rotnaby som han villa,
Han jätte them godt ok foor ther in;
The lade sik ther om alle vinn,
At göra Engilbriclitz vilia.
Tha han ville fran them skilia,
Han satte them ther en Höfvitzman,
Claus Lang sva heet han.
Engilbricht lot sik lijda
Til Lagaholm a then tijda.
I Suderköpung hade han bud ospara,
Västgötha, Smalänninga skulde til honom fara,
Han bad them möta a en vissan stad,
Med Skaninga ville han halla en dag.
Tha the hans vilia sporde,
Som han bad the gärna giorde,
För Lagaholm the honom möta,
Henning Odrag thet litet böta:
Sva heet then Fougte Slottet hafftle,
Engilbricht ginstan Slottet kraffde.
Henning svarade i samma stund;
g) Ex Codice i5. Hadorph. Gryms.
h ) Corps de Gardie.
i) Upror, seditio.
A) Sille prope Brömsebro collocat Tuneld,
Engelbr. Hist. P. 3. p 277 .
l) Runneby, Blekingiæ emporium.
m) Codices 1 . 4. Swan. Forte Arvidus Swan,
Jak far ider Lagehohn ingalund.
Engilbricht svor: jak skal thet hafva,
Ok skal tile med Ilarit uthdraga.
Engilbricht lagde en hoop ther före,
Her Boo ok Sven m) thera Höfvitzmäu vore,
Sielff lot han sik tädan lijda,
Ok ville in i Skane rida.
Tha Skaninga thet sporde,
Snart the sik reda giorde,
Peder Vxe gick thet tha aff gamman,
Skaninga sampnade han fast samman.
Thet skedde sva, thet magen i troo,
The förnummo hvar annan vid Rynabroo. n)
Tha Engilbricht vart thes vara,
At Skaninga moot honom fara,
Hans Rännara ginstan öfver Brona rijda:
Peder Vxes Svena torde ey bijda,
The meente sik ey vara nog starcka,
Ty flydde the tha aff Marcka,
Peder Vxe var ey kommen ther,
Med thet Folck honom var när.
Knut Saxtorp fick ther förr ände,
Ty vart han gripin til Engilbriclitz hände,
Ok sagde Engilbricht förvissa ther,
Thet Vxen kommer med en storan Häär,
Engilbricht kallade sitt Folck fasta,
Ok bad rijda tilbaka ok Brona kasta.
The giorde som han bad;
Sidan kom Peder Vxe i stad. 0 )
Tha han thet förstår,
At Broan kastat var,
Sitt Folck han tädan vanda bad,
Ok reed strax ath Tranarpa p) vad.
Ginstan Engilbricht tlietta saa,
Vidh Tranarpa vadh mötte han tha,
The lägrade sik ok ville ther vara,
Engin torde öfver V adit fara.
Them emillan the sva förramma;
En Frijd pa bada sidor anamma,
Med samma Vilkor ok Förord,
Som Friden var mellan them förra giord.
Med svadana skäl the sva daktinge:
Om Engilbricht Lagaholm ey finge
Innan Pascha aptan q) ther näst,
Tha skulden lata ryckia ifra thet Fäst.
Om Skär-Torssdagen r) man Bref ven skreff,
Mädan Engilbricht til Lagaholm reed,
Henning Odrag bad han til sik gaa,
Ok kraffde ater Husit tha:
Eller han ville storma ther fore.
Henning tok tha radas sare,
Henning svarade Engilbricht tha,
» Han
Legifer Smolandiæ. v. Stiernman, Ilöfd. M. p. 564.
v. infra p. 85.
n) Pons super amnem Ryna-â, qui prope
urbem Engelholm in mare labitur.
■ o) Strax, statim.
p) Codex i5. Tranerup.
q) Die 7 Aprilis.
r) Die 4 ejusdera.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.