CHRONICON RHYTHMICCM MAJUS.
Ök skulle sva Rijket styra bada:
Dog skulle Marsken i Stockholm yara ,
Ok Engilbricht om Rijkit fara,
Ok lata all annor Slott bestalla,
Som vthlanska Fougta hade i valla.
Hanis Kröpelin ville til Danmark fara,
Rijkzens Radh lot han athvara,
At lians Årende tijt ty liggia,
Hielp afT Konungen ville han tiggia:
Ville the honörn nakot Var IF befala,
Thet ville han gärna för thera skull tala 5
The bado honom värfva thet sva slätt:
Ville Konungen än halla them vid Rätt,
The ville honom än för Herra hafva,
Ok tiena honom alla hans daga.
Hanis fick thet Ärende under van, d)
Strax til Danmark tha reed han.
2 5. ENGEZBRECTS Tag I LANDSORTERNA. EN‘
GELBRECTI IN PRO VINOIAS EX.PEDIT1QNES.
Engilbricht fick ther ey länger bijda,
Han ville ater til Nyköpung rijda,
Alla Södermän lot han tijt stämpna,
Rijksens Orätt ville han hämpna.
Han talade til them a Husit laa,
Ok bad the skulde honom Slottet laa.
Joan Jönson fick honom ey svara,
Ty at han monde galin vara:
Gudz plaga ginstan öfver honom gick,
Ty Slottet han moot Lagen fick.
The Svena uppa Husit vara
Engilbricht the sva monde svafa:
Vij viliom thetta Huset ey gifva,
À mädan vij magoin lifva.
Engilbricht bad tha reda göra,
En Storm til Husit föra
Berman skulde thet förstanda,
Han loth ther reda mangahanda.
Engilbricht var ey sielfver när,
Mädan Berman stormade ther.
Bärman bad alla läggia uppa,
Ty han ville strax til Husit gaa,
Hvar redde sik som han kan bäst,
Manlika trodo the til thet Fäst,
The gingo til uppa alla sijda:
The inne voro torde them bijda,
Ok mötte them sva hardelika igen,
Med Pijla, Byssa ok med Steen.
The kunde thet Husit tha ey vinne,
Ok drogo aff med skada i thet sinne.
Engilbricht thet sporde ok var ey seen,
d) På sin lott, in commissis.
a) Nilsson Natt och Dag i Längden. V. Stiern -
man Höld. Minne p.
b) Regni Daniæ Senator, v. Stiernman , p.
285. Ab eo fundatum 8C nomen sortitum est
castrum Grimshus sen G rimskär, quadrante mil-
liaris Calmaria distans. Tuneld , Geogr. P. 2. p. 92.
Frustra igitur Lagerbring, p. 126 not. in Bryms-
hus mutandum e.vistimat.
8l
Snart reed han tijt igen,
Andre Höfvitzmän satte han tha,
Som them sktilde förestaa: ?
Ty Berman var Vorden saar,
Som ther före Höfvitzmän var.
Engilbricht tha tädan reed,
Til Söderköpung Var hans leed,
Tijt lot han Östgötha kalla,
Riddare, Svena ok Köpstadzmän allar
Han bad them Stäkeborg beläggia,
A bada sidor therföre liggia ;
Erengisl a) ther til Höfvitzmän sätte,
Lydno the alle honom jätte.
Boo Knutson han ok befalla,
Stäkeholm skulle han bestalla
Med Tiustabona alla.
Sidart Engilbricht hade sva bestält.
Ok hvariom sina väria befält,
Tädan lot han sik lijda,
Til Cahnarna monde han rijda:
Han loth the Borgare uth för sik kalla.
Sporde them ath om the ville med Rijket halla?
The Borgare Engilbricht svare,
At the Konung Erika Tienare vare,
Ok vardom ju med honom halla,
Mädan Jöns Grijm b) hafver Slottet i valla:
I magen thet sielff besinna
Slottet star ei snart til vinna:
Fingen i Staden, ok hade han the Fäste,
Jämmerfika vordo vij tha gäste, 1
Med brand ok slag mangahanda,
The afT Slottet finge göra oss vanda.
Ty torfven i ey ther epter traa,
Ï kunnen ey Staden med var vilia faa,
Tha Engilbricht thet hörde,
Full vredan han sik giorde,
Ok mälte: thet skal ider skada,
Sva vijdt jak maa rada.
Han lot Nils Stenson Cleckebärg c) taga,
Ok göra the Borgare ther aff aga,
Ok sva then Fougte hvar han kan,
Her Jöns Grijm then Danske Man.
Vppa Clerkeberg laden Bengt Gotskalkson, d)
Sva ok GöstafF Laurentzson, e)
Mäder them sva manga Svena,
Calmarna skulde the Landet mena. f)
Nils Stenson skulde högsta Höfvitzmän var^,
Doch skulde han med Engilbricht fara.
The ther qvarre blefvo tha,
Med Maat ok Dryck Nils them försaa.
Nakot förra Nilse Svena sporde thet,
At
c) Aliud castrum in paroecia ejusdem nomi
nis dimidio milliaris Calmaria dislans. Tuneld
p. 93.
d ) Ulf de Aspenäs & Nynäs. Ugglas Råds-
Längd, P. 5. p. 4g.
t') Snackenborg. Ibid. p. 51. v. Stiernman
Höfd. M. p. 565.
f) Förmena, prohibere, commealum ex re-
jgione impedire.
II. 31.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.