8o
XXXII. STORA RIMCHRONIK AN
Sin Hionagard haffde Hanis ther giordt,
Ther uth ville the i Stadiii slika, a)
Lönlika the Svenske svijka.
The Svenske haffde ther pa vacht,
Ok drefvo them tädan med macht,
The Danske Elden i Garden tände,
Snart sik ater at Husit vände,
The meente Stadin bränna i grund:
Gudh halp thet släcktes i liten stund.
Then skada var myckit nytta, b)
Danske hade sik sidan hvariem understytta. c)
Sidan viste hvar i Staden taka vara.
Tha skulde Engilbricht om Landit fara,
The Herra haffde thet bestält sva,
Tha the varo i Arboga,
Sin Breff i all Land sände,
Ok bade förvara alla ände
För Fougtana pa alle Slott,
Som tha varo the Svenske amot,
Ok förvara at the ey bränna,
Eller sköfla Landen i nakra ända.
Engilbricht monde sina Svena samman kalla,
Reed til Nyköpung ok lot thet bestalla.
Om Kyndersmässa affton d) tlietta skedde,
The pa Stockholm ett uplopp tedde,
Som Borgare fingo sik maat,
Ok räddis ey för Dana haat.
In i thera Hald e) Inpo the tha,
Stoor hugg monde the Svenske fa.
Pa Köttboden the Elden tände
Ok strax ater ath Husit vände ,
The haffde thet förra i acht,
Ok manga Byssor ther pa lagt,
The skuto fast med Byssor ok Pijla,
The Svenske fingo tha liten hvijia.
Thet giorde the Danske ther uppa,
At the then Eldin ey slackia maa.
Ginstan som the Eldin tände,
Var Flerre Vädrit vände,
Först mande Stormen pa Stadin gaa,
Sidan blasten lijka ther fraa,
Jomfru Maria gaff them lycka,
At the then Eid finge slyckia.
Sidan toko Borgare bätter at byggia,
Siark Bolvärk the tha hugga,
The giorde them högh ok brede,
Intet uthlopp the tijt sedan tedde,
Thera Byssor the ther inlagde:
The Danske thet illa behagde.
Borgare sato ther under Natt ok dag,
Qvado, drukko ok giorde sik glad.
2 3. C Ann KNUTSON RIKETS HÖTVIUSMAN. C A-
ROZUS CA NU TI RE.GNI CAPITANEUS.
idan Engilbricht sporde tlietta meen,
c) Smyga sig, repere, clanculum abire,
l) Liten, perexiguus. Ihre in h. V.
c) Intet understå, nihil andere.
d) Die oi Januarii,
Strax reed han ath Stockholm igen. y
The Svenske sidan böljade omtala,
At the voro kompne i qvala:
Ty the ey görlika vetta,
Hoo them thera skada skal vprätta,
Om the voro fangne, eller thera miste,
Ty at the engin Höfvitzman fullelika viste.
Ty vordo the sva til sinne,
I Svart-Brödra Closter d) sik alla finne,
Ther om sik berada tha,
Hvem the til Höfvitzman faa,
The ville them jo en fanga ( ,
Som them skulde för skada standa.
Trettijo the tha ther til ämpna,
The skulde them tha en Höfvitzman nämpna,
Aff Biskopa, Riddara ok Svena:
Hvem thesse kunde vara öfvereena,
Then skulde thera Höfvitzman bli fy a;
Ok ville honom gärna alla lijda.
Erkebiskopen sporde them sidan til,
Hvem the ther til hafva vil,
Ok bad sik thet hvar hemelika berätta:
Tha kommer ther aff engin trätta,
Ok hvar skulde ther med Edom lästa, b)
At vilia thet halla pa Rijksens bästa,
The ok alle sidan giorde sva,
Erchiebiskopen loto the thet hemelika första,
Hvar elfter sitt bästa sinne ,
Thet Koor the tha finne.
Rösterna fullo uppa thenna tre ,
Marsken, Engilbricht ok Erik Puke:
Fem och tjugu c) Roster uppa Marsken gick,
Engilbrecht ey rneer an tree han fick;
Tva monde Erik Puke at fa,
Sva samptycke alla Marsken tha,
Qk the honom alla hylle,
Ok jätte at göra livat han ville,
Prelata, Riddare ok Svena,
Köpstadzmän ok alla meena,
The jätte honom lyda i alla handa:
Han lofvade them ater för allan skada standa.
Tha Engilbricht ok Puken thet hörde,
Ganska vred the sik giorde,
The sagde, at them nögde ey sva,
Thet skulde än alt annars ga.
The voro svorne samman som sälle,
Ty ville the thet annars beställe,
Ok vilde jo ther med sva fara,
At annar thera skulle Höfvitzman vara,
Almogen ok fast i med them halla:
Clerkerij ok Ridderskapet til Marsken falla.
Engilbricht ok Puken ville fra them skilia,
Ther med giorde the sva thera vilia;
Thet Engilbricht skulle med Marsken rada,
Ok
e) Läger, castrum.
d) Monasterium Dominicanonim.'
b) Besvärja, conceptis verbis jurare.
c) Hadorph. Trettio.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.