CHRQNICON RHYTHMIC Ü A I MA. TU?»
79
ök sîogp tha Lasen, tliet the Iran springe.
The S y en ske som ther uthe staa,
Höra thet sva tilgaa,
Manlika the til Portin gingo,
Mang stoor steens hngg the ther fingo,
Aff them iippa Tornit varo,
Svenske the tha enkte spara,
The satte thcra Baneer uppa Korntorg,
Tha fingo the Danske hiertaus sorm
Marsken tok högt at öpa, jj)
Ynder Svenske Baneret skulle alle lopä,
The med Rijket ville halla,
Them skal engin skada valla.
Yid Lijff ok Godz forböd han tha,
At engin the Borgara sköllla maa;
Thermed toko the Svenske aclita,
At the Slotzporten vaclita,
Tlie sände thera Folek för hvan Port;
Danske räddis the ey stört.
Borgara alla under Banerit sökte,
Then Svenske hoop ther med ökte.
Marsken ok Engilbricht samman gingo,
The andra Torn the ok tha fingo,
Ok loto them alla bemanna val
Ok tackade Gudli at the vote sail;
Vppa stora Torget komtno the alla,
Ok loto Borgare samman kalla.
Pa Burspråket n ) the Her ra gaa,
Alla Borgare nidan för tlicm staa,
Marsken spordo them til alla,
Om the ville med Rijket halla,
Ok trolika med oss Svenske staa?
The Borgare svarade alla: Ja.
Rijksens Män p) svoro the tha troo,
Å mädan the i Sverike boö.
Rijksens Radh jätte them nada faa,
The Svenske sände Budh til Hanis tha,
Oh loto honom thet förstaa,
At the vilde under Svenske gaa,
At han skulde för them ey fara, q)
Vppa hans skada ville the ey vara.
Tha ville the honom ey i Grabrödra r) hafya,
Til sin Gard skullen draga.
The Svenske til Her Erik s) skrifva,
Hvij han sva hardelika med them lifva,
At han hafFde Byssor ok Pijla ospara,
Ty the tijt ey kompne vara,
At nakot Orlig ther at halla /
Om the finge thet sielfva valla ;
Ythan vthmana Danska Män,
At Konungen haller ey then däktiflgän ärt,
Ty at the hafFde lofvat ther fö re,
n) Ropa. clamam
o) Rådstuga, curia.
p) Codices i. 4. Rad.
q) Frukta, timere.
r) Monasterium Ejranciscanorurrt.
s) Ericus Nicolai, S loc k h ol m i æ Capitaneus-
t) Ædes Convivii S. Maritc .Virginis.
At Konungen skulde them ey orätt göre.
The Danske ville thet ey sköta,
Ju fastare the them Svenske höta.
The ville them skada ä hvar the ktuine;
The Svenske sik tha sammanfunuo
I Var-Frv Gillestufva, t) gingo the in,
Ok skicka sina väria i thet sinn,
Ok vordo tha öfvereena,
Huru the ville Danske förmena,
At the ey Byen skada,
Ok tlie thes bätter lifva rried Nadas
The stälte sva thera Skara,
Marsken skulle i Byn vara,
Hälffttena aff Folket skulde han föresta,
Andra Hälfftene anammade Erik Puke thaï
Marsken belagde then Västra Port:
The Danske räddis honom tha stort.
Ercliibiskopen med Rijket maulika stod,
Han haffde ther manga Hälade god,
Them han Marsken alla befäla,
Marskens väria torde Fienden ey näla, ti)
Opta the them väria sökte ;
fätet thera hopp thet ökte.
The mötte them sva med Bössa ok Pijla,
The Danske snart ath Slottet ijla,
Ty the fingo ther döda Man ok sara,
Ty haffde the för then väria fara»
Marsken haffde i sina gömma
Fran Kyrckian ok Norra Ströma,
Starck Bolvärcke lot han ther göra,
Oi om Nattetijdh them rthför a :
The Danske thet ey trodde,
För än Bolvarken reda stode.
Sva snart thet mörckte vordo the framsatt,
The Iloffmän fyllte them med Jord full b rat t,
The haffde ther Skyttehool uppa,
Nedan under Kulor, som Män i staaj
Ey stort achta the förvissa,
Hvat Danska skiuta med thera Bys sa.
För Helgans Holm skulde the rada
Nils Junson, Bengt Junson Bröder bada: v)
Köttmangara Boda x) ok Eyrckiogard,
Ilafide Köpmän i thera vard.
Tädan ok til Östra strand,
Anammade Erik Puke under sin hand,
The voro slöge til at byggiä:
Thet kom them til stoor ohyggiä. y)
Eitet för än thet var Sva besläit,
Ok hvariom sina värja befält,
Ett Vpsaat giorde the Danska,
At bränna Staden öfyer the Svänska,-
Mellan Ifusit ok Norra Port,
Sin
zi) Marskens förskansningar torde fienden ej
nalkas': ad Mareschalli munimenta hostis non
audebat accedere.
c) Oxenstierna.
.t) Slagt arebodar.
y) Skada, detrimentum. Inde ohyggelig,tetrieusi-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.