7 8
XXXII. STORA ÎUMCKRONIKAN.
Ok loto honom ther med forstaa
Med Manskap ok Tiänist fra honom gaa.
Nöden monde them ther til drifva,
Hans Tienare kunde the ey langer bllfva.
Tha the voro samman thäre,
Sporde the thct Nymäre,
At Konungen haffde thet b estait sva,
Ginstan ïjsen kunde afïgaa,
Tha skulde han til Stockholm vara,
Vthan sorg ok all fara. e)
Stockhohn skulle Bugissleff anamma tha,
Ther med villen honom alt Svcrike faa.
Tha tyckte Svenska illa standa
At Rijket skulle komma i tholken vanda,
Engilbricht malte: vij viliom ey bijda,
Vthan til Stockholm alla rijda,
Ok med the Danska oss förvetta f)
Huru vij thenna däktingen sätta;
Ty the hafva oss för däktingan sagt,
Hon skulde oss hallas med rätta acht,
Vij viliom ok alla fölias aat,
At Danska göra oss ey försaat.
Engilbricht sagde til Marsken thet:
Her Marsk, i skolen ok rijda med.
The vordo tlies öfverena tlia
A the vilde alle göra sva.
Tha the Borgare thet förnummo,
At Svenske när Stockholm kummo,
Port ok Vindebroo the til draga,
Ok ville them ey in hafva.
Tha the Svenske thet see,
Thet homod giorde thera hierfa vee ;
At the Köpmän them sva trängde,
Ok uth fra Rijksens Stad g) stängde.
Thet giorde the med thera utyeke: h)
At the vilde the Svenske ju förtrycke, i)
Gudh gaff them tho thes enga lycke.
Tha the Svenske then ovilia see,
Som the i Staden them the ,
Thet gick them alt aft' gamman,'
The Svenske rijda alle til samman,’
Ok vordo öfver ena sva,
Til Borgamästerne sände the tha
Marsken ok Her Gotskalk Bengtson, k)
Engilbrecht ok Joan Karlson, /)
At the skulde them athspöre ,
Hvij the them stängde Porten före?
The stungo en Hatt pa ena Glafva m)
För Stadzporten the tha trafva:
Ther kommo uth Tyske Borgmästare tva,
Til the Herra gingo the tha.
Marsken them til sporde
Hvij the them then orätt giorde,
At matte ey sva frij i Staden fara,
e) Codices i. 4. Hertog Bugasleff skulle med
honom fara.
j) Förfara, comperire.
g) Cod. 5 & Hadorph. perperäm: Radh.
h) Ovilja. Opposition, Godtycke.
i) Omittunt Codices i. 4.
Som Borgare ville a Landat vara?
The bado them garna i goda mata,
At the tliem in i Staden lata.
The Borgarmästara svarade tlia,
The ville ater i Staden gaa ,
Ok med Her Erik Nigelson sik berade,
Som Slottet tha i väria hade.
The gingo in ok beradde sik tha,
Ok kommo igen ok sagde sva,
At the vilde ena stund lialla,
Hanis Kröpelin loto the tijt kalla;
Eier Erik vill ther til ey svara,
För än Hanis skulle när vara.
Ther medh gingo the Borgmästara in,
At berada sik annat sinn,
Thet yrde fast ok var stoor Frost,
Thet var the Svenske engin Lost,
The hullo ther tithe för then Port,
The Tyske voro inne ok talade stort.
Tha Borgmästarna kommo ath tridie sinn,
Marsken sporde om the Svenske matte in?
Bradelika svarade the Marskin tha:
Konungen liafver ey befalt oss sva.
Marsken svarade, hvat Konungen liafver bestklt;
Tlia är mik thetta aff Rijket befält:
Ok grep en Borgamästare vid hans Hals,
Han hölt honom fast uthan fals,
En sin Sven ßck han honom sva,
Then andra Borgmästaren grep Engilbricht tha,
Tha the Svenske thet see ,
Hastelika til Portin 1 wpu the;
Her Erik läste Porten igen,
Ok lopp til Husit ok var ey seen.
Tliet södra Torn lot han bemanna,
The vore them Svenskom onda Granna;
Med Byssa ok Pijl the sara skiuta,
Tliet monde the Svenske mycket förlryta,
Tha the Danske til Slottet gingo,
Alt thet the i vägen fingo,
E'olck ok Fää, hvat them var före,
The thet strax pa Husit körde.
The fattiga Menheet i Stadin äre,
Som skulle sik jo af Rijket näre,
Ey kunne the annan Köpenskatt gora,
"Vthan köpa thet Bönder them tilföra.
The räddis at Svänske skulde them bestalla,
Hunger ok nöd skulde them tilfalla,
När aff I.andit intet inkommer,
Tha varda the lijda nöd ok hunger :
The tänekte tha uthi sitt sinn:
Komma ej nu the Svenske in,
Maat ok Dr}" c k the oss förmena,
Tha äre jo vij förgångne rena.
Til Porten the tlia gingo,
Ok
Æ) Ulf. Tuneld, P. 5. p, 2 J 2 . Ugglas Rads-
längd, P. 5. p. 4i. Gnstavum Bengtson appeliat
Eri ms Plau
l) Ferla, v. Stiernman, Ilöfd. Minne, p. jg;
99- 12 9-
m) Glafven, lancea.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.