1
CHRONICON RHYTHMICUM MAJUS.
Eder Ja-Herre vil jak ey vara ;
Til Riddare ok Svena sade han thet ord,
Engilbricht hade mik ey then skada giordt,
Thet giorde i mik ok idra Fränder.
Tha fruchtade the Svenske alla sänder,
Ok bado Gudh om sina Nade,
At hielpa them afi' then vade,
Huru stackot c) Konungen tänkia vill,
At alla ovilia var gifven till.
Thet var om Helgonamässa tijda, d)
Konungen ther ey länger ville bijda:
Hvar foor til sitt Hemen,
Ok Konungen til Danmark igen.
Hans Kröpelin Stockholm miste,
Konungen fick thet hvem honom lyste:
Her Erik Nilson en Dansk Alan, e )
Liten fromma han ther van,
Han lagde ther Femmande /) Däner uppo,
Ok ville the Svenske engaledes troo.
Som Konungen tadan kom i Nyköpungz skiär,
Slottet antvardade han ther
Joan Jonson g) en Skåning var,
Sva han til Stäkeborg faar.
En Dån honom fölgde heet Eggert Frylla,
Vppa Ron all er d h) fick han sitt spilla,
Han miste ther bade Godz ok Skippa,
Aled Lifvet fick han noga slippa.
Stekeborg fick han Joan Flemming i) sva,
Then a rgeste Skalk honom tien te tha ,
En Siöpröivare han var,
Rölva ok stiäla hade han ospar ;
Han var äralös ok slagen k) uppa sin mund,
Han hällde troo ey mera än en hund :
Hans ogärninga liua man liera höra,
Huru han monde i Alörköö l) göra,
Ther valltog han ena Qvinna,
Ok loth henne sidan i Röök opbinna,
Ok rökte henne thet hon bleflP död,
Förbarme sik Gudil öfver tholka nöd!
The heliga Kyrkio loth hau upbryta,
Hvat han ther fann thet lot han byta;
Opta var thet för Konungen sagt,
Han gaff thes tho alzenkte acht:
Tholka Skalka trodde han bästa,
Ok lick them bade Land ok Fäste,
Sidan bleff Konungen ey länger ther,
Ok foor sva fram i Stäkeholms skiär,
Stäkehohn monde han ther enom faa,
OlafF Finne han heet sva,
I hans Kammar ni) haffile han tiant för,
c) Missgynnande, minus favens. Stackot svar,
responsura iratum.
d) Die i No vembris.
e) Rönnow, Eques & Regni Daniæ Senator,
Jutlandus.
/) Codices 12. i5. i4. Femhundrade, quod
rectius.
s) v. Stiernman , Höfd. Alinne, p. 99.
h) Codices 1. 4. Rogafjärd. SedRönö, villa
Regia prope Brå viken in Ostrogothia, nomen ad-
jacenti maris sinui dare potidt.
77
Ok stundom vachtade för hans Dör.
Ån hatfde thet Konungenom bätter gailgit,
Haffde han Riddare ok Svena Slotten fangit ;
Å hvar hans genom Skarjegarda fara,
The fattiga Bönder loth han ey spara,
The toko them fra alt hvat the atte,
Engte the behaldä matte :
Kläder, Kätzla, Grytor, Oxa ok Koo,
A ter sato the fattika Bönder i Oroo.
Ginstan the uthaff Skären lagde,
Gudh them fherföre plagade,
Ther börjades en Storm sva stoor,
Alangt godt Skipp ther tha missfooE*
The miste mangen fager Alan,
Danmark then skada seent förvann.
21. STOCKHOLMS IXTAGÄNDÉ. STOCKHOLMS B
OCCUPATIO.
Sidan Konungen til Danmark kom,
Ok Engilbricht thet förnam,
Huru han hade i Skären varit
Ok iila med Alriiogenom farit,
Them förtröt sara Almogans onada,
Ok liuxade göra Konungen skada.
Ok sidan Svenske Herra förfunna, a)
At Konungen misstrodde them alialunda,
Ok häller faa Slott, Läan ok Land,
Tholka Drutvelsmän i hand,
Ån goda Riddare ok Svena:
Tha vordo the the ss öfver ena
En Da gh b) i Ar buga at halla,
Tijt skulde the komma alla;
Biskopa, Prelata, Ruldare ok Svena,
Köpstadzmän ok alle mena.
Epter Gudz Byrd Fiortonhundrade Aar,
Trettio Sex, pa Fabiani dag c) thet var,
Däktingan the ther för sik togo,
Ok alla Ärende öfvervogo,
Huru Konungen haffde moot Rijket giordt,
Som i hafvin förra spordt.
The vordo thess til rada tha,
Then Orätt ey länger lijda sva,
Konungen skrefvo the än sva til
Om han sik än bättra vil,
Innan nästa Fastagangz tijda,
Thet vilia the än förbijda,
Ok lato them thera Frijheet valla , d)
För Herra vilia the han halla:
Ville han thet ey göra,
The vilde honom ey länger höra;
Ok
i) Insignia ejus probant diversse ab illustri
Flemingorum familia origiuis fuisse.
k) Listig, callidus ab Islandico Slægur , quod
idem notât. Inde Förslagen.
l ) Insula & paroeeia Sudermanniæ.
m) Codex 1: Fatabur.
«) Förfunno, erforo, comperibant.
b) Herredag, comitia.
c) Die 20 Januai’ii i436.
d) Behålla, conservare.
II. 20.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.