?6
XXXII. STORA
RIMCHRÔNIKAN
The Svenske giorde tha hans viha,
Yppa Helgans Holman honom bidia,
Han skulde alla vrede tilgifva,
Ok unna them vid Lagen blifya:
Thet lofvade han stadelika tha,
At han ville gärna göra sva.
The antvardade honom strax igen,
Bade Slott, Städer ok Lään.
Ip. DROTS OCH MARSE rÖRORDNABE. DROT-
Z E TUS ET marschus constituti,
Q
Y idan bad han them sieifve uptälia,
Hvém the vilde til Drotzet ok Marsk valia.
The ginge til rada sva,
Erehibiskopen sporde them allom tha,
Ok bad hvar hemelika sik berätta,
Tha varder ther afi' engin trätta:
Hvilka tre masta Röster faa,
Thet vill han lata Konungen förstaa,
Konungen take en aff ther til,
Hvem han tha hafva vil.
D rotzeta Koret full sva,
Thessa tre the keeste tha,
Carl Knutson o) ok Boo Knutson, b)
Ok ther med Nils Stenson. cj
Erkebiskopen loth Konungen hörat,
Hvilka the haffde til Drotzet korat;
Konungen svarade: thet duger ey sva,
I skolen mik tre gamble fäft,
Som Dustet är afi' Hufvudit slagit,
Pa the unga hafven i misstagit;
Taken en afF thesse tre jak vil eder rada,
Her Christiern Nilson, d) Her Bengt Stenson e)
duga väl bada,
Her Nils Erengisleson f) duger ok mäder,
En afF them tycker oss bäder.
Tha Rijksens Radh thetta höra,
Konung, sens villa the vela göra,
Her Christiern beddes the til Drotzet tha-
Konungen samptyckte ok sagde ja:
Sidan bado alle the
En Marsk afF the andra tre,
Som the keest hade til Drotzeta;
Konungen samptyckte Carl Knutson tha.
Pier Christiern han fram kalla,
Ok sagde: man skal ider för Drotzet halla.
Her Christiern bad för Gudz skull nade,
Herre i mik thet Embetet fördrage.
Konungen ville tha ey hans Bön höra,
Vthan honom ju til Drotzeta göra;
Ett litet Svärd gafF han honom tha,
Ty mera macht ville han honom ey faa.
«) Bonde, Rex postmodum Sveciae.
i) Grip. ZJggla s RadsLängd, P. 5. p. 4q.
c) Natt och Dag.
dj Vase.
e> Natt och Dag,
/) Natt och dag i längden, v. Stienunan, Höfd.
Mmne, p. 187'.
g) De Tranekärr, Ecjues & Regn] Senator,
Her Erik Kromedik q) han sidan athspöra,
Huru man plägar en Marsk at göra?
Hau sagde: andra Herra pläga sva göra,
Som jak vil lata ider höra :
En Gullring pa en Käpp skolen i honom faa,
Ok sigia huru han skal sitt Embcte förestaa.
Konungen var sva bratt til svara,
Käppen skal väl redo vära,
Gullringen han ey nu faa kan’:
Til the Herra gick ater han,
Karl Knutson kallade han til sik,
Til Marsk vilioin vij hafva tik.
Han föll a Knä ok sara bad,
För Gudz skul sik hafva fördrag,
Han gaff sik ther til ey tröst, h)
At halda thet Embcte skadalöst.
Konungen vilde ändelika tha,
At han skulde thet Embete förestaa.
Konungen fick honom en hvijtan Käpp,
Ok Marskens Embite ther med.
Marskin bad Konungen om hielp tha,
At han thet Embetet Uppehalla maa.
Konungen svarade honom sva brad: i)
Jak vil rada tik ett rad,
Vachta tu tina fötter ey länger uthsträcker,
Ån som Skin fällen räcker;
Annan hielp tha Marskin ey ßck ,
Ther med han fran Konungen gick.
20 . KONUNGENS J.TERFARD TIDD DANMARX-
RECIS IN DA SIAM REDI TUS,
Här epter magen i höra uthan spott,
Huru Konungen skipte Land ok Slott.
Han fick them ä hvem han vill,
Sitt Svenska Radii sporde han ey till;
Han loth alt som thet var förgätt
The Däktingan han haffde them jatt.
The Svenska hullo sik ille,
Thet Konungen Däktingan ey halla ville;
The bado Danska tha,
Thet the vilde til Konungen gaa,
Ok bidia honom för Gudz Nade,
At han vilde lyda them rade,
Ok hielpa Drotzetcn ok Marsken sva,
At the thera Embite halla maa,
Ok sielfver qvar i Rijket blifva,
Ondt ok godt med them lijda. a)
The Danske loto Konungen thet förstanda,
Han ville thet alzenkte vanda;
Sieifve the Svenske til Konungen ginge,
Stackot Svar the ther finge,
Sva monde han them svara: b)
Eder
socer Christierni Nicolai Vase. Uggla, 1. c. p. 46 ,
h) Förtröstan, fiducia.
i) Bratt, hastigt, celeriler.
o) Codex 1 :
The Swenske til godo ok ey til qwijda.
Cod. 4 . Svva matte förstyras träta ok kyfwa.
b) Cod x 1 :
Swa swarade han then Swenska Skara,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.