CHRONICON RHYTHMICUM
MAJUS
75
Mange gode Man med honom are;
The voro med svadana macht uthsände,
Hyat the giorde skulle blifva ande.
The började ther then Däktingan sva,
All Feyd först niderlagdes tlia ; h)
Ok Konungen skulle til Stockholms fara,
Pa Sancti Olavi Dag i) ther vara :
The Svänske skulle ther vara när,
Strax skulle the förlijkas ther;
Ok vara godt pa alla sijda,
At engin skulde mera Feigd lijda.
Sidan skulde tolffthe k) väldugaste Män atskilia,
Allan skada ok ovilia,
Som hvar hafva androm giordt,
I thenna tvedrächt, som i hafven hördt:
Millan Konungen ok Rijket var sva Hytt, /)
At aller skada var mällan them qvitt,
Vthau then skadi Svenske finge tha,
The Lybeske Gregers Magnuson i ürasund fa a ;
Ok utlian then Räkenskap Konungen kraffde,
Aff hans Fougte som hans Lään förra hafde.
Hvar skulde sitt Jordegodz fritt ater faa,
Som livariom vart tha tagit ifra,
Ok skulle uppa förnämpde tijd,
Konungenom antvardas Slott ok Lään fritt:
Ther til skulde the Konung Lrik hatva,
För theras Konung i lians daga,
Sva skal han ok them luta. muta,
Thera Lagh ok Rätt ey affbryta,
Ok halla then Eda han haffcle svorit,
Tha the hade honom till Konung k o rit;
Utan the honom nakon Bön unna ville,
Som han med them matte förskylle.
Drotzet ok Marsk skulle han them faa,
Som skulle hielpa Rijket förestaa;
Ok manga Artikla ilere,
Här görs ey beholf uptälia mere.
Tha lingo m ) the Svenske Halland,
Konungen ater fritt uthi sina hand,
Bade Land, Slott ok Städer,
Sva var tliet förvarat i daktingan mäder;
Then Daktingan var sva förrammat,
Om Helge Korss dag n ) ok anammat,
Epter Gudz Byrd Fiortonhundrade Aar,
Trettijo, uppa thet Fempte thet var.
The Herra ther ey länger bijda,
The Svenske til Sverike rijda.
Mädan the Herra then däktingan Iiafva,
Begynte Engilbricht i Tälge grafva,
Han meente göra en Graff sva djup ,
At man skulde fara med Skipp ther uth ,
Thet kunde tha engin gang hafva,
Ok engin kunne 0 ) sva djupt grafva.
The Svenske taka Däktingan vara,
Om Sancte Oiaffz dag til Stockholm fara,
Konungen kom ey tijt tha,
Ther aff monde the Svenske misstanke faa,
At Konungen ville affbryta,
The skulde then Däktingan ey nyta,
Som i Halmstad var giordt,
Som i hafven förra hördt.
Til Hanis Kröpelin talade the tha,
Hardelika the manade uppa;
Hanis ok the Danska Here,
Bade förlängia Dagen mere,
Til Nativitatis Mariæ Dag, p)
The Svenske giorde som Hanis bad.
Konungen kom a samma tijd,
Ok miste ena Barsa i the rijd; q)
I Calmarne han förgangin var,
Ok baar väl ottatijo Läster svaar,
The Svenske sampnades mäst the kunne,
I Jomfru Hampn the sik funne:
Thera Sändebud loto the vara,
Pa Varfrudag ath Sancte Clara,
I Helgans Huns the samman ginge,
Ther började the at däktinge.
Konungen fann sva manga funder,
Thet Frijden hade när gangit sunder,
Honom tyckte vara hardt uppa gaa,
Vima the Svenske thera Frijheet faa;
Thog däktingade the sva länge,
Han kunde them ey högre tränge,
Åra kom han them med Bön uppa,
Try Slott monde han rada ok faa,
Danske eller Nordmän livem han lyste.
The Slott voro try the bäste
I alt Rijket, ty ban them keeste,
Stockholm, Calmarna ok Nyköpinge,
The Svenske ther tha under ginge,
Yppa thet at the matte hans Hyllist faa,
Thet kunde tha them intet förslaa.
Ån tha thet ther sva hände,
Slotzlofven skulde han förvände;
Til Hertog Buggasleffz hand stod hon för,
Sidan skulde hon standa til Rijksens koor,
Som Lagen thet uthtryckte,
Slotzlofven the fra Gripen ryckte,
Ther med skulde the them f'örlijka,
Aff thera Rätt skulden ey mera vijka:
Ther med skulden all Slott ck Laän faa.
Epter hans Svenske Radz Rade tha,
The infödde tyckte bast vara nyta, r)
Ok ther -med allan ovilia förtryta. s)
Thet lofvade han them tha
Ther med the föreentes sva,
The
m) ’Antvardade, lämnade, tradebant.
n) Die 3 Maji i455.
o) Codex 1 . Medan man kunde ey sva - -
p) Die 8 Septembris.
o) Barsa, navigii genus. Rid, resa, iter.
r) Eftergifva, cedere.
s) Aflägga, deponere.
h) Cod. i5 addit: Efter Gudz byrdh x455 abr
YVidh S. Philippi och Jacobi tidh thet war.
i. e. die 1 Maji.
i) Die 29 Julii.
h) Codex 1 . Bolgifftes man. 4. Valgifftes män.
1 ) Fly , afgöra, ordinäre, aptare. Ihre in h. V.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.