74
XXXII. STORA RIMCHRÖNIKAN.
Tha skulde the i Stockliolm til rätta komma,
För tolff Rikzens Radii vijse ok fromma:
Aff Sverike, Danmark ok Norge,
The Herra i Visdom starke vore;
Fyra aff livart förnämpde Rijke,
I Vijsdom var ey thera lijke.
1 däktingan bleff ok sva förvara,
Konungz Fougte skulde ey til Bönder fara,
Ok engin skatt alf Landit tiggia,
V than altijd qvarre uppa Husit liggia.
Om Sancte Martens Dag t) var then Däktin-
gan giör,
Ok gick alt som hördt är för ;
I Helgans Huus stadlästas tha
At thet stadelika skulde blifva sva.
Konungen monde ater til Danmark fara,
Med Frost ok Kyld han tvingades sara;
I Stockholm han Dänar qvarre lagde,
Väl Sexhundrade, som man sagde.
18. KOKUNGENS UNDERHANDLINGAR. MED DE
SVENSKA. REGIS C I/M SVECIS TR A SS ACTIO NES .
THhe Svenske tha sva ath skilde,
I Arboga en Herradag halda vilde,
Om Tiugonde Dag Juul a) skulle thet vara,
Alle skulde tijt fara,
Biskopa, Prelata, Riddare ok Svena,
Köpstadzmän aff Rijket mena : b)
Thera Radh ther till samman hafva,
Hvem the vilde til Hötvitzm an taka.
Engilbrikt the ther til fögde ,
Ath honom them alla väl nögde,
Ty han var manlig ok vijs,
Thess gafvo the honom alle prijs.
Sidan giorde the som i faan höra,
I hvart Landskap en Höfvitzman göra,
Om nakon ville moot Rijket fara,
At hvar viste hvar lian tok til vara.
Hanis Kröpelin skreff them tha til,
At han vid them tala vil,
Ville the liggia i Siktuna en Dag,
Thet komrno honom väl i Lag,
Doch skulde the honom väl förvara,
Om lian skulde alf Stockholm fara.
The vordo alla öfver ena sva,
At Engiibricht honom mötte tha;
Tijt foro Biskopa, Riddara ok Svena,
Vppa Rijksens bästa the thet mena,
Ok var thet tha sva bestält,
Ok goda Män befält,
The skulle Hanis til Siktuna leigda,
At engin skulle honom feigda.
I Stockholm monde en Prytzsk Herre vara,
Han skulde ok med til Siktuna fara :
Til Siktuna the tha rijda,
Om Kyndersmässa c) a bada sijda.
Then Komptare d) loto Svenske förstanda,
Huru Konungen hade giordt them vanda:
Komptaren ok Hanis radde tha,
At man toge ther annorlediss uppa,
Kunde man ther ett Minne i ramma, e)
At thet skulde ey til Rättan komma:
The Svänske svarade tha med skääl,
Ath Rätta skal oss nöya väl,
Kunne vij oss ok skälig Minne faa,
Vij viliom thet gärna efftergaa.
Komptaren ok Hanis toko tha svara,
Var mödo skal vara ospara,
I skipin oss goda Leigde Män,
Vij farom til Danmark ok försökiom thet än
Til var Herra Konungz Nade,
Vij viliom ok honom til Sämia rade.
Ther med thet tha sva tilgick,
Engiibricht them Leydemän fick,
Han lotir them sielff uptälia,
Hvem the ville välia:
The Svänske loto them förstaa,
Hvat the skulle äska aff Konungen tha.
Mädan the Herra däktingade ther,
Erkebiskop OlafF f) hem kommen är,
Konungen hade honom stoor Orätt giordt ,
Som i hafven här för ra hördt ;
The ville ther ey länger bijda,
Komptaren ok Hanis til Danmark rijda :
Konungen loto the thera Ärende iörstaa,
Thet Danske Radit ok sammaled tha;
Nådige Herre vilien i höra
Vij hafvomförstandit hvat the Svenske vilia göra,
The hafva ey acht eder nadh fördrifva,
Vtlxan vilia gärna vid ider blifva,
Laten i them niuta thera Frijheet ok Rätt,
Thet hafva the sagt oss alla slätt.
Tha Konungen thetta höra fick,
Med the Danska han til rada gick,
The fogdes tha uthi thet La g;
I Halmstada begripa the en Dag.
Konungen the Danske tijt sande,
Göra hvat the kunna ände, g)
Ther med gaff han them fulla macht ,
Hvat the sagde skulle vara sagt.
Med Breff ok Insigle stadfäst,
Som the kunne förvarat bäst.
Erchibiskopen aff Sverike kom ok tha fhäre,
Man-
t ) Ipsum Diploma in allegatis Had^rph. pag. Comitibus proxiinæ , explicat Ihre in Glos.sario.
84 hane transact/on em faetam fuisse docet se- Ordinis Ensiferorum in Borussia Conimeudatoi’em
cunda feria proxiraa post festum Martini, i. e. fuisse vero simillimum est.
die 1 5 Novembres. e) Förlikning, consensus, compositio. Inde
I) Af hela riket, de toto regno. Imitate fieri.
<•) Die 2 Februarii. f) Trögdensis, cum pallio Roma redux.
d) Oratorem vel comitorem, dignitatis vice g) Afgöra, transigere.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.