ßHRONlCON RHYTHMICUM MAJUS.
73
ly. k. erics ÄmcoMsT TiLz Sverige. R. ÊRici Vessmärt ok Närika med sik liade«
in S VE CI AM jLZVEHTÜS.
ha Konung Erik thet fÖrfann,
Àt Engilbricht sva Slotten vann ;
Han skreff sin Breff kring om Danmark,
Ok sainpnade sik en Haar stark,
Til Sverike ville han fara
Ok huxade ther intet spara.
Heda lot han mang Skipp sma ok stora,
Ok ena Galeya med i then fara, a)
Hau giordc sik stark med Folck ok värja,
Sverike ville han förhärja;
Ah’ Köpmannahampn han lagde sva,
Tha han monde Bprnâholm at näa ,
Storan skada han ther fick,
Then langa Galleya ther förgick;
Tlier voro tuhundrade b) uppa
Mang flere Skepp ther ok förgaa,
Bade med Folck ok sva med Spijs,
Thet siger jak eder förvijs. c)
I Calmare Sund monde Konungen komma,
Thet var Sancte Birgitte til liten fromma,
Han tok bort Clostrens fasta föda, d)
I Rosenkrantz e) lot han tlict böda. /)
Then bäste Hoick han haffde tha,
Vid Skäggauäs g) monde han forgaa,
Konungen var sielfver i then Hoick,
Han räddadis ther med nöd, sya ok hans Folck:
Sancte Birgitta lot sin Fisk sva vattna,
Thet monde Konungen litet batna. h )
Konungen foor til Stockholm med sin Häär,
Engilbricht kom ok sidan tlier ;
Thet Konungen engin skada giorete,
Kom til som i förra hörde,
At Engilbricht tog med Hanis i) en Lag, k)
In til Sancte Martens Dag,
At aff Stockholm skulle cy ske skade,
Ty stod thet sva med nade.
I Västerars Engilbricht sporde *
Thet Konungen sik til Stockholm förde,
Man alf Huse han uthbööd,
At afi’väria Rijksens nöd,
Riddare ok Svena, Bönder ok Städer,
Them tok han alla mäder.
Vppa tre sidor han för Stockholm ryckte,
Konungen thet sara förtyckte,
Hvat Konungen ville storma ok strijda,
Engilbricht meente honom bijda. I)
Engilbricht sik uppa Långholmen lade ,
b) Codex 4. Halft 'annat hundrade.
c) Codices 1. 4:
Thet matten förra styrdt,haden varit vvys.
d) Victiialia monaster ii Vadstenensis.
e) Nomen navigih
/) Inlasta, transvehere.
h) Codices 1. 3. - - Watna tha sin fisk.
Nästan hade Konungen sitt lif mist*
i) Kröpelin.
k) Fördrag, pactum.
l ) Cfr. Hudorphii Alleg. p. 35.
Södermän ryckte för Södra Port;
För Norrabroo m ) hade Vplänninga sva giordti
Beskärma Syerike hade the acht,
The räddis ey Konungens macht.
Tha Rooskarla n) förfara,
Engilbricht för Stockholm vara;
Östhammar monde the höta,
Föugten fick thet genstan veta,
Flan strax til Skips bar
Alt thet ther uppa var;
Tha ùthe var hvat ther var inne.
Han tände i Eld ok lot thèt briiine,
Thet brände han nider i grund,
Ok foor til Stockholm samma stund.
Hanis Kröpelin räddis för sina granna,
Stäkit 0) lot han bemanna,
Tha räddis Konungen i thet sinne,
At the Svänske skulle Slottit vinne,
Han lot kalla Hanis til sik,
Ok sagde; sya tycker mik;
Bättre late vij Stäkit sielfve brinne,
Ån the Svenske thet aff oss vinne:
Ginstan sände Hanis tha,
Budit til them a Stäkit laa,
Han bad draga aff i samma stund
Ok bränna Slottit nider i grund.
Sva monde Nyp er te p) göra,
Ok lot alt til Stockholm föra:
Sancte Martins Natt q) han Slottit brände,
Ok tädan til Stockholms vände.
Nu tha Konungen thetta saa,
At the belagde honom sva,
Graabrödra Holm r) lot han taka,
Thet giorde the fattiga Munka stor omakas
Femhundrade Folck lagde han ther uppa,
At Svänske ey skulle Holman faa.
Flelgans Holman lot han bemanna,
Thet maa man troo med sanna.
Konungen sporde the Svenske til,
Hvij the honom förderfva vil?
The svarade them matte förtryta,
At the matte aldrik Sverikis Lagh nyiai
The samma skääl loto the han höra,
Som liär ständer skrifvat förra.
The Svenske budo sik i Rätten gifva,
Konungen ville ther ey under bliiVa ;
Ther med vordo the öfverena sva,
Til Mormassa x) i goda staa,
Tha
m ) Porfäm aqailonis habet Èricus O än.
n) Roslagiæ incolæ.
o) lu paroecia Uplandiæ Näs, tribus millia-
ribus Stockholmia distans, etjam Almarstäk di-
£tum.
p) An Er!c. us Niperz, de quo v. Stiernman
Höfd. Minne, p. afg, 269?
ç) Die 11 Novembris.
r) Hodie Riddarholmen, a Monasterio Fran-
ciscanorum dicta.
s) Codices 1. 4. Nativitatis Mariæ, die 8
Seplembris. Stå i godo, i Lag, i dag, de indu-
ci is loquendi formae.
II. 19.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.