■JZ XXXII. STORA
Hvar tijt honom lyste vara,'
Ok tacka Gudh för then Siger,
Han haffde them gifvit sva diger,'
At the varo tha skilde,
Fra the Vthiänske Fougta omilde,
Som them hatade ok vilde förspille.
Engilbricht drog til Oppenesteen, v )
Han fick thet Huns uthan meen;
Thet Fäste hade Grefve Hariis,
Han var ey sielfver uppa thet Huus,
Thet hade han en Tysk aff honom i Troo,
Han heete Marten Gråbo o
Fogten däktingade sik aff i samma stund,
Ok Slottet brändes neder i grund.
Sidan foor han til Öresteen, x )
Jusse Larenson var tha ey seen,
Däktingade sik aff med thet han atte,
At han thet til Danmark föra matte,
Ok tok alt uth livat ther var inne,
Tände Elden uthi, ok lot thet brinne.
Jusse Larenson torde ey länger bijda,
Til Danmark lot han sik lijda.
16. ENGELZREKTS 1STAT.E I DANMARK. ES-
G EEERECTI IRR UP TIO IS DA. SI AU.
M ädan monde Engilbricht til Vårdborg fara,
Med myckit Folck ok storan Skara,
Norra Halland sampnar han samman i sänder,
The gingo honom alla til händer,
Nya Vardberg ey annat torde,
The lato honom in, ok honom väl forde. ci)
Til Vardborgz Slott reed han tha,
Ok bad Her Axel Pederson b) uth til sik gaa :
Her Axel giorde som han bad,
Ok gick til honom tha i stad,
Them emillan stod thet i Frid,
A mädan the taladis badin vid.
Engilbricht sporde honom tha,
Om han ville honom Husi t faa;
Her Axel svarade ney vid män, c )
Engilbricht i faan thet ey än:
The däktingade emillan them sva,
Thet skulde sva i goda staa,
L audit skulde Engilbricht lyda,
Her Axel intet Öfver them biuda;
Her Axel skulde hafva halff Skatt
Aff Vardbergz Lään, sva var thet sagdt,
Engilbrichtz Fougte skulle honom then fanga,
Ok sva i Fridi standa.
Mädan the däktingade för Vårdborg,
Tha kom Berman för Falckenborg,
V) H paroecia Lânghem Vestrogothiæ.
x) In paroecia Örby ejusdem provincial.
b) Thott de Lillö, novem filiorum in anna-
fibus hujus ævi celebrium pater. Cfr. Lagerbring
' • ’ '' • P- 9° 111 notis. Absalonem vocat Ericas
0 /«i, quod nomen Axelio in actis medii ævi est
Synonymon.
r ) V id män, vid Gud, svärja vid män, ju-.
KIMCHRÖXIKAN.
Med thet Folck han med sik haffde,
Ginstan uppa Husit kraffde.
Her Axel Åkeson d) hade thet tha,
Han svor han skulde thet aldrik faa;
Berman vredgadis tha fast,
Ok bad sitt Folck reda vara med hast,
tian ville storma til thet Fäste,
Sik redde hvar som han kunde bäste:
Om ena Natt tlie til Husit ginge,
Stora hugg the ther finge,
Manga döda Män ok saara,
The fiende them intet spara,
The kunde ther intet vinna thaj
Ther med ryckte the ther fraa.
Doch Iago the alle qvar ther fore,
Axel tok tha rädas sare,
Thet the skulde än en Storm vaga;
Ty lot han til Skippin draga,
Tok uth livat ther var inne,
Tände i Eld ok lot thet brinne.
Ok foor strax tädan i samma stund,
Slottet bran nider i grund.
Engilbricht monde fran Vardberg fara,
För Falkenborg möttes the tva Skara;
Tädan draga the ok til Halmstada,
The Byamän fruchtade för skada.
Tha Engilbricht kom för then Stad,
Byamän giorde som han had,
The öpn a sin Port ok loto them inrijda,
Meer än een Natt ville han ther ey bijda .
Tha the Skaninga fingo thet höra ,
The sik ganska starke göra,
The sampnade samman en storan Häär,
Til Lagaliolm e) foro ok lagdo sik ther;
The Iago uppa then södra sijda,
Engilbricht monde moot them rijda:
Pa bade sijdor vordo the öfverens sva,
Millan them skulle i goda staa,
Ok ther med giorde the en Frijd,
Millan Skane ok Sverik. f )
Ther giordes stark Breff uppa,
At Friden skulle standa sva,
Hoo then andra skada vilde göra,
I tolff vekor skulde Freden upsäyas föra;
The Svänske skullde then opsaya i Lund,
Med Breff ok Bud i samma stund,
The Danska säya upp i Vadstena,
Om the Friden ey halla mena.
Sidan the sva föreenta vara,
Engilbricht monde strax ath Sverike fara,
17.
rare per Dei viros, i. e. per illius Sanctos. Inde
asseverandi forma adhuc usitata: Nej men, jo
men. vid. Ihre Glossarium in voc. Men.
d) Lagerbring 1. c . appellat Åke Axelson,
qui vero hoc tempore vix floruit. Cfr. Tuneld,
p. 171. not.
e) Laholm, urbs Hallandiæ.
/) Codex 12 addit: i samma tid.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.