CHRÖNICÖN RHYTHMIC UM MAJUS,
7 *
Han drog tha til Romblaborg, Æ)
Her Otte Snaps kom thet til Sorg.
Berman sagde til honom tha,
Tu skalt mik thetta Slottet faa;
Her Otte svarade ther til,
Ingalund jak thet göra vil,
Förra skolen i mik död slaa,
Än i skolin Husit faa.
Bönderna svarade med vrede :
Vij viliom tik snart med Haret uthlede.
Bönderna bära fram Vasa l) ok Korga,
Som the ville storma, then Borga,
The gingo ther til full hände,
Ok tände Eld i ällä äiide*
Tha Her Otte thetta saä,
Han ropade högt ok sagde sva,
I staan mik för lijff ok sund, »;)
Jak gifver mik gärna i samma stund.
Bönder ville ju slaa honom ihäl,
Tha giorde Berman med honom väl,
Han lot honom sik fangen gifva,
Sva fick Her Otte Snaps med nöd lifva.'
Berman tädan til T rullaborg n) ryckte,
Henning von Lanken thet misstyckte;
The unté honom med sina Hafvor affgaa,
Sva fick han them Husit tha:
The brände thet nider i grund,
Ok foro til Pigxborg o) i samma stund,
Likervijs gick tha om the Fäste,
Som förra om the andra Näste, p)
Nu hörer aff then tridie Skaar,
Engilbricht sielff thera Höfvitzman var;
Han drog til Örabroo tha,
Ok föreentis med Kättilborg sva,
Han gaff honom tusende Mark,
Ok fick sva the Borg stark.
Ginstan foor han til Axevalla q)
Ok lot thet hardt bestalla;
Alla Västgötha stämpden til sik,
The komrao ok alle mannelijk,
Med Harnisk ok starka varia,
Sorn the meente Slottet förhäria:
Alla the honom ther hylle,
Ok giorde som han ville.
Til Her Anders Nilson talade han sva,
Then Danske Fougten uppa Slottet laa:
Jak siger tik uthan spott,
Tu skall faa mik thetta Slott.
Her Anders svarade han ville thet halla,
Thes hardare loth Engilbricht thet bestalla,
Thet giorde Her Anders stora sorg,
Han brände sik fran sina Förbovg.
Engilbricht lagde Erik Puke thära,
Thera Höfvitzman skulle han vära,
Ok med honom en storan Skara,
Ok bad them väl pa Fienden vara;
Han fick ther sielfver ey länger bijda,
Vthan skulde vijdare om Landit rijda.
Han sände uth Budh til Värmelanda,
Ok bad Almogen fasta standa;
The giorde som Engilbricht tyckte,
Eör Eedzholmen r) the strax ryckte:
Peder Ulffson thera Höfvitzman var,
Fougden heet Her Herman Gisebar,
Som Slottet haffde aff Konungen thära;
Han monde ey sielfver hemma vära.
Fougten' strax tha affgick,
Ok Peder Ulffson Husit fick;
The toko uth hvat ther var inne;
Ok tände i Eld ok lato thet brinne;
Ok foro sidan til ett annat Fäste,
Agnaholm r) heet thet Näste:
Her Anders Nilson hade ok thet,
Sammaled foro the ther med.
Tha var Her Anders uppa Axevallaj
Som Engilbricht lot förra bestalla;
Peder Ylffson ville tädan fara,
Til Dalaborg t) med all sin Skara,
Paine Jönson heet Fougten ther,
I Danmark han födder är.
Peder Vlffson bad sik Husit faa,
Paine sagde, han ville ey sva:
The bygde ther bade Skirma ok Skfafyo, «)
Ok sv oro at the ville Husit hafva,
Eller ther om alla stortå;
The lade sik hart för thera Porta,
Tre daga the ther läge,
Tha lyste them en Storm vage,
Manliga the til Husit gingo,
Döda ok saara Män the ther fingo;
Paine skiöt fast med Byssa ok Pijla,
The Bönder gafvo sik ther engin hvijla;
Förra haffde the alla dödin lijdit,
Än Slottet obrändt öfvergifvit.
The stickade Eeld a alla sijda,
Tha tänkte Paine han skulle dödin lijda,'
Han ropade högt i samma stund,
Ok bad sik staa för Lijff ok Sund.
Bönderna ville han ändlika slaa,
Peder Ulffson grepen ok räddaden sva,
Alt thet han atte monde the faa.
Sidan the Bönder tädan fara,
Hvar
A) Dimidio milliaris Junecopia distans.
Z) Fasciner, fasciculi virgultorum, unde fa-
miliæ hoc nomine illustris petita insignia.
m ) Välfärd, incolumitas.
n) In territorio Kongahärad Smolandiæ 8C
paroecia Nykyrka. _ .
o) In territorio Sunnerbo ejusdem provmcise
& paroecia Annersta.
‘ p ) Merito nidos, nästen, appellat Chromcon
nostrum. Pleraque enim hæc castra lignea fuere.'
q) Juxta Varnhem in Vestrogothia.
r ) Prope catarractas Trollhättan.
s) Ubi fluvius Gullspâng lacui Vsenern il-
labitur.
t) In paroecia Bolstad ad prædium Kambol.
u) Bröstvärn, testudo, instrumentum belli—
cum, in obsidionibus adhibitum. Codices ia, i5
habent Shvagha.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.