7 °
XXXIÏ
STORA RïMCHRONIKAK-
Engilbricht hade thet ey giordt,
Hade han ey för sanna spordt,
At Rijkzens Radh i Vadstena vore,
The tha tijt aff Danmark fore.
Engilbricht reed tijt uthan dvala
Ok bad them komma ved sik tala,
Han mälte, i skolen nu alla vid Rijket blifva,
Om i vilien länger lifva;
Mik är nu sva til sinne,
Rijksens Frijheet viliom vij ater vinne:
The Herra sagde thet ey vilia,
The ville sik förre fr an Konungen skilia.
Engilbricht bad them Konungen tilskrifva,
At the ey länger med honom blifva,
Mädan han hafver ider orätt giordt,
Som mange gode Män b) hafva spordt.
The sagde ney med en hast,
Han grep them strax vid Halsen fast:
Först tha grep han Biskop Knut c)
Ok ville honom draga til Almogen uth;
Biskop Sigge aff Skara d)
Han monde sammaledis fara;
Biskop Thomas aff Strängnäs e)
Han var och i nöden, till thess
At han monde the andra alla faa.
Sidan bade the honom alla sva,
At han ville them unna lifva,
The ville sik gärna fangne gifva.
Han svoor the skulle strax med Rijkit halla,
Om the ville thera Lijff behalla,
The lofvade ok svoro alle thet
The ville blifva vid Sverikis Rätt.
Engilbricht lot skrifva tha
Ett Breff som lydde sva:
At alla the som voro i Vadstena
Ther voro alla öfvereena,
Konungen skulle til theras tiRniste ey fly,
The vilde niuta thera Lagh all frij,
Manskap ok tiänist sagde the honom opp,
Han skulde hafva til them intet hopp,
För then Orätt alt Rijket var skedt,
Ok the haffde opta för honom tedt;
Thet skulde the alla besigla tha,
Engilbricht lot Konungen Brefvit faa.
Engilbricht reed sidan aff Vadsteen,
Ok strax til Ringxstadaholm igen.
Han haffde förra sva bestält,
Ok Höfvitzmän i Hären befält,
At ingen skulde vid fienden tala,
Thet tyckte fiendan vara qvala ; f)
The vore fast i Hären tyste,
Ok bygde doch hvat them lyste.
Tha han kom ater i then Häär,
Var then Flotte fullbygder ther,
Engilbricht tha storma vilde,
l ) Codex 4. Dandemän,
c) Boson Natt och Dag, Lincopensis Episcopus,
ti) Uddsson de Vinstorp.
«■) Lager bring , T. IV. p. 345.
Hendrik Styke gaff sik tha ilte.
Än kraffde Engilbricht Slottit tha,
Styken svarade, han skulde thet faa,
Vilien i göra med mik sva,
Jak maa med mina Hafvor affgaa.
Vilt tu Konungen öfvergifva,
Ok stadelika med troo vid Rijket blifva,
Tina Hafvor maa tu behalla tha,
Ok lät mik genstan Slottet faa.
Styken giorde som Engilbricht bad,
Ok fick honom Slottet i stad,
Han bar sidan aff Husit hvat han ville,
Ingen matte honom thet förspille.
Engilbricht fick en Riddare thet Fäste,
Han trodde honom ther til bäste,
Ty han var en aff Rijksens Rada,
Han bad honom hielpa Rijket aff vada.
Sidan drog han för Stäkeborg,
Valen fick ater hiertans Sorg;
Engilbricht sände ginstan tha,
Ok bad honom uth til sik gaaT
Valen ey annat torde,
Som Engilbricht bad hän giorde;
Engilbricht tha Valen bad,
At faa sik Slottet strax i stad:
Magorn vij med vare Hafvor affgaa,
Jak vil eder gärna Husit faa.
Thet gick tha som Engilbricht vilde ,
Valen han vid Slottet skilde.
Sidan fick han thet Biskop Knute,
Ok bad lata Konungen st aa uthe,
Ok bad honom thet väl, förvara.
Sidan monde han til Suderköping fara,
Ok kallade samman Östgötha alla,
Ok bad them trolika med Rijket halla.
The gingo honom alle tilhanda,
Ok iofvade honom lydnö standa :
The giorde ther tree skara,
Then ena skulde til Stäkeholm g) fara,
Jusse Nilson heet thera Höfvitzmän,
Strax ath Tiust h) tha drog han;
Tha the kommo Stäkholra när,
Lage Rödz Svena grepo the ther,
Sva heet then Fougte Stäkeholm hade,
Vppa alla sijdor the thet belade:
I sex Vekor Iago the ther före,
Ok loto stora Flotta göre,
Ok stormade til Huset ett sinne,
Ok kunde doch ey myckit vinne.
Sidan vordo the eens sva,
Til Mortensmässo i) i frijd staa,
Engin skulde annan skade,
Ther med Svänske fraa Slottet lade.
Nu maan i höra aff then andra skara,
Herman Berman skulde Höfvitzmän vara,
Han
f) Besvärligt, incommodum.
g) Castrum prope hodiernain urbem Västervik.
h) Territoria Smolandiæ.
i) Die ii Novembris.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.