CHRONICON RHYTHMICUM MAJUS
Joaii Polckeson fick Fästit th&,
Til Erik Pukes hand hult han thet sva,
Tha Puken haffde sva bestält,
Ok them then Hären befält,
Flan reed strax a thet sinne,
Tijt han kunde Engilbricht finne,
Tha Rekona k) thet förnomme,
At Dalakarna fingo tolkin fromme, /)
The sampnadis alla i en skara
Ok ville sva til Gripzholm fara;
Then omilde Fougten vilde the gäste j
Ok draga honom uthaff thet Fäste.
Tha han fick thet at veta,
Hartvik Flög monde han lieeta,
Tha lot han i Skippin bära
Alt thet uppa Ilusit monde vara.
Ok lot sik hastelika tädan lijda,
The Bonder torde han ey bijda;
Tha han hade uthe thet bäste,
Tha tände han Eld uthi thet Fäste,
Han var rädder som en Hara,
Full snart lot han til Stockholms fara.
Hvar var tha hans döla sinne, m)
Han loth sins Herra Slott sva brinne?
Then äter ey med troo sins Herra bröd,
Som sva bränner hans slott i glöd.
Engilbricht drog med sin Häär
In för Stockholm ok lagde sik ther,
Hart innan för Norrabroo, n)
Ok ville gärna i Stockholm boo.
En Fougte var uppa Stockholm tha,
Hans Kröpelin o) han heet sva,
Engilbricht honom Budh sände,
Ok ville med honom ände.
Hanis giorde som Engilbricht bad,
Ok gick uth til honom i stad, p)
Doch var thet förra förvarat sva,
Thet engin skulle annan omaka tha,
Hvaske med Gärainga eller med Orde;
Engilbricht Hanis strax athsporde,
Om han honom Stockholm fa ville?
Hanis svarade ney ther til :
Jak maa med ära ey göra sva,
Konung Erik vil jak thet ater faa.
Tha taladis the sva länge vid,
Ok föreentis sva omsid, q)
At the lofvade hvar annan förvissa
En Frijd in til Mortensmissa, r)
Engin skulle annan skada göra,
if) Recarli, utriusque territorii Norra & Sö
dra Ticka ma in Sudermannia incolæ. Codices i.
■4. Reekbcna, quos secutus Ericus Ol
/) Lycka, fortuna.
m) Inde Dolsk, vafer, vel Dålig, pusillanimus.
n) Ericas Olai habet in Brunkeberg.
o) Cfr. de illo v. Stiernman ,11'otd. Mirmep. 11.
jj) Strax, illico.
q) Nos dicimus: omsider, tandem.
r) Die n Novembris.
s) Kunde, posset.
Sq
The skildes ath, som i magin höral
The Bönder monde Hanis tacka,
Moot Rätt loth han them ey beskatta J
Han giorde them Nade hvar han maa, s)
The andra Fugta giorde ey sva,
 hvar han hörde nakra träta,
Gärna skilde han them ath med rätta:
Thet löner honom Gud som väl förmå;
Ingilbricht foor tädan tha,
Han lot sik lijda til Örabroo,
Ther giorde han Kätlilborg t) oroo
Ok lagde sik i Förborgen för then Porîj
Han räddis Kättilborg icke stort.
Sidan daktingade the sva,
I sex Veckor skulle thet i Frijd staa,
Tha skulle Fougten aff ganga,
Ok Engilbricht Slottet fanga,
Vorde thet thess förinnan ey undsätt,
Thet vart sva stadelika med Eedom jätt.
Engilbricht loth tädan hasta,
Til Nyköpung reed han fasta,
Han lade sik hart vid then Borg,
Thet giorde Albricht u) Styke sorg j
Sva beet then Slottet haffde,
Engilbricht Husit aff honom kraffde.
The daktingade ther sammaledes svo
Som the giorde för Orebroo;
Starka borga Styken sätte,
At halla thet han Engilbricht jätte.
Ginstan Engilbricht tädan reed,
Til Ringstadaholm v) then ginaste leed,
Ok g aff sik förra engin roo,
Han satte sina Skirma x) hart före then Broo,
Thet hade Henrich Styke y) litet trodt,
At Engilbricht haffde tordt thet giordt.
Engilbricht talar til Styken tha,
Ok bad sik ginstan Slottet faa;
Styken svarade med stoort förtreet,
Tu faar thet ey, huru jak thet veet:
Engilbricht svor at innan siti daga,
Tha vil jak tik med Haarit uthdraga,
Strax lot han en Flotta byggia,
At han skulle för Slottit liggia,
Vppa then Flotta ett Barfrid slogt, z)
Thet var väl fäm Ruma högt,
Tha Styken thet Barfridet saa,
Stora fara fick han tha,
The ramade tha uthi ett Lag,
Thet skulle staa fem daga i Dag; a)
En-
t ) Matthias Kätelberg, Subpræfeûus Achatii
Axelii Tott. v. Stiernman 1. c. p. i46.
u) Codex i. Engelbrecht.
v) In insula fluvii Motala, quadrante milli-
aris Norcopia distans.
x) Skanskorg, pluteus, tegmen contra ictus.
y) Alberti fräter. Ambo piratse & Megapo-
litani. .
z) Torn med 5 våningar, Turns hgnea quia-
eue tabulata habens.
a) Stilleständ, quinque dierum mducjse,
II. 18 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.