68
XXXII* STORA RIMCHRÔNIKAN.
Ok manga goda Män flere,
Ingilbricht talar tha til there:
I skolen alla följa mik,
I Rijksens tienist sannerlik,
Ok viliom vij niuta Rijksens Rätt ,
Eller ok dräpas alle slätt.
Hvar ey vil följa ok när mik blifva,
Thera Godz vil jak til sköflingz gifva,
Ok än them dräpa far v) jak them spordt,
Vthan the rymma aff Rijket bort.
The gode Män tha alle svara,
Vij viliom gärna med ider fara,
Ok fölia ider med trolika acht,
Ok hielpa Rijket med alla macht:
Sva sare x) som Bönder voro förtrychte,
Sva varom vij fran frijheet lyckte.
Om morgonen anammade Engilbricht thet fäste,
Ok keeste y ) thet för thet bäste,
Her Nils Göstalfson skulle thet anamma,
Ok Rijksens bäste ther med ramma, z)
The haffde ther ey länger dvala,
Tädan foro the ok til Vpsala,
Alla Vplänninga stämde Engilbricht för sik;
Thet maa man säya sannerlik,
Ther kom samman sva stoor en Häär,
Som alle sagde som ther varo när.
Han kallade theni ther alla tilhopa,
Högt monde han öfver Hären ropa
Ok sagde til them alle tha:
Käre Vänner i skolen förstaa,
Jak hafver sva opta spordt,
Huru Fougta hafva ider orätt giordt,
Sva skedde the fattiga Bönder i Dala,
Thera Fougte giorde them inyckin qvala,
Ok thet är all meena Rijkzens kära, o)
Ty äre vij kompne hära:
Aff ider viliom vij hafva tröst,
Huru Rijket varder aff Traldom löst,
Vilien i stadelik med oss blifva,
The omilda Fougta viliom vij fördrifva.
Alle svarede honom tha,
Gudh löne ider at i vilien sva ;
Vij viliom stadelika med ider halla,
Mädan Gudh miner lijff ok valla, b)
Ok viliom ther innan intet spara,
Hvart i oss biuda viliom vij fara:
Nogh är thet sant som i hafven spordt,
Fougta hafva oss stoor orätt giordt,
Opta är thet för Konungen tedt,
Doch är ther ingen Rätt för skedt.
Tha matte man höra jämmers kära,
v) Forte: hvar, ubicunque.
x) Svära, graviter.
}’) Kesa, utvälja, eligere. SenSus est: Illivi
rum optimum præfecit.
z) Befordra, intendere, promovere.
c) Hela rikets klagomål, totius regni gravamen.
b) Välde, magt, potestas.
c) Regera, imperitare.
d) Prope urbem hodiernam Wasa, castrum.
«) Commune hoc plui’ibus cognomen his tem-
Som alla mena haffde thara ,
The voro ther sampnade aff alla Landa,
Hvar kärde ther sin skada ok vanda.
Med Bönderna giorde Engilbricht nade tha,
Tredingen aff Skatten lot han affslaa,
Sidan haffde han sin Breff ospara,
Ok bod hvar man til sik fara;
Hvar ey med honom halla ville,
Hans Lijff ok Godz ville han förspille.
Til Norrabottn han tha Breff sänder,
At antvarda Erik Puka i händer,
Ok bad honom stadelika med sik halla,
All Norland unte han honom valla, r)
Tha Erik Puke thet hörde,
Gärna han thet giorde,
Korssholm d) haffde han tha inne
Pa Her Nils vägna a thet sinne.
Ginstan sampnade Erik sik en Häär,
Med Helsingia ok the som bodde ther,
Han satte them en Höfvitzman,
Eleff Diekn e) sva heet han;
För Faxaholm f) the strax ryckte,
Ther fingo the then lycke,
The fingo thet Slott i samma stund,
Ok brände thet strax nider i grund.
Än reste han en annan Häär,
Med Österlänningomg) och the som bodde ther;
Han satte them en Höfvitzman ,
Joan Folkeson sva heet han:
Thesse foro til Aaland,
Ther gick them väl i hand :
Alla Alänninga han sammankallade,
Kastellaholm han strax bestallade,
Thet Slottet hade i thet sinne
Frv Yda, en uthländsk Qvinne, Å)
Bätter Konungen henne trodde,
Än nakon then i Sverike bodde.
Thet var nu Svenskom til spott,
At Qvinna skulle rada Rijksens Slott,
Then F ougte thet aff henne hade,
Tha the Svenske thet belade,
Otto Pouvisk sva heet han,
Stort at tala han val kan:
Förra lot han engin vara sin lijke,
För tree meente han ecke vijke,
Genstan han saa ther the Finne,
Han räddis the ville Slottit vinne,
För Handbuga ok Hudzskoo, i)
Torde han ey halla Slottet tho,
Han bad för Gudz skull unna sik lifva,
Hau ville them gärna Slottit gifva.
Joan
poribus.
j) Castrum Helsingiæ baud procul ab bodi
erna urbe Söderhamn. Castri hujus demolitio-
nem célébrât vetusta cantilena ap. Taneld, p. 119.
g) Ostrobothnienses indicat auctor.
h ) Filia Henning! Königsmark SC Benedicti
Pogewiscli conjux. v. Coenotaphium ejus in Tem-
plo Moiiasterii Vadstenensis.
i) Illud arcum minorem Ihre interpretatur:
hoc plane praeterit.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.