CHRONICON RHYTHMIC UM MAJUS.

The skrifva tliet tha Konungen til,
För sanna jak thet sigia vill,
At the haffde rausakit Åxendit sva,
Vppa Jösse Erikson monde orätten sta:
Konungen vilde thet litet säita, Ii)
Ok öfver Jösse Erikson ingaledis rätta.
The Bönder gingo tha tilsamman ,
Thet gick them alt afF gamman, i )
Förr än the vilde länger tola the nöd,
Förr vilde the sik lata slaa til död.
The raddis vid ok sagde sva,
Vij vilioni oss en Hö; vitzman iäa;
The Bönder o!v sva giorde,
Sva vijda man thet sporde, k)
The keeste tiia til Höfvitzman
Engilbrieht, siger jak försan:
Ok vordo tha til rada sva,
The vilie Man afF Huse gaa,
Ok började then Hären om en Höst,
Ok hoppades varda thera qvijda löst.
Til Yästerars the tha gaa,
Jösse Erikson behagade thet illa, /)
HafFde Rijksens Radh ey varit,
Han ha ill Se tha illa farit.
Tha vände the Bönder ater tilbaka,
Sva bleiF han än tha med maka; «A
Doch svoro the Bönder som i ma a höra,
Jösse Erikson ville the ey mera Skatt göra:
Han vilde doch ey ater vända-,
Skatten vilden än afF them hända.
Ther näst om Midfasta, n)
The Bönder ater till Västerars hasta,
The sampnades alla uthi en skara,
Til Västerars ville the fara,
Jösse Erikson nieente the gästa,
The lagde sik hart för thet Fäste;
HafFde Rijkzens Radh thet tha ey giordt,
För sanna haffde man thet spordt,
Thet Slottet vilde the bränna i grund,
Rijksens Radh fogde thet annörlund:
GrefVe Hanis o) skulde Slottet faa,
Ok Jösse Erikson ther afF gaa,
Ther med skulle Bönderne hem fara,
Jösse Erikson skulle ey thera F ougte vara.
Melchior Giordson p) fick tha thet Fäste,
Grefven trodde honom tha bäste.
Bönderne i Dalana vänte tijdender faa,
At Rätten skulle öfver Jösse Erikson gaa;
h ) Agfa, curare.
i) Utan skämt, serio, sine Judo.
h) Codex 12 : Engilbriclit Höfivitzman:
För Sveriges alnu>j:es tvång mai'gl'all
Och stor nöd Weff jag til hoHVesnran raid.,
Kong Eric tvingade riiket så sara
Med mon ga olaga och skather svåra,
Han varnade riket nved alle macht
Hans foglhar väre onde, som förra är sakt.
Jag latt ahnoghen til Y esteras ga, - - -
Z) Codex i 5 : Illa tha.
rtt) Mak, beqvämlighet, commoditas. un de
Omak, inconnnodum.
§7
Tha the för Sanning sporde,
At Konungen thet ey giorde,
Tha räddis the som them var sagt,
At Konungen hade i fulla acht,
Them en värre Fougte at faa,
Ty the ater afF stadh gaa;
För Borganäs q) konnno the samman,
Thet var thera allvar ok ey gamman,
The vunno thet Slott ok brandit i grund,
Ok drogo sva tädan i samma stund :
Om Sancte Johannis dag r) thet skedde,
At the then manheet betedde.
Tha yppades Vthlänska Fougta vanda.
The kommo nider i V äsmannalande;
Tha Her Johan Vale s) thet sporde.
At Bönder lör Köpungz Fäste torde.
Han bad hämpta sina Häste,
Ok torde ey bijda uppa thet Fäste,
Han rände fast til Sfekeborg,
Med mycken qvijda ok mycken sorg,
Ok m ernte thet byggia sva,
At Engilbrieht skulde thet aldrik faa.
För Köpung lot Engilbrieht draga,
Ok ville för Rijket lifvit vaga,
Kan vann thet Huus i samma stund,
Ok brandit strax nider i grund.
Sidan lot han samman kalia
Väsmanna ok sporde them alla,
Om the ville med honom blifya,
Ok hielpa uthläsdska Fogata fördrifva?
Epter Gudz B yrd Fiortonhundrade Aar.
Trettijo uppa tridie thet var :
Han lofvade them hielpa afF vanda,
The gingo honom alla til handa.
Til Frijborna sände han ok Breffk
Ok allom them sva tilskrefF,
Hvar honom ey ville i Yästerars möta
Hans Tu jfT ok Godz lot han höta. t)
Nu loth Engilbrieht tädan fara,
Til Yästerars at vara;
Tha han kom Y ästerars när,
Melchior mötte honom ther:
Engilbrieht sagde til honom tha,
Tu skal mik strax Yästerars faa:
Han svarade : Y aren mik ey sva harda,
I Morgon vil jak thet ider antvarda.
Om samma Apton til Engilbrieht kom,
En Riddare heel Her Niis GöstafFson, «)
Ok
n) Die 29 Martii.
0) Jahaimes de Eberslein, Pomeranus vel Li-
thuanus. Ctr .Lagerbring, p. 77. 278. Uxor Er-
mengärd Bylow.
p) Giördze appell:) t En eux Otal. Pater Cordt
Gyrze cum R. Erico Pomérano venit in Sveciam.
v. Stiernman , p ?2.
q) In insula Alb’s Dalki prope diversörinm
Gradö in paroecia Hedemorensi Dalecarlise.
r) Die 24 Junii.
s) Italum fuisse saspicatur Lagerbring , p. 78,
r) Hota, min ari. _
a) De Rossvick, pater Er ici Puke.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.