66
XXXII. STORA RIMCHRÔNIKAN.
Bonden skulle ju oka til,
Å madan Fougden hafva vil;
Thet giorde the bönder mera oroo,
The mätte them fran bade Oxa ok Koo,
Kläder, Ketzla ok Gryta,
Liten Rätt monde de niuta:
The mätte för ena Mark, thet som värdt
var tree,
Thet giorde the fattiga Bönder vee.
Fougterna lato Bönderna taga,
Stockade ok trugade them moot thera Laga,
The gripu them i thera Garde,
A Kyrkio eller Tingzväg them ey sparde,
The skattade aff them livad the ville,
Ok foro med them sva jämmerliga ille.
Til Konungen the Bönder gingo,
Liten Nade the ther fiago,
The loto honom förstauda,
Huru F ougtena giorde them vanda;
The sagdo ok honom uppenbara,
At Skatten var them alt för svaara,
För Gudz skuld bodo the han sva rada,
At the fingo bättre nada:
The karde för honom thet them var giordt,
Som i hafven förra hördt;
Mycket värre foro the försann,
Ån man nu skrifva kan.
10. BNGEZ.BREK TS UPRESiTtS G. REBELLIO EX-
GELBRECTI.
e Fattiga Bönder i Dala boo, a)
Thera Fougta giorde them stoor oroo,
Han lot them sva saara plaga,
Ok skattade them aff livad the asra:
Han lot them b) i Röök upphängia,
Sva sara lot han them trängia,
Thera Qvinnor lot han ther med plaga,
The späntes för Höölass ok skulle draga,
Them giordes ther med sva stoor nöd,
The födde strax Barn som varo död.
Mycken meer orätt han them giorde,
Hvar ther grannelika epter sporde:
The Bönder gingo alle til rade,
För Konungen the kära sin skade;
Engilbricht c) skulle thera Årende värfva,
Huru Fougten monde them förderfva,
The hade thet opta förra kärt ,
Fougtarna höllo thet för intet värdt.
Jösse Erickson d) heet then som Fougte var,
Han the Bönder haffde ospaar,
c) Auctor continuationis hujns hactenus js-
junus ab hoc tempore plemis & ampius in suis nar-
rationibus.
b) Ericas Olai , qui habet: viros quinque in
fumo suspenderat, videtur mus fuisse Codice, in
quo extabat : han lät fem.
c) Engelbertus Engelberti filins nobilis mon-
tanus, Cuprimonti seu Fahlunse in Dalecarlia ha-
bitans. v. Lasten. ring, T. IV p. 74 & Tuneld, En
gelbrecht Engelbrechtsous Historia, p. 76.
Som Aknogen bad monde Engilbricht göra,
Ok thera K äramal lot Konungen höra.
Han talade til honom ok sagde sva:
The fattiga Bönder i Dala boo,
The bidia ider för Guds vilja,
At i Jösse Erikson fran them skilja,
Han hafver them myckin orätt giordt,
Som i hafven opta spordt;
För än the lijda länger then vanda,
FÖrra the fran Arfva ok egit ganga,
The vilia nu häller lijda död,
Ån lifva länger i tholka nöd.
Ån sagde Engilbricht then gode Man,
Herre, Almogens kära hon är sann,
Ther uppa thör jak vadia min Hals,
At then Kära är.uthan fals;
I eder Torn ok Järn later mik bevara,
Ok later Jösse Erikson hijt at fara,
Ok later oss komma i Rätten samman,
Thet beder jak ider urban gamman, é)
Vinder jak ok anaa jak rada,
Jak vil honom hängia ufchan nada,
Hafver jak orätt ok fmdz thet sva,
Läter samma Rätt öfver mik g aa.
Konungen svarade tha ther til:
För Sanning jak sigia vil,
Tu hafver nogh högt budit til rätta,
Om the Saker i om trätta ;
Rijksens Raclh skaf ider athskilja
Later ider alhnöya, thet är vann f) vilja.
Engelbrickt giorde som Konungen badh,
Reed hem ait the t han gath,
Konungen skreff til Rijksens Rada,
I faren til Dala ok hören then Önada,
I skilien them afh om thera träta,
Jösse Erikson hielper ju til rätta:
Kan ok orätten pa honom raka,
I skrifven oss thet ater tillbaka.
Rijksens Radh giorde livad Konungen böd ,
The rijdu i Dala ok hörde then nöd,
Allmogen lät them thet förstanda,
Huru Jösse Erikson giorde them vanda;
The ransakade thet Ärende fullgrant,
Thet Almogen kärde thet rar sant.
Thet löste Almogen doch intet vätta,
Radit matte them ey hielpa til rätta,
Ther giorde livar ä som lian torde
Epter Rijkzens Radh the ey sporde ;
Konungen lydde ey stort thera radh,
Ty hölles the för spott ok hadh. g)
The
d) Daims de Asdal paroecia Jutlandiae. Fata
illustrant v. Stiernman, Hold. M. p. 171. Läser -
brins p. 70 & Tuneld , p. 66. Conjux ffrigitta Ul-
fonis .psi supervixit, ut videre est ex Testamento
ejus de anno 1 435 , ap. Örnhielm Dipioinatar. Mscr.
Tom. IX. p. 160, ex quo corrigendi v. Stiernman
8 i Tuneld.
e) Svek, förställning, siraulatio.
/) Våran, var, nostra.
g) Atlöje, ludibrium.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.