64
XXXII. STORA
RXMCHRONIKAN.
Til Sverike sände laan tha Breff,
The Svenske skulle än alla rede vara,
Ok ather i hans uthbodh fara.
Thera Landboo skulle them ater spijsa.
The hade ey mang Aar tiles lijsa;
The redde sik med Kogga ok Hoick,
Ther til sva myckit ärligit Folck,
Myckin Spijssning the med sik hade,
Tha the aff Sverike lade.
The siglade til Konungen a Köpmannahampn ©)
Ok fingo ther skada ok intet gaga ;
The lago ther alla en Sommar,
Rijket thet platt intet frommer , p)
The förtärde thera Spijssning mädan hon räckte ;
Tha hon them ey länger kläckte, q)
Til Konungen the tha ganga,
Ok beddes mera Spijssning fanga:
Ey ville han spijsa them,
Ok ey lofva fara hem;
Hamisk ok Kläde the ther förtärde,
Hunger ok Törst them thet lärde:
Tha the hafde intet igen,
Ther med luppo somma blotta hem,
Sva monde them opta viderfara,
Ty monde Svenske fattige vara.
Nu magen i höra huru them gick,
The ther lago med thera Skipp,
Konungen gaff them lo ff omsider,
Thet var om Sancte Michels tijder,
Vthaff Köpmanhampn the tha fara,
Ok ville gärna hemma vara;
The ladis vid Drakör i Öresund,
The fingo ther nöd sva margelund,
Ther växte Storm och myckit väder,
The Svanske matte ey thes bäder,
Thera Skipp ther mästadeel förginge,
Sva storan skada the ther finge:
Somme kommo för Barsebäck, r) i strand,
Ok somme drefvo afittorstadz i land,
Somme huggo uth thera Mast,
Ok somme Skipp all sunder brast;
Vppa Saltholmen kommo somme med nöd,
The hade ther livaske Oöl eller Bröd.
Drotning Philippa giorde med them väl,
Hon sände med them tha Maat ok Ööl,
Ok lot them med Skipp inhämpta,
Konungsens hielp torpte the ey vänta:
The miste Ifarnisk ok Kläder thera,
Opta the thet för Konungen kära,
Thet kunde them intet förslaa,
Skadagäld the ey aff honom faa.
Somme sik tha Spiissning ville köpa,
o) Köpenhamn, Hafnia.
pj Gagnar, prodest.
lig, tilräcklig, sufficiens.
r) Prædium Scaniæ.
a Codex id:
Ther nest eppther wid Jwla skedde
Drottningen sik til Swerigis redde. Con-
Ok somme ater til Sverigis löpa;
Hvar foor hem som han kunde bäst,
Somme til Foot, ok Somme til Häst.
l4. KONUNGENS ORÄTTVISA EFTER UR. PHÏ
kippas död. regis injustitia post mor
TEM B.EGINÆ PHIEIPPÆ.
Ther näst epter Vid Juia tijd,
Drotning Philippa til Sverikis reed, a)
Tha hon til Vastena kom,
Ther doo den ädle Förstinna from;
Henna Lijk the ther begrafva,
Ok bade Gudh henne Siäl hafva.
Epter Gudz Byrd Fiortonhundrade Aar
Trettijo, a trettonde Natt Jula thet var. b)
Aldrik hon nakot Barn fick,
För äri hon aff Verldina gick.
Sidan skämpde Konungen epter sin vfije
Een hennes Möö lieet Cecilia, ,
Ok hade henne uppenbar,
Som hon hans ächta Hustru var,
 mädan the baden lifva,
Om tolka skam nionde han ey gifva.
An monde i meer förstanda,
Alf Svänske Manna vanda,
HurU tliem giordes Orätt,
Doch rar them annat i Éeden fdtt: c)
När som bulles Rafista Tinge,
Konungzeiïs Breff Her rana finge,
At the skulle ey öfiver Cronona döma ,
Sva monde han then Eeden glöma,
Han halfde svorit them sva slätt,
At halla vid Sverigis Ratt.
Sva monde han thet pafinna,
Aff Frälsi t ville han thera Godz vinna,
Ok intet unte lian them ater faa,
Ther the halfde fullan Rätt uppa.
Ett magen i förstanda här,
Svänske manna störste käär ; dj
Sverikis Rijke fick han fritt,
Tha ville han thet hafva sva flytt,
Hans Ärfva skulle Rijket behalla,
Thet meente han ther med valla,
All the Slott han frän sik fick,
Slotzlofven jo sva tilgick:
Hertog Buggasleff e) skulle Slottert faa,
Om Konungen sielfver dödde fraa.
Kunde Döden them bada fördrifva,
Rijket skulle a under Grijpen f ) blifya,
Ty förtryckte han the Svänske sva
The skulle ey hafva macht moot staa.

ter Lagerbring, T. IV. p. 68.
b) Die 6 Januarii i45o.
c) Lofvadt, promissum.
d) Klagomal, querelas.
f) Bogislaus fX Dux Pomeranlæ, filius Du
els Bogislai V III, patrui R. Erici. Las tr brine ,
T. IV. p. 7. ~
j) Gryphus, insigne Ducatus Pomeraniæ.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.