CHRON1C0N RHYTHMICUM
MAJUS*
63
Han ville them ey undsatta.
The Svenske skulle altijd uthfara,
Ok Vthlandske Fogata skulle hemma vara;
The Svenske voro opta grepne til tanga,
Hertogen c) hölt them mang Aar i tvanga,
Konungen ville them ey lösa göra,
Sva gick them man maa höra :
The lupo uth ok inn som fanta, d )
Vthländske fingo thera Godz til panta,
Sielfve skulle the Kost ok Fängelse betala,
Thet var Jämmer ok mycken qvala.
Fogderne illa med theras Landboo fara, e)
Opta the thet för Konungen kära,
Ingen Boot villen ther a föra,
Vtan städde them mera orätt göra.
Hvar Kiöpmän epter sin bärning fara,
Hans Fetalie f) lot han them ey spara,
The toko fran them Godz ok Skippe,
Med nöd the ined Lifvet slippe:
Ån vore manga kastade öfver borde,
Konungen ther epter ey sporde.
The giorde Köpmän mera vanda,
Hvar Väder ok storm dreff them til Landa,
At theras Skipp sönderbryta,
AfF theras Godz the intet niuta,
Fogderna thet altsammans taka;
Städerna g) thet opta för Konungen klaga,
The kunde dock ingen ratt faa,
Ty vordo the öfverena sva,
At the ville sik heller värja,
Ån loto sik sva förhäria.
The skrifvo Konung Erik til tha,
At göra hans skada hvar the förmaa.
Konungen fick the Breff förstanda,
Han sände budh om alla sina landa,
Sitt Folck lot han uthstämpna,
Thet mästa han hade ämpna. h )
Han skreff Almogen ok sva til,
En stoor Skatt aff them halva vil,
Thet plägade altijd sva förre vara,
Å när the Svenske skulle uthfara,
Thera egna Landboo skulle them mast foda,
Ther xned monde han alt ftijket föröda.
Han halp them intet aff sin Skatt,
Hvaske til Dryck eller Maat.
Tha the Svenske hans vilje höra,’
Raskeliga the ther epter göra,
The foro ä i) tijt han ville,
Han lönte doch them thet ille.
The Städer samka samman sin Skara,
c) Henricus, Cornes Holsatiæ. Las er brine ,
T. IV. P. 65.
d) Drängar, famuli.
Codices 11 . i5.
Medan the i Konungs resa vore,
Fogderne illa ~
/) Codex i4. Fetalie brodher, Kapare, pi-
rätcG» _ -,
g) Hansestäderna, villæ Hanseaticæ, Lybecfc
& Hamburg.
I Öresund the tha fara,
Konungens macht them sva mötte,
r .I lie Städer thet litet bötte;
'Ihe slogo them äff sva mycket Folck,
Ok fingo sva mangen Kogg ok Hoick: F
S'äderna fingo svadana skada tha,
S örre monde the aldrik faa.
Svenske voro med i then Skara,
Oregers Magnuson /) thera Höfvitzman vara;
.Aff Sverike fölgde honom mang god Man,
Thet maa man säya försann,
The sökte the Lybske med stoor Mandom,
Sva pläga the ädla Halade* 1 from.
Tyske kommo för them i nöd,
Man gen Garp m ) slogo the til död.
The Tyske sampnade sik til samman,
Thet gick the Svänske ey alt aff gamman
The Tyske them tha grijpa ok slaa,
Ingen undsättning kunde the fka :
The Svenske lijdu ther stora nöd,
Mang god Man bleff ther död ;
The ther lifvandes matte blifva ,
Skulle sik til fimga gifva.
The Lybske vifie ey läogcr bijda,
Til Lybeka lato tbe sik lijda,
The Svenske tijt med sik förde,
Stora pijna tliem ther giorde;
The satte them i Torn ck Stocka,
Hardelika the them Blocka,
I Ti je Aar the fangne varo,
Opta the til Konungen foro,
The bado han opta ok tijdt,
At göra thera Fängelse qvitt;
Stundom ville han them ey höra,
Ok aldrig thera Fängilse qvitt at göra,
The skulle sielfve lösa sik,
Eller blifva Fangar evinnerlik:
Sielfve skulle the ok betala thera Kost,
Thet var them Jämmer ok ingen Lost;
Stundom fingo the Ioff hem fara,
Ty the ther mycket skylloge vare:
Fäderne ok Möderne satte the i pant,
Tha rönta the thet vara sant.
Tha the med thera beskattning uthfore,
Konungens Fetalia ra) för them vore,
The togo tha alt thet the haffde;
Opta the thet för Konungen klagde,
Thet kunde them intet förslaa,
The kunde ey thes mera rätt faa.
Nagre stund epter Konungen skreff,
Til
h) Magt, råd, potis erat.
i) A, altid, semper.
k) Navigiorum genera, quorum prius last-
dragare, naves onerarias; posterius majores de
signare videtur.
l ) Lämä, de Arnö & Grönsö, Eques &Regm
Senator. Uggla RådsLängd, P. 5. p. 42.
ni) Tysk, Germanus.
n) Fetaliebröder, Vitaliani.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.