62 
XXXII. «TORA RIMCHRÔNIKAN. 
Holstaland vinna var hans acht, 
Intet han ther skaffa formatte, 
Vthan then manligste Riddare han atte 
Lot han halsshugga ther, 
Drottning Margareta tliet saara käär, () 
Her Abram /) then Riddare monde heeta ; 
Länge skal man tholken leeta, 
Som är sva vijs ok sva rijk, 
Til Manheet är ey hans lijk. 
Han miste sitt Lijff i goda troo, 
Gudh unne hans Siäl Himmerikis roo! 
Konung Erik foor sidan ater hem, 
The Holsta giordis tha ey myckit meen, 
Tha Drotning Margareta thet sporde, 
At han ther ey mera giorde,' 
Tha foor hon til Flensborg, 
Ok fick ther än mera Sorg; 
Ok meente ther daktinge, 
At hon Gottorp til Danmark finge: 
Ther bleff then Förstinna död, g) 
Gudh frälse henna Siäl aff alla nöd ! 
Til Roskild the henna förde, 
Riddare ok Svena som them, hörde, 
Thar loto the henne Lijk begratva, 
Ok bodo Gudh henna Siäl hatva. 
12. K. ERICS OND A REGERING, MALUM 21* 
ERICI IMPERIUM. 
flonung Erik kom tha til macht, 
Ok fick Skatten hon hafde sammanlagt, 
Ok Rijken frij i sinne hand, 
Med Slott, Städer ok Land: 
Sidan styrde han Rijken sva, 
Som man här epter höra maa. 
Aff Sverikis vanda vil jak sigia, 
Aff Danmarkz, Norgis vil jak tigia; 
Jak maa doch väl säya här, 
The hafva endeels thet samma käär. a) 
Sverike börjaden styra sva, 
Ythlanskom Slotten ok Landen faa, 
Svenske vordo aff honom försmådde, 
Vthlänske öfver Rijkit radde. 
Han achtade ey thet som hau svor, 
Tha the han til Konung koor: b) 
Han svor Rijket med Inlänske rade, 
Ok styra thet med Lagh ok Nade. 
En Riddare var när Konungen tha 
Her Henrich Könsmark c) han lieet sva. 
Konungen gaff honcm prijs, 
At han var klo ok ok vijs; 
Hvat honom lyste Konungenom rada , 
Yar thet til gagn eller skada, 
e) Högeligen beklagade, valde querebatur. 
/ ) Broderson Tjurhufvud. Capite plexus Son- 
derburgi in insula Aisen Jutlandiæ d. 5 Septemb. 
i4io. 
g) In navi in portu Flensburgensi d. 28 Oå. 
l4i2. Codex 12: 
Epther gudz byrd tvsend IIIF.e pä tolfte ar 
S;ti Simonis & Jude affthen thet war. 
Thet skulle ther vider blifva'. 
Om Svenska radh villcn ey gifva. 
Konungen huxade altijd uppa, 
Huru han skulle Svenske förderfva 
Med longt Orlig ok manga Herredaga, 
Thet monde Svänske sva fast klaga. 
l3. KRIG MED SLESVIG OCH HOLSTEIN. RLJ 
LUM CUM 1I0LSATIS ET SLE S VIC E N SI B VS. 
î J an hölt ett Örlog i Holslal an da, 
Therföre kommo Svänske i vanda: 
The skulle kostelika tijt fara, 
Arff ok egit fingo the ey spara, 
Med storan Kost ok manga Svena 
Meente the Konungsens Hyllest förtiena: 
Thet kunde them doch lijtet förslaa, 
The nogot aff honom finge, vore faa. 
Ena resa han til Ferneren giorde, 
Sva vijda man thet sporde, 
Med mange Skipp ok storan Häär, 
Thet rönte Femerlinga ther; 
Han lade i land ok ville strijda, 
Manliga the Femerlinga bijda: 
Han sprang sielfver i then strand, 
Ok had sitt Folck alt träda a länd, 
Haffde the Svenske ey tha varit, 
Full illa haffde han tha farit, 
The hulpo honom aff then nöd', 
Annars hade han varit slagi n död. 
The Femerlinga sidan illa lära, 
Konungen lot them intet spara; 
The flydde i ena Kyrkio héter Borg, 
Ther giordes them pijna ok stoor sorg: 
Konungen lot them aff Kyrkioha taga, 
Hvar en Trad aff them draga, 
Sidan stungos the genom med Spillt, 
Ok kastades öfver Kyrkiogarden uth ; 
The uthan stodo huggo ok stungo, 
At them full um Lefver ok Lungo : 
Han hade tha makt öfver them rada, 
Ty matten giordt them bättre nada. 
An loot han ther mera göra 
Qvinnor ok Barn alt tadan föra, 
Qvinnor ok Möör vordo ther skämpd, 
Gudh barme a) then omilda hampd ! 
Konungen ville ther ey länger vara, 
Ty monde han til Danmark fara, 
Ok giorde sidan Resor manga 
Til Flensborg, the voro langa, 
Ther skulle the Svänske liggia, 
Opta the hielp aff Konungen tiggia; 
Thet halp them tha inte vätta, b) 
Han 
a) Klagomal, querelae. 
b) Kärade, valde, eligebant. 
c) Herbricht & Joar Köningsmark, R. Al 
berti fuere Consiliarii an. i53o-1538. Henricnm 
autem ignorant Genealogi. Cod. 1. 4. infra ilium 
Henningum appellant. 
a) Barme, forbarme, miserere. A 
b) Ingen ting, nihili.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.