CHRONÏCON RHYTH.MICUM MA JUS
6l
The Svenska Herra kommo moot honom tha,
Med stora Âra the honom undfaa,
Ok honom strax til Morasteen förde,
Til thera Konung honom ther giorde.
Effter Gudz Byrd Trettonliundrade Nijetijo
Sex Aar,
Söndagen epter Magdalene d) thet var.
Fem Eeda monde han them svärja:
Först the heliga Kyrkio värja,
Henne rätt styrkie ok ey förhärje,
Ok alle Riksens Inbyggiara rätt styrkia,
Vthländskan Rätt i Rijket ey dyrkia.
Annan Eeden svor han sva,
Rättvijsa älska hvad han förmaa,
Ok Orättvijsa fördrifva,
À mädan han maa lifva.
Tridie svor han, vara trygger ok troo,
Hvar then Man i Sverike boo,
Ok ingen man uthan Dom förderfva,
Gudz hyllist motten ther med förvärfva.
Fierde med inföddan Rada,
Slott ok Läan e) för allom vada ,
Ok ey taga Vtlilandsken i sitt Radh,
Ok styra Rijket med Lagh ok Nadh,
Ey maa han ok mindre göra
Crönones ingäld , tliet maa man höra ,
För then Konung epter kan komma,
Thet är alt giordt för Rijkzens fromma.
Fempte Eed svor han sva,
Olaga Sk att ey lägg ia uppa,
Ythan bärga sik afF Cronona Ränta,
Ok Almogen ingen tunga hämpta : /)
Ythan thet kunde sva hände,
At Örlog sik moot Rijket vände;
Ok ther til Eede andra meer,
Jak vil nu ey uptälja lleer.
Tha han var sva ärliga korit,
Ok hade sina Eeda svorit,
Honom svoro alla Lagmän thera Eede,
Ok Allmogen sammalede ;
At alla honom vilja för Konung hafva,
Ok styrkie hans Rätt i alla daga,
Ok honom Lydno standa,
Som lagliga bör i allahanda :
Sva reed han sina Erikzgata,
Som Lagen vijsa i alla mata.
il. K. TRTCS SRÖLLOT. R- ERICI JVÎ TPTIÆ.
Sidan tok Drottningen huxa uppa
Hvar hon kunde honom en Drotning faa,
Ok lot ater sammankalla
Sitt Radh aff Rijkena alla,
Ok sporde them ath i thet sinne,
Hvar the kunde ena .Tomfru finne °
Ok sagde til them sva,
I Engelland viste hon henne faa, a)
Ok giorde them svadana skäl,
At them nögde alla väl.
Nakot efl’ter hon uthsände
Biskopa ok Riddare, som skulle thet ände,
Med them manga Halade fromma;
Tha the til Engelland komma,
Med Åhra undfick Konungen them tha,
The loto honom thera Årende första,
Som the elfter uthsände vore.
Konungen loth them väl svare.
Her Thure Bengtson b) trolofvade hans Dot
ter tha,
A Konung Erikz vägna giorde han sva;
Thera Skipp loto the reda göra,
Ok then Jom fru til Danmark föra:
Tha the kommo för Danske strand,
Med Årom fördes then Jomfru a land;
Konung Erik undfick henne väl tha,
Drotning Margareta giorde ok sva.
Drotningen lot strax reda til,
Ok Konungsens Bröllop göra vil.
Hon lot reda manga handa,
I Lund monde thet Hofvet standa,
Hon lot sammankalla
Prelata, Riddare ok Svena alla;
The Herrar giorde som hon badh,
At komma til Lund then samma dagh
Pion haffde them förelagdt, -
The kommo tber medh prijs ok macht.
The redde sik uth som the bäst gathe.
The voro ther glade i alla mathe,
Manga ädla Qvinnor tljt ok fara,
Med manga höfvelika Jomfru skara ; c)
Pipare, Basunare ok alsköns Leek
Man ther yfrit höra fick.
The Danske Hofvare varo kaatc, d)
Ok giorde sik glade i alla mate.
Mangt skönt Örs man ther framledde,
Med gyllene Stycke ok Silke bredde,
The Herra ther a rijdu döst,
Ok giorde sik glädi ok mycken löst.
Mädan thetta Hofvet monde standa,
The haffde förgätit sorg ok vanda.
The Herrar toko Orloff hem at fara,
Hvar tijt honom lyste at vara.
Genstan elfter litzla stund
Öppades ater cndt margelund,
Drotningen ok Konungen ett Urlog börja,
Mangen man matte tliet söria,
Med the Holsta Herra,
Thessa try Rijke matte thes värra.
Konung Erik foor uth med sina macht,
IIol-
Die 23 Julii, lSgS-
jb orte adde : W ä> a.
Pålägga, imponere.
Philippa, R. Henri ci IV filia
<0
f)
bj Bieike, Eques &
Legifer
Vplan
:iæ-
c) Codex 12:
Philippa beet then
Som giffwen war
d) Codex 1 :
Dantzade, hotvade
Jomffru bold,
Konung i void.
ok W'are kaate.
IP 16.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.