CHRQNICON RHYTHMICUM MAJUS.
5 /
Som i Rostock hade blifyit
Ok Kong Magnus hade med fördrifvit;
Ok bad them alla när sik blifva,
Kost ok Kläder ville han them gifva,
Til thes thet kommo i ett annan sinn,
Sva at the kommo i Sverike in.
6. K. WALDEMARS T,iG TILL GOTHLAND. EX'
PED1TIO VALDEMARZ IN GOTHLA NDlÄM.
Sidan thetla sva tilgick,
Redde Konung Waldemar sik
Til Skips med en häär stoor,
Med hvilken han til Gottland foor ;
Ok lade i Garnahampn ther mäder,
The saluge a) Gutha lyckades ey bader:
The ville ey under Konungen gaa,
Ty lot han them gripa ok slaa,
Vid sexhundrade miste thera Iijff,
Gudh skäude b) Konung Magnus för thetkijff!
Han matte funnit bättre foga,
Än sva förderfva sin Almoga.
Sidan skinnade han Stadin ok Landit i Rötter,
Sva at the fingo thes aldrig Böter.
Osägligt Guh ok Sölffhan ther fick,
Gudh fogade at thet missgick,
Som han villet til Danmark föra,
Tha foor thet som man maa höra:
För Ti us ta c) skäär uppa en Steen
Bleff bade Godz ok Skipp igen;
Ok alia the i Skippet voro inne
Förginges med i thet sinne.
Han lot sin Fougde paa Gottland vara,
Ok böd Almogen honom svara.
Tha han med Guta hade ande,
Strax ath Öland han tha vände,
Öninga gick tha sammalund,
Han lot them röfva ok skinna i grund;
Doch miste ingen ther sitt Iijff,
Ty the budo honom intet kijlF:
Tha han hade giordt alt thetta mcen,
Foor han strax ath Danmark igen.
Ok var tijt nöga d) kommen väl
För än Gutharna slogo hans Fougde ihäl,
Ok lydde under Sverike sidan som för,
Thet är troo Almoge som sva gör.
rj, ALBRECHT AF MEKLENDURG HYLLAS TILL
KONUNG I SVERIGE. ALBERTUS MEGAPO-
LITANUS REX SYECIÆ ELIGITUR.
jVTechilborg ok thet Svenske Rade
Mangt Bud til Konung Magnus hade,
n) Olycklige, miseri, iufelices.
I ) Fördöme, a Skända, probro afficere, da-
Territoria in Smolandia.
d ) Kuapt, vdx, ægre.
f! ) Die 5o Novembris, .
;,) Gataskogen in paroecia bJplandue iillmge
props Ënecopiam adhuc occuriil.
At han ville taga them til nada,
Ok bätter för Sverike rada;
Ok vinna Skane til Sverike igen,
Som bort var kommet Rijket til meen,
Ok lata them niuta Sverikis Laga,
Ok ey sva Godz ok Arfve fra taga.
Konungen ey thetta göra vil,
Ty skrefvo the honom sva til,
At veeta hans värsta hvar the maa;
Ok föreentes sidan med Mechilborg sva,
At the hyllade Hertog Albricht hans Son,
Som var Konung Magnus Systerson,
Ok honom til Konung i Sverike taga :
Han svor them alla Sverigis Laga.
Mechilborg lot strax rede vara
Skipp ok Folck, the skulle med fara.
Sva förde the Hertog Albricht in,
Först pa Gottland i thet sinn,
Ther hyllade honom bade Land ok Stad,
Effter ty Sverigis Rad them bad.
Sidan förde the han til Stockholm tha,
Ther vart han ok hyllat sva,
Effter Gudz Byrd Trättonhundrade Aar,
Sextije try, Sanfte Anders dag a) thet var.
Tha Konung Magnus thet förstod,
Han sik ey ther ath nöya loth,
Y than ville Rijket behalla,
Om Lyckan ville honom thet valla;
Ok sände til Norge ok Danmark,
Ok sampnade sik en Häär stark,
Ok böd Konung Albricht sva till,
At han med honom strijda vill.
Honom lyckades tha ey bättre i the mata,
The mottes bade vid Gatha, b )
Millan Eneköpung ok Ostansbroo, c)
Ther fick Kong Magnus then oroo,
Han varf siclfver gripin til fanga,
Kong Hakon monde nödigt undganga.
Effter Gudz Byrd M. CCC. LX pa V. Aar,
Mandagen näst effter hvijte Söndag thet var. d)
Tuu Aar för an Kong Magnus leed then nöd ,
Bleeff hans Hustru Blanka död.
Vijnet monde i Västerars \äl smaka,
Ty kunne somme Nordmän ey tädan raka ; e)
The q vo de /) fast ok giorde sik kaata, g)
Mädan Konungen tappade strijden i Gata.
Sva kommo ther manga farande in,
Mäst med blaa ok bloduga kinn,
Ok hvar flydde som mast förinaa,
Svenske rände epter, bade gripa ok slaa.
The fingo tha ett annat Liud,
Sik
c) Fons prope Nyqvarn, cui pagus Östanbro
adjacet, in Vestmanniæ paroecia Bjorksta.
d) Die 3 Mardi , i565. _
O Hitta, viam invenire, hodie raka, ve. lö
pa, currere, ut putat Ihre in Glossario.
/) Sungo, canebant, a quäda, canere.
r) Kât, sjelfsväldig, salax, lasciviene.
II. i5.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.