CHRONICON RHYTHMICUM MAJUS.
55
Ok sina största Ovenner alla i händer fick.
Tlia radde the S vänska sva med them fara,
At the moot Christnom ey mera vara:
The Tydske radde them lata lifva,
Sölff ok Gull mage the oss gifva.
Jorafru Maria raad Konungen försmådde,
Ok giorde som the Tydska honom radde,
The Ryssä lofvade honom Sölff ok Gull,
Ok svoro honom vara hull,
Ok Christna Troo taka sjk uppa,
Ok fly at alt Landet giorde ok sva:
Han loot them raka Skägg ok döpa,
Ok frija sidan fara ok köpa.
Mädan Ryssa skulle fara ok vända thera Land
Alt til Christna Troo ok Konungx hand,
Tha förtärde Konungen sina Spijssning masta,
Ok Timan förgick then alla bästa,
Som han skulle hafva sik brukat,
Ok sina Ovenner underdukat.
Tha Ryssa kommo i thera behold,
Sankade the sva storan Sold
Aff Ryssa, Lättoga ok Tattar,
Ok bestallade Konungen ther han var ,
Ok loto honom see i alla ty
At Skäggen varo vuxen igen aff ny :
Haden rakat Hufvudet aff' theras Hals,
Tha hade the ey giordt tholkit fals. g)
Han groff sik uth at Levka rnynne, h)
Häl 1er hade the fangit honom inne:
Sva kom han hern med skam ok shade,
Ty han ey lydde Jonifru Maria rade.
Vthlänninga tvingade honom mangfald,
För äti han lick betala thera Sold;
Han satte manga Land i pant,
Ok tvingade Almogen sva försant,
At tholken Skatt aldrig öfver them ginge,
Vthläudske alt thet Sollet finge.
4. K. MAGNI SÖNER, ERIC OCH HAKAN, TAGÄS
TIL KONUNGAR. R- M.iOW FILII ERICHS
ET HAQUISUS REGES CREANTUR.
Jlonungen ok sva företog,
En sin man n) han framdrog
Öfver alia the i Rijket vore;
Thet giorde han therföre ,
At hvad han ville taga uppa,
Tha skulle hans vilie framgaa,
Hvem ther var skadi eller orätt,
Han skötte ju altzintet thet:
Moot Kyrkiona frijheet giorde ok han,
Ty lyste Paven honom i bann,
Thet lade han ey a sitt sinn ;
Hvar Gudz tijder b) huiles ther gick han in,
Ok förspilte mangom sinnom sva,
g) Falskhet, falsitas.
h~) v. Laperbring , L III. p. 5g6.
e) Benedictus Algoti.
6) Gudstjenst, alias Tidegärd, cultus sacer.
c) Intet, nihili ducebat. Vtet, vsetta, res,
aiiquid. v. Ihre in Glossario. _ _
a) Elisabetha Holsalica, Comitis Henricx Soror.
At Gudz tiänist fick ey framgaa.
Ån tog han ett värre sinne,
Ok vilde ey blandas med sine Förstinne,
Vthan liffde värre än oskäligt Diur,
Ok syndade moot rätta Natur,
I the motto osägligit är.
Tha lians Radii sporde tlietta här,
Tha radde the honom sva opta ,
At han skulle rada Bötter thet paa.
Han achtade thet för inte vätta, c)
Ok ville thera radii ey sätta.
Sidan vordo the sva til rade,
At the keeste hans Söner bade,
Erik Konung öfver Sverike,
Ok Hakon öfver Norgis Rijke.
Ok finge Konungen aff Landit thäre,
Sva mycket han skulle sik med näre.
Ther epter förlijktes the tha,
Han ok hans Förstinna,
Sva at the lago samman bade;
Tha förgaff hon med bäggia thera rade
Erik, som Konung i Sverike var,
Ok hon sielff til verldina har:
Som han i sitt yttersta sade,
At Modren honom thet giordt hade.
Sidan hyllade the Fadren igen,
Ok han lofvade ey göra them liieen,
Hvaske thera Godz eller thera Lijff,
Vthan svor them älska uthan alt kijff.
5. K. MAGNI FÖRBINDELSE MED K. WALDEMAR.
I DANMARK. R. MAGNI CUM VALDEMARO
DANIÆ REGE CONSPIRATIO.
Sidan föreentes Konung Magnus tha
Med hans Magh i Mechelborg sva,
At Konung Hakon skulle sik taga
Ena hans Fräneka, til Drottning hafva. a)
Konung Magnus ther om uthsande
Tolff hans Radh, thet skulle ände,
Ok med Mechilborg sva stadfäste,
The vare aff Sverike the mächtugeste ok bäste,
Erkebiskopen b) ok Biskop Nils af Linköping, c)
Honom är tbes bätter, han sägs vara helig,
Her Carl aff Toffta, d) Boo Jonson e ) ok mera
Tolka andra mächtuga flera,
Them sände han uth med fulla macht,
Hvat the lofvade skulle blifva sagt.
Thet lofvade han them, ok tolff med Konun
gen saa,
The ok vare hans radh tha;
Dock tänkte Konungen alla stunde,
Huru hän sitt Radh förderfva kunde,
Ty tog han sik sva sara före,
Mädan the i thet ärendit vore,
Med
b) Petrus de Färentuna.
c) Confiuidit Auctor hr.nc Nicolaum cum
Successore ejus ISicoiao Herinaiini.
d) Carolus Ulfonis Sparre. v. Stiernmans Hcfd.
Minne p. 6.
e ) GriphufvucL Ibid. p. 7.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.