54
XXXII. STORA RIMCHRÔNIKAN.
Erchebiskopen , Clerke, Riddare ok S vena ,
Köpmän, Bönder ok alla mena, o)
Som tha i Lunda Biskopzdöme boo,
Evinnerlika blifva vid Sverike i troo,
Ok aldre lata sik ther fra skilia
För nagor träng eller thera vilia.
Effter Gudz B yrd trättan hundrade Aar,
Fy ra ti/o paa tridie thet var ,
Pa Yardberg otta daga effter Mortensmissa p)
Stadfäslis thet Breff ok gafiz til vissa.
2. UONUNGENS SYSTERS EUPHEMIAS OCH HARS
EGET GIFTERMÅL. REGIS SORORIS EUPHE -
MIÆ AT QUE IP SI US NUPT1Æ.
Konung Magnusse Syster Euphemia
Fick Michilborgz Furstan a) til Hustru tha,
Trij Barn födde the aff sik,
Konung Albricht ok Hendrick ;
Tredie Syster är Ingeborg skrifven,
Hon vart en Hertog i Holsten gifven,
Ok var Kong Christierns Moders fadermoder,
Ty borde honom vara Sverike goder :
Hertug Hendrikz Dotter Konung Erik bar,
Tok at han ey Svenskom onder var.
Sidan Konungen växte til Ahra,
Tha hade Drotzeten Budh ospara,
Om en Jomfru som var hans lijke ,
Ok fick ena aff Franckerijke ;
Hon var välboren , skön ok vijs,
Thess gofvo henne alla pri js,
Hvar henne nampn vill leta ,
Jomfru Blanka nionde hon heta.
Hon äxlika til Sverike fördes,
Paa Stockholm thera Bröllop giordes,
Med svadana ähra som ther til höra,
Jak vil thet ey nu länger göra:
Han fick med henne fyra Döttrar b) ok tva Söne,
Ok vore alla Sydskone.
3. K. MAGNI KRIGSTÅG EMOT RYSSLAND. EX-
PEDITIO R. MAGNI IN RUSSIAM.
Sidan thet var mast framgangit,
Ok Konungen hade Skane fangit,
Tha bleff then ädle Drotzet Mattis död,
Gudh frälse hans sial aff alla nöd!
Sverike fick tha ett stort slag,
Thet hon ey förvinner i mongan dag,
Konungen fick sidan sielfver rada, a)
Ty kom Rijket i stoora onada.
Jak hafver ey aff en Konung spordt,
Som Gudh hafver mera nadh medh giordt.
Sancta Brigitta le-Tde än tha,
Med henne lät Gudh honom förstaa
Huru han sik skulle regera,
Han achtade thet doch ey thes mera:
Han ville ena resa til Ryssland fara,
Jomfru Maria lot honom at vara, b )
At ville han lyda henne rada,
Hon ville honom göma fran allan vada,
Ok kallade honom sin nyja Son :
Ther gaff han ganska litet om.
Hon sade: vil han til Ryssa draga,
Ythländske skalen t) ey med sik hafva,
Vthan tröste a Gudh ok sina män,
Hon ville väl förvara them,
Ok Fans Häär paa alla sijda,
Therföre torpte han intet qvijda;
Ok ville sanka alla hans ovänner i sänder,
Ok skepa them honom alla i händer ;
När han them finge, skullen them förvara ,
Ok Gudz fiender hyarjen d) spara.
Hon lofvade honom meer a thet sinne, e)
At han skulle the heliga Graff vinne,
Om han giorde som hon bade,
Avi thet han ey lydde slika Moders rade!
Thar giorde then Yssling tvärt emoot
Alt thetta Jomfru Maria honom säya loot:
Han sämkade sik en Häär stark
Bade aff Tydskeland ok Danmark,
Hertogen aff Holsten f) ok sljke flera,
Ty vart hans angist desto mera.
Thet gick som Jomfru Maria honom sade,
Tha han til Rysseland lade,
Han van alt thet föregick,
Ok
o) Menighet, plehs, multitudo.
p) Die 19 Novembres i543. Diploma editum
est ab Hudorphio in allegat. ad Chron. Rhythm, p. 16 .
a) Albertus. Schema ilhus genealogicnm:
Albertus Megapolitanus. Euphemia.
Albertus.
Rex S veche.
Henricus. Ingeborg,
ux. Ingeborg, Reg. Henric. Fefreus,
Margarethæ soror. Dux Holsatiæ.
Maria.
Ux, Wralislai,
ducis Pomei’aniæ.
I
Erieus Pomeranus
Rex Sveciae.
Gerh ardus.
Helvig, Theo-
doricus Forfu-
natus Comes Ol
denburg.
Christiernus I.
Rex Sveciæ.
I) Ex filiabus, unica nota est, Axa seu An
na, uxor Johannis Magni Lama, Legi fen Y'est-
manniæ, quæ Templum ecclesiæ Vada in Uplan-
dia exstruere fecit an. 23a8. (?) v. Stiernman , Höfd.
Minne, p. 209 . Lagerbring T. 5. p. 544.
n) Codex 12 addit:
Magnus Ericson.
Epter Gudz byrd 1 5 19 ââr
Jag til Konung 5 are gamel uthvalder war.
Nor je och Skâue med Here laud
Med Swerige komme mig til hand.
Jag gjorde seden som en fane
Jag bortfik Here land med Skåne.
I) Atvania, admonere.
c) Skall han ej.
d) Ingenstädes, nuspiam.
e) Den gängen, ea vice.
/) Henricus Comes Holsatiæ. Laserbring T. IIL
p. 392.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.