CHRONICON RHYTHMICUM MAJUS. 53
Första Fortsättningen ierân i 3 i 9 til i 452 ,
af Laurentius Arosiensis.
CONTINUATIO I. AB AN. iSig AD l 45 a A LaURENTIO ArOSIENSI. a)
Ï. SKIVES XV Lb SEIT. SCJ.NXÆ REDEMTIO.
33rotzeten skulle Rijkzens Förståndare vara,
"Til thess Konimgen kom til sina Ära,
Thet stod sva väl i Rijket tim,
At aldre kunne thet bättre staa:
Tha var Konungens Dräsel sva rijk.
At aldre var i Sverike slijk:
Ty Rijkzens män liffde med glädie ek lost,
Ok bade inga onytta Kost 5 b)
Tha var sva goder Frider,
At ingea torpte >c) sik vider
Moot the SväBsk-a nagot örloga,
Ty the ä vinna d) hvat the böria.
Danmark stod tha i sör-g ok qvala.
För the Sold the skulle betala,
För thet Örlog the hade fördt
A Sverike, som för är rördt*
Jonkar Hakon ok Knut t) hade i pant
Södre Halland, siger jak försant,
Gk ther til tv Härad i Skane,
Bärga Härad ok Norra Asbo heta the ;
För lödukt Sölff/) Fiortmit uscude lödug Mark
Thet var en Sold full st ark:
ök kade Grefre Hans aff Holstaland g)
För h) fyra ok tr etti jo tusand
Löduga Mark i Cölnisk Vicht.,
Thet siger jak uthan falska Dicht;
Skanung, Blekung, Lyster ok Hvädan, i)
Å hade Danske mindre mädan.
Sva dyrt stodo honom the Landen i pant,
För Gudh siger jak thet sant.
An var© Danske skylloga thessin,
En som heet Conradt von Plessin, Æ)
At betala i Kölnisk Vicht frij ,
Fiortontusende Ï) Mark lödug ok femtij,
Han hade therfore til borga,
Köpenhafns Huus ok Borga,
Î Roskild tu. Härad ek Bytornet vid Köp-
mannahafn,
Ok thenna effterskrifhe try Härad vid nampn:
Säme Härad ok Kille häret
Gk Tyme Härad, thesse try äret.
An lijde Danske mera qvala
Aff osäyeligt Godz ok Gäld the ey kunde betala.
Waldemar tha Konung i Danmark var,
Hans Fader vart dräpin aff Konung Christo
ph ar, m)
Budh han til Konung Magnus sände,
Gk bad han hielpa sik aff then vande,
Ok vid the Gäldin skilje,
Han ville lifva elfter hans vilja.
Sveriges Rad sik tha tröste,
Ok lernämde Pant til Cronane löste,
Ok giorde ther ända mäder,
At Skane ok Halland med Slott ok Städer
Skulle evinnerlika under Sverike blifva:
Sva loto the aff Sverike -drifva
Fyretijo ok nijotusende lödug Marek,
Thet maa väl skrifvas en Summa starck,
Som the alt i lödugt Sölff uthgafvo,
Ok betalade ey med andra hafvo;
Ok loto thet i Kölnisk vicht betala,
För än the, the Landen nakat benala. n)
Ther giordes kostelig Breff uppa,
At Skane skulle aldrik undan Sverike gaa,
Ok ey Halland, Lyster, Hvedan eller Bleking,
Thet lofvade Danske Uthan tving,
Ok med kostlig eeda jätte,
At evinneiiiga skulle hallas thette,
Ok aldrig ‘skulle Danske thet Örlog föra,
Som Sverikis Crona kunde skada göra.
Thet lofvade med Konung«! Riddare ek Svena,
Biskopa, Köpmän ok Almogen mena,
Ok svoro med stoora Eeder tha,
Ok gafvo Breff ok Insigle oppa,
At brutn Danske thet här är sakt,
Tha skulle sex Biskopa hafva mackt
Lysa them therföre i bann,
Hvar här imoot siger, han siger osann:
Ï samma Breff ok skrifvit är,
Huru svarlika the sik plichtade ther,
Er-
d) Åb initio imperii Êrici Pomerâni hic Aù-
gelbrecti atque Caroli Canuti fata melius Cogno-
acamlur. Lingua propras ad hodiernam nostram
accedit, neque tam frequeuti opus habet elucida-
tione, ac ilia, qua usus est proxime præcedéns
Scriptor. Annorum quoque &£ dierum frequen-
tior indicatio.
b) Utgifter, sumtus, erogationes.
e) Vâgade, audebat. Cod. 1 . 4. tröste.
d) Iidem : hvart the bögha.
e) Canutus Porse Hallandiam meridîonalem
cum his Scaniæ territoriis pignoris Joeo a R. Chri-
stophoro obtinuit. v. Lagerbring, T. III- p- 254»
ïndigitat Àuctor binos Canuti PorSe filins, Haqui-
aiun &C Cariutum. C’fr. Lagerbring , p. 4 iq.
/) Codd. 1. 2. 4 . VIII m. Otta tusend.
g) Jahannès, Cornes Holsatiæ seu Vagri».
Lagerbring , p. 259. . .
h) Coda. 1. 2. 4 . III, tre.
t) Hwen, insula Scaniæ.
k) Hafniam a Comité Jahanne pignoris loco
babuisse tradit Lagerbring, p. 267. Tria territo-
ria Daniæ hodie Lille, Semb 8 C Tune appellan-
ïur. Ibid. p. 297.
f\ Codd. 1. 4. III m. tretusend.
m) Halluçinatur heic Auctor, nam Christo-
phorus erat pater R. Valdemari.
n) Benala, nalkas, accedere, appropmquare.
IL i4.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.