/
CHECK ICON RHYTHMICUM MAJ'US.
5i
Om Helgonamassso kommo the hem,’
Tha lot Drotzeten skipa the fangne fram,
Ok fdrvan them med Rijkzens Rätt,
Till tlien död han hade them jätt.
Drotzet Brunke ok Valteram
Ok Lyder Loos , sva var thera nämpn, 1
Ok fierde Vlfver Svalabäck,
Hans ord giorde hor.ctn till gäck;
Them satte man tha alia pa Berget a radh,
Jak ville the sato samma stadh,
Om the voro here med i rade,
At Hertogarhe vordc förrådde bade.’
Ok Yordo ther sva öfter éeh,
At strax om Vai'en Sion yar reen
Med Macht ville the til Gottland tha,’
At the matte ther Konung Byrger faa;
Ok gingo thera resa väl ,
Tha ville the han svälta ihäl,
Som ban hatie thera Herra giordt,
Ok här förr i Bokena är Spordt.
En de el var tha iiertogarnas skade hämpt,
Tha vart ett Hooff til Stockholms nämpt,
A ellofva tusande Jomfru dag, i)
Ville the thes hafva fördrag:
The ledde Joukar Magnus afF Tornet nid,
Then honom ledde vardnaden vid,
Ok bad honom göra sin Skriptamal,
Ok reda väl för sina siäl,
Som jak hafver afF Herrana spordt,
Tu gäller ihet tin Fader hafver giordt;
The loto honom ganska väl begaa,
Med alla the Clerke man kunde faa ;
Han offrade Silfver ok bad til Christ,
Mädan lifvet ey länger hafver frist,
Tha giff Siäflinne Himmerikis ödh,
Mädan jak skal tola thenna dödh!
dark far ok nåder om Gudh vill,
Mädan min Brott är ey mera ther till;
Gudh veet thet var mik a moot,
At Hertôg Erik sitt Lijff sva loot,
Ok hans Broder Her tog Waldemar;
Man veet väl at jak innan Danmark va?,’
Ok viste ther altzmtet aff,
Vthan thet rad min Fader mik gaff^
At jak skulle til Sverike fare,
Ok tippa idar skada vare ;
Nu skal jak döö, livad nu tho, k)
Gudh gifvi Siälinne nade ok roo !
A Helgans Holm /) man han ledde,’
Ok ett Täpede m) neder breude,
Ther knäade han sik fagerlika a,
Ther lot man hans hufvud afslaa:
Effter Gudz Börd tiugu ok trättonhundracle Åar,
i) Dié 21 Octobns,
Å) Dock, tandem.
1 ) Ubi jam StabulUm Regiumi
rn) Tapet, tapetum.
n) Die Octobris 1320. Leges Helsingicæ
Simeonis ok Judä afFton n ) thet var,
Ok lade honom sidan uppa ena Baar,
Ett Baldakin ther öfyer var,
Ok lade a Barena öfver hans Lijk,
Han Fader var en Konung rik.
The bästa fyra Herra ther vore,
Han tädan ok til Barfota Brödra o) bore;
Ok lade han i the samma graff,
Then Gudh hans Farfader gaff,
Them milde Konung Magnus
The liggia bade i ett Gudz Huus,’
Ther Barfota Bröder öfver rada,
Ett höfveligt Mönster p) med Gudz nadaf
Tha Konung Byrger tlietta fra
The tijdende ok Drotning Märeta,
Tha loto the illa om thera död,
Nu först äro vi koinpne i nöd !
Til Danmark skyndade the tha sik,'
Tha var döder Konung Erik,
The beddis afF Konung Christopher nade;
Tha vart KonUngenom thet til rade,
Han länte them en Gard vid Skälsör,
Thet är god gärning livar slikt gör;
Ok tu Härad logo ther till,
Konung Christopher sade: jak vil
Thetta göra för Syskona lag,
Thet är sidan mangen dag
Syster, at jak thet förstod,
At tu vore mik äldrik god.
Then Gard han heter Spikaborg,
Hon fick sidan än högre sorg,
Hon fra, at Jonkar Magnus doo,
Ok greet tha thet hon förra loo.
Strax om Varen redde the
Sva skönan Flotta man ville see,
Aff Folck ok Skepp i thet sinne,
Ok meente Kong Byrger i Gothland finne.
Tha the i Gariiehampn q) kommo,
Visselika the ther förnommo,
Huru Konungen ok Drotningen, baden i sänder,
Varo flydde til Danmark til henna Fränder;
Landit hylkde Drotzet Mattis tha,
The i Stadin bodde giorde ok sva;
Sidan foro the Svenska hem,
Ok lastade thet the funno ey them,
43 . PRINS MAGNtrS ÉRicSÖN VILJES TIL 10 -
NtlNG* B.EX. PZ.IGITUR PRINCEPS MAGNUS ERICl.
Om Midsommaren ther effter kom.
Manger stoltz Halade from,
Vart tha sedder i Vplaad,
Ok monge Bönder medh ibland;
Fyra Bönder skulle vara
I
Arfda B. Fl, 16, diem 8 post Trinitatis, d. i Ju
nii ejus emortualem defimunt.
o) Monasterium Franciscsnorum in Grämun-
kaholm, hodie Riddarholmen.
p) Kyrka, basilica,
ç) Tumid , Geogr. T. IL p, 187.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.