CHRONICON RHYTHMICUM MAJUS,
4 7
At ther ett Stycke vthaff brast ,
Ok tog Hertogen vid sitt öga,
Avij then last ok then of öga
' The begingo a honom i thet sinn;
Blodet flöt nider aff hans Kinn ,
Ok sva nider i hans Barm,
Avij then Kymber ok harm!
Then the a sik sielfva sage,
Ok svo jämmerliga illa läge
Fangne, innan dödzens bandom,
Then tlöd them slod för handom,
Han var bättra a at ga,
Ån the pijna the tolde tha:
Thera Halsjem voro tiock ok bred
Ok slagin i Muren sammaled,
Som the skulle sittia ther ä ok ä,
Thet lyste Konungen väl a at see
Thera pijna ok thera nöd:
Han var ey vi’eder om thera död.
Thet Torn stod vppa en steen,
En pööl :) fuul ok oreen
Millan thera bäggia laa.
Then Gudh, som alt förmaa,
Gifvi them Himmerikis ära,
För the pijna the tolde tliära!
4l. INBÖRDES KRIG EMELLAN K. BIRGER OCH
HERTIGARNAS FOLK. BELLUM INTESTINUM
R. BIRGERI CUM DUGUM ASSECLIS.
Tha Hertuginnan the tijdender fick,
At the Första sva missgick,
Tha rymde hon a Skara Huus,
Ok henne Son Jonkar Magnus.
Tha Flertogans Män .thet frago, o)
At Hertogarna fangne lago,
Her Carl aff Calmara,
Han lot bud om Handen a fara,
Han sampnade Smalenningarna, ok Her Mat
tes Vestgötha, b)
Ok hade hugt Konungen möta,
Ok komm o omsider allesamman,
Tha gick Konungenom aff gamman:
Konungen började sina färd,
Ok lot a biuda gingäi'd, c)
Ok sade at han skulle fara
Til Stockholm ok til Calmara
Ok landet skulle alt undergaa,
Han mistet ok kunde thet ey faa.
Til Stockholm han tha reed,
Honom gick ther ey a leed;
Brona man för honom upvandt, d)
i) Cod. 5. Pali.
a) Förnumrao, certiores fierent.
b) Addit Cod. 2 . Ok Herra Birger Uplännin-
gaxna.
c) Tributum militi sustentando destinatum,
hodie krigsgärd.
d ) Upvinda, suspendere.
e) Käpp, pâk, contas, fustis.
The Bymän sade honom sandt,
Ok Fougten uppa Hus it var:
Konungen beddes ansvar,
Om the ville honom Husit faa,
Ok Staden under Husit laa?
The sade thet vilja late;
The Borgare uppa Slottet sate
Ok the Köpmän i Staden bodde,
Väpnade sik ok Hästarna skodde,
Ok ville Konungen bestaa,
Ok honom fra Staden slaa,
Ok gingo a Norra Matm,
Spiut, Sverd ok mangen Palm e)
The aff Staden med sik baro,
Tijt som Konungzens Män voro.
Ok började med them ett kijff,
Ther miste Jöns Ebbeson f) sitt lijff.
Konungen rymde tha bort tädan
Ok Hertogans Män sampnades mädan
Ok til, Nyköpungx ater :
Nu pröfvar jak at illa later,
Hertogarnas macht är mik affstarck:
Ok sände tha bud til Danmarck,
Ok bedes aff Konungenom tädan tröst,
Thet Sölff skulle väl varda löst;
Ok bad sin Son fara til Landa,
Ok vinna Rijket sik tilhanda.
Konung Erik var hans Moderbroder,
Ty var han honom huller ok goder,
Sexhundrade Örs fick han honom med,
Tha satte han Visingzöö til vad, g)
Ok aff Smalandom en diger deel,
Thet hörde Sverikes Crona tel:
Raske Halade ok oblyge,
Med god Örs ok goda Tyge,
Följde then Jonkar a stad,
The ville göra hvad han bad.
Her Marten h) Dufva var thera forman,
Han fan hvad han ther van,
The hugde Sverike vinna,
The vände ater ok fingo minna: i)
Mädan vart Nyköpung belakt,
The giorde Konungen- osakt. k)
Then tijd Konungen thet saa,
Tha gick han uppa Tornet staa,
Ok tänekte uppa sina otuckt, /}
Som han hade förra huckt,
Med ovijsa manna x'ade,
Ån tha the han litit hade; m)
Man torffte ey langer lyckan til
Then är skött «) radit ther illa vil.
Tha
I
f) Codex i. Olofson. 2 . Jacobson.
g) Pant, plgnus,
h) Codex 4. Mattes.
i) Mindre, minus.
Æ) Oro, inquies, turbæ.
I'j Ogerning, malum facinus.
m) Bätade, conducebant.
n) Snart, cito.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.